LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

25. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00, Norges Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7.

4. april:

Fredsmarkering foran Stortinget kl. 17:00.

5. april:

Faglig EØS-konferanse på Kulturhuset kl. 09:00 – 15:30.

6. april:

Arbeidermakt gjennom kunnskap og aktivisme - en kursrekke for unge tillitsvalgte, dag 2: Klasse og kultur ved Karl Ruben Gaasø. Mat fra kl. 13:00 og kursstart kl. 14:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24.

LO i Oslos utvalg

LO i Oslo har tre utvalg som oppnevnes av LO i Oslos styre. Utvalgene oppnevnes normalt for ett år av gangen.


Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale solidaritetsprosjekter og er rådgivende for styret i slike saker. Utvalget kan ta selvstendige initiativer, som legges fram for styret, i spørsmål vedrørende internasjonal solidaritet. Det søkes å trekke flere inn i arbeidet gjennom arrangementer som internasjonalt forum og temamøter. Formidlings- og forhandlingskompetanse fra ulike sektorer skal finnes i utvalget.

Se Internasjonalt utvalgs beretning for 2016 her.


Kulturutvalget

Kulturutvalget er et rådgivende organ i kulturpolitiske saker overfor styret i LO i Oslo. Utvalget skal være handlingsrettet med hovedmål å sette kultur og kulturpolitiske saker på dagsorden innad i fagbevegelsen. Utvalget skal arbeide for kultur som et inkluderende begrep og en naturlig del av samfunnsutviklingen og arrangere medlemstilbud. Medlemstilbud kan være sangkvelder, teaterkvelder og kulturkvelder i Arbeiderbevegelsens arkiv. I år jobber utvalget med et prosjekt i forbindelse med Prøysen-jubileet.

Se Kulturutvalgets beretning for 2016 her.


Næringspolitisk utvalg

Næringspolitisk utvalg arbeider utadrettet mot politiske organer på lokalt, kommunalt og nasjonalt nivå for å fremme LO i Oslos syn. I samråd med LO i Oslos ledelse ivaretas kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter når det gjelder nærings-, byutviklings- og til dels klimaspørsmål. Utvalget skal representere bredden i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Utvalget følger fortløpende opp aktuelle høringer fra byråd, Plan- og bygningsetaten og andre instanser på utvalgets saksfelt nærings-, byutviklings og til dels klimaspørsmål.

Se Næringspolitisk utvalgs beretning for 2013 her.