LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Politisk styring og rettferdig fordeling trengs i møte med krisene vi står i!

LO i Oslos årsmøte 28. mars 2022:

Fagbevegelsens hovedsak er å arbeide for faste ansettelser på heltid, fast og ordinær arbeidstid og lønn en kan leve av. Vi arbeider for et samfunn som gir den enkelt tilgang til bolig, velferd og utdanning som grunnlag for gode liv. I en periode der klasseforskjellene øker både lokalt, nasjonalt og internasjonalt løfter vi krav om rettferdig fordeling som kan utjevne. I Oslo ser vi tydelig at bolig, utdanning og helse er områder der markedet ikke løser rettferdig tilgang. Arbeidsløsheten er også større i Oslo enn mange andre steder. Velferdsstatens grunnpilarer må forsterkes!

Solberg-regjeringen styrte da pandemien rammet og har uten betingelser overført milliarder av kroner til næringsliv, bedrifter og eiere. Fellesskapets midler er brukt til å støtte opp om virksomheter som står uten tariffavtaler og organiserte arbeidstakere, og som ofte tilbyr dårlige lønnsvilkår og kritikkverdige arbeidsvilkår.

En Ap-ledet regjering, Hurdalsplattformens løfter og ministre som vil bruke flere verktøy kan snu i en retning der forskjeller minskes. Dette skjer best når vi kombinerer å ta vare på natur og miljø, i tillegg til å sikre den enkelte trygghet for arbeid. Virksomheter som tar på seg dette samfunnsansvaret bør ha lettere tilgang til støtteordninger enn de som ikke gjør det.


Fast arbeid og læring hele livet

Oslo trenger flere fagarbeidere. Det er flere tiltak som må på plass. For byggebransjen og andre bransjer der innleie fortrenger faste ansettelser, er det særlig viktig med forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, men også fagopplæringa må styrkes. Oppdatert utstyr og maskineri på yrkesfaglinjene og tid og mulighet for lærerne til å oppdatere seg på sine fagfelt, er viktig. Det offentlige må stille sterkere krav til antall lærlinger i bedrifter som jobber for stat og kommune, og må også selv ta inn flere lærlinger. Flere lærlingplasser krever flere faste og hele stillinger til å ta imot dem. Bedriftene må vise at de ønsker kjønnsbalanse, slik at jenter og gutter får friere yrkesvalg. Flere må gis mulighet til å bli fagarbeider, uavhengig av alder, både gjennom å få tatt fagbrev og etter- og videreutdanning gjennom praksis og teori. Fagskolen Oslo er en del av den offentlige skolen og kan bistå partene med utdanningstilbud som trengs.

Kortere normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon vil gjøre det mulig for flere å stå i full stilling og er en langsiktig strategi for et arbeidsliv flere kan stå i. Mange har allerede 6-timersdag eller kortere, men definert som deltidsstillinger, til ei lønn som er altfor lav. Arbeidstidsreform er en måte å dele på arbeid og å gi flere en arbeidsdag hvor de orker å stå i stilling og delta i samfunnet ellers ved siden av. Vi vil ta en halv time om gangen, i lønnsoppgjør, slik vi starta med i 1986.

Samtidig må vi stoppe muligheten til å omgå overtidsbestemmelsen. Blant annet ved å forby muligheten til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden gjennom individuelle avtaler, uten godkjenning av tillitsvalgte.


Styrk offentlig sektor

Vi trenger en opprustning av offentlig sektor. Vi må stanse de flate kuttene i offentlig sektor som uten planlegging og prioriteringer ble gjennomført med den forrige regjeringas såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE). Offentlig ansatte trenger medbestemmelse og tillit for å gjøre en god jobb, ikke mål- og resultatstyring. Statsansatte er avskåret fra en full rettslig prøving av oppsigelser. Fjerning av innstillingsråd og ankemulighet i saker om ansettelse har ført til svekket medbestemmelse ved ansettelse i staten. Statsansatte har i dag et dårligere stillingsvern enn øvrige ansatte i privat og kommunal sektor. Derfor må både statsansatteloven og arbeidsmiljøloven styrkes.

Oslo kommune kan bli et rødgrønt fyrtårn om det nåværende byrådet vil, dersom kommunen satser på sine ansatte. Sykehjem, barnehager og offentlige velferdstilbud generelt må drives av det offentlige. Vi trenger ingen fordyrende mellomledd i markedet for å gi innbyggerne god velferd. Oslo må også satse skikkelig for å få på plass en tredje boligsektor ved siden av de etablerte eie- og leiemarkedene – ut med bolighaiene!

Gjennom mange år har vi slåss sammen med alle faggruppene i sykehusene våre og sykehusaksjonister i Oslo mot den storstilte omstillingen helseforetaket Helse Sørøst har planlagt og som Plan- og bygningsetaten ikke mener er god nok. Vi slåss fremdeles for å videreutvikle Ullevål sykehus og sier nei til statlig reguleringsplan.


Politisk styring framfor markedsmakt

Gode liv fordrer også at man har råd til grunnleggende ting, som strøm. De siste månedenes strømpriskrise viser at det er på høy tid å ta tilbake politisk kontroll over kraftmarkedet! Det viser seg at det ikke var særlig klokt å overlate viktig infrastruktur til markedskreftene. Norge må trekke seg ut av ACER og EUs tredje energimarkedspakke, og vi må også ut av EUs fjerde jernbanepakke, som blant annet gir anbudstvang på infrastrukturen vår.

Vi jobber også for bedre rammevilkår for norsk matindustri. Mer matproduksjon i Norge er ikke bare bra for beredskapen vår, men kortreist mat kan også være mer klimavennlig på grunn av færre transportutslipp. Vi vil også ha flere grønne arbeidsplasser – vi ber våre folkevalgte om å slutte å lete etter olje, og heller bistå bønder, småbrukere og vår største landbaserte industri med å skape jobber som kutter utslipp!


Internasjonal solidaritet – ikke krig

Klimaproblemene viser oss tydelig at hva Norge gjør, har virkning i verden. Fagbevegelsen er bygget på solidaritet, og ikke bare med våre kamerater og kolleger her hjemme.

Vi må få til en bedre og mer rettferdig fordeling av vaksiner og frigi patenter globalt. Fattigere land trenger blant annet koronavaksiner, og som en bonus vil dette også være bra for oss fordi det vil minske spredningen av utbrudd over landegrensene og gi mindre fare for utvikling av nye aggressive varianter.

Norge må avvise baseavtalen med USA, som vil overgi områder i Norge til amerikansk kontroll. Vi fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. Vi støtter antikrigsbevegelsen både i Russland og i Vesten. Vi sier nei til militær aggresjon og opprustning!

Vi sier også nei til innkjøp fra okkuperte områder! Både stat og kommune må la være å inngå avtaler med selskaper som profitterer på brudd på folkeretten, som bedrifter som jobber på oppdrag fra Israel på okkupert palestinsk jord.

Sist, men ikke minst. Hver dag møter vi, kamerater og kolleger med mørkere hud diskriminering og fordommer, både på jobb og i privatlivet. Ingen skal måtte møte rasismen alene – kamp mot all rasisme!