LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Forsvar folkeretten. Stopp kapprustningen. Forby Atomvåpen

LO i Oslos årsmøte 31. august 2020:

Et nytt våpenkappløp er på gang i Europa og i våre nærområder. Norsk sikkerhetspolitikk endres bl.a. ved at amerikanske styrker stasjoneres på norsk jord i fredstid. NATO-øvelsen «Trident Juncture» vinteren 2019 medførte det høyeste antallet utenlandske soldater på norsk jord i fredstid. Øvelsen må ses som en sikkerhetspolitisk nyorientering der Norge ikke lengre skal ha et eget nasjonalt beredskapsforsvar, men satse på NATO-medvirkning. Dette gjør Norge til et klarere angrepsmål i en krise eller konflikt. Sammen med en permanent tilstedeværelse av amerikanske styrker på norsk jord i fredstid endrer dette norsk base- og atompolitikk samt undergraver målet om fred i nordområdene.
• Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid.


Høyreregjeringa og Arbeiderpartiet sier nei til et forbud mot atomvåpen. I 2021 utløper den siste atomvåpenavtalen mellom Russland og USA. Da står vi igjen med ikke-spredningsavtalen og ICANs kampanje for et forbud mot atomvåpen. Det betyr at vi kan stå uten avtaler som regulerer atomvåpen-kappløpet etter 2021, på tross av at atomvåpentrusselen er større i dag enn under den kalde krigen.
• Se til Oslo, Norge må signere FNs atomvåpenforbud.


Norge støtter USAs stormaktsinteresser framfor eget forsvar og sikkerhet og deltar i USAs kriger ute i verden. Vi trenger et selvstendig og troverdig beredskapsforsvar og ikke sterkere integrering i USAs militærstrategi. Forholdet til Russland må normaliseres og vi må øke det nordiske samarbeidet på det sikkerhetspolitiske området. Dette vil dempe konfliktnivået mellom stormaktene i våre områder, noe som vil heve atomvåpenterskelen.
• Norden som atomvåpenfri sone.
• Ingen nye atomvåpen i Europa.


Norge må ikke bidra med militære styrker i andre land uten FN-godkjenning og i strid med folkeretten. Internasjonal rett undergraves og folkeretten og felles normer for samarbeid er ikke lengre styrende for stormaktenes opptreden internasjonalt. Det behøves sterkere forsvar for folkeretten internasjonalt, og Norge må arbeide for å styrke folkeretten og støtte reell nedrustning gjennom forpliktende avtaler mellom atommaktene. Norge trekker tilbake sine styrker fra Litauen og Polen.
• Respekter folkeretten, internasjonale konvensjoner og FN-resolusjoner.
• Norge må ratifisere forbudet mot angrepskrig.


Våpenindustri og krig er en av verdens største forurensningskilder. Derfor er kamp mot opprustning også miljø- og klimakamp.


6. august 2020 var det 75 år siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki. LO i Oslo fyller samtidig 100 år, og vil benytte anledningen til å vise fram fagbevegelsens og LO i Oslos historiske antikrigs- og motstandsarbeid. Det er samtidig nødvendig at fagbevegelsen bidrar til å re-aktivisere norsk fredsbevegelse og «Nei til Atomvåpen» ved å inngå samarbeid og allianser i dette viktige arbeidet.