LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

En pensjon å leve av – styrk folketrygden

LO i Oslos årsmøte 28. mars 2022:

Pensjonsreformen er en svært usosial reform som belønner de som har helse og arbeid som gjør at de kan stå i jobb ut over normal aldersgrense. Uføretrygdede, de som mister jobben i en AFP-bedrift før de fyller 62 år og de som må gi seg tidlig i arbeidslivet, får en svært lav pensjon. Pensjonsreformen har innført levealdersjustering av alderspensjonen som fører til at dagens unge må stå i jobb til de er langt over 70 år for å oppnå en pensjon å leve av. Den opprinnelige AFP er endret fra å være en tidligpensjon til å bli en tilleggspensjon med store mangler. Underregulering av pensjonene fører til at pensjonistene taper kjøpekraft og flere blir minstepensjonister. Over fem ganger så mange kvinner som menn er minstepensjonister.


Reformert AFP

LO i Oslo mener at dagens AFP-ordning sårt trenger forbedring, men vi mener at forslaget til reformert AFP som er utarbeidet av LO og NHO er et svært dårlig utgangspunkt.

Noen av våre krav til en ny, forbedret AFP:
• Maksimalt 20 års opptjening for å få full AFP
• Uføre må få med seg sin opptjening
• Det må bli mulig å kombinere AFP med delvis uføretrygd
• Innfør en ordning tilsvarende den offentlige betingete tjenestepensjonen i privat sektor
• Sliterordningen må styrkes, den er for svak og underfinansiert
• En styrket sliterordning må innføres også i offentlig sektor
• Staten og arbeidsgiverne må bidra til å styrke pensjonsnivået og AFP-ordningen økonomisk


En pensjon å leve av – styrk folketrygden

I formålsparagrafen til folketrygden står det blant annet at den skal gi økonomisk trygghet ved alderdom og bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Da folketrygden ble innført i 1967, var det et langsiktig mål å sikre at alle skal ha minst 2/3 (66 %) av lønn i pensjon.

Norske pensjonister må i dag klare seg med en pensjon på mellom 45 og 66 prosent av lønn. LO har mange kongress-vedtak om at alle skal oppnå minst 66 prosent av lønn i pensjon. Svensk LO krever nå en pensjon på minst 72 prosent av lønn.

LO i Oslo mener det er på høy tid å innføre at alle skal ha minst 66 prosent av lønn i pensjon.


Noen av våre øvrige krav til en forbedret pensjon:

• Alle må sikres en pensjon å leve av, også de som må gi seg tidlig i arbeidslivet
• Uføres alderspensjon skal ikke levealderjusteres og de må få pensjonsopptjening til 67 år
• Særaldersgrensene må opprettholdes og forbedres
• Pensjonene til alderspensjonister må følge generell lønnsstigning
• Aldersgrensene må ikke heves