LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Rødgrønt Oslo på riktig vei – representantskapets uttalelse om budsjett 2022

LO i Oslos representantskapsmøte 11. oktober 2021:

I 2015 lyktes fagbevegelsen med å få valgt inn et rødgrønt flertall i Oslo bystyre. Det tar tid å snu etter to tiår med høyrepolitikk, men i 2019 kunne vi oppsummere med at 30 av LO i Oslos 46 krav var innfridd. Samme år bidro vi til et sterkere rødgrønt bystyreflertall. Før 2023-valget, vil vi oppsummere igjen og fremme nye krav.

Hovedstaden har et styringsdyktig rødgrønt alternativ med Ap, MDG og SV i byråd, som i samarbeid med Rødt på flere områder tar et oppgjør med både høyrepolitikk og høyredreining. Ikke minst ser vi i dag en dristighet i klimapolitikken i Oslo som nasjonale partier bør strekke seg etter. Men vi kan nå lengre.

LO i Oslo var pådriver for eiendomsskatt, og vi er svært fornøyde med at byrådspartiene innførte den, noe som gir større handlingsrom. Fremover ser vi gjerne, slik vi også har spilt inn tidligere, at byrådet utreder å øke eiendomsskatten. Med et bunnfradrag som skjermer rimelige boliger, er denne skatten et viktig omfordelende tiltak som kan bidra til styrket velferd.

Vi er, naturlig nok, særlig opptatte av hvordan det står til i arbeidslivet. Når det gjelder andel heltidsstillinger, har Oslo kommune en vei å gå, særlig innenfor helse-, sosial- og omsorgssektoren. Den varsla ressurspoolen i helse og omsorg har potensiale for å få ned andelen ufrivillig deltid, og vi håper byrådet også vil satse for å få flere heltidsstillinger innenfor barnevernet. Vi ber også byrådet gå inn for en visjon om null brudd på arbeidsmiljøloven. Satsing på jobber for ungdom og unge voksne er bra. Vi er også positive til satsinga på lærlinger, men minner om at det ikke er nok med ett prosjekt – det er vel så viktig å bruke tid og ressurser på å se på nødvendige strukturelle endringer og forsterkninger for å øke rekruttering og gjennomføring innen yrkesfagene.

Byrådet vil videreutvikle Oslomodellen, det er bra. LO i Oslo ser at det er flere områder hvor denne modellen kan bidra til et seriøst arbeidsliv, og vil følge opp dette ved siden av budsjettarbeidet, inkludert se på hvordan kontroll og tilsyn med Oslomodellen fungerer. Den nye giganten Oslobygg KF vil få en viktig rolle. Vi etterlyser ellers en beslutning om anskaffelser produsert på okkuperte områder, i strid med folkeretten.

Et bærekraftig næringsliv som tilbyr seriøse arbeidsplasser folk kan leve av, krever at både arbeidstakere og gründere/bedriftseiere har kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen, basert på tillit og samarbeid mellom virksomhetens drivere/ledere og organiserte arbeidstakere. Kunnskap om verktøyene i den norske arbeidslivsmodellen (som arbeidsmiljøloven og hovedavtalen), bør være obligatoriske i utdanningene og i kurs innen de ulike etablerertjenestene. Samarbeid bidrar til innovasjon og trygge arbeidsplasser. Oslo har mulighet til å gå foran også her.

Det er stadig behov for flere kommunale boliger, men vi er redde det ikke settes av nok penger til boligkjøp. Vi støtter tilrettelegging for en tredje boligsektor, men mener det trengs en sterkere satsing enn de 10,7 millionene som er satt av til å etablere en slik sektor. Vi er redde kommunen kommer for kort i forhold til det skrikende behovet for å utvikle en tredje boligsektor der vanlige folk kan leie trygt. Vi er også spente på etableringen av et nytt selskap til 50 millioner kr, Oslobolig, i samarbeid med kommersielle aktører.

LO i Oslo er fornøyd med at ordningen med gratis AKS i skolen utvides, og vi tror også at gratis skolemat i videregående og deretter ungdomstrinnet, vil bidra positivt til læringsmiljø og trivsel. Vi mener 10 millioner kr til spesialrom i skolene ikke er nok. Meråpen skole og bruk av skolene for frivillig kultur er positivt, men vi må påpeke at på mange skoler vil for eksempel ikke kravene for akustikk være tilfredsstilt.

Vi gleder oss over at velferden tas tilbake når de to gjenværende sykehjemmene som drives av kommersielle skal tilbake til kommunal egenregi. Vi støtter også arbeidet med å utfase private kommersielle aktører i barnevernet. Men vi er bekymret for at bydelsøkonomien svekkes, særlig når stadig flere kommunale tjenester desentraliseres og flyttes ut i bydelene – mange velferdstilbud ligger i bydelsbudsjettene.

Det er bra å gi ekstrabevilgninger til drift av kollektivtransporten for å opprettholde tilbudet, det er et viktig tiltak for miljøet og for bylivet i hovedstaden. Det planlegges også flere andre gode grep for klima og miljø, men vi vil minne om at næringslivet i Oslo er avhengig av at nyttetrafikken kommer fram og kan parkere.

Oslo er på riktig vei, men det er fortsatt et stykke å gå. LO i Oslo vil utdype og konkretisere våre innspill til byrådets budsjettforslag i møte med de folkevalgte.