LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

22. juli

Fanemarkering for 22. juli på Youngstorget kl. 13.

Meld deg på nyhetsbrevet

LO i Oslo sender ut nyhetsbrev omkring to ganger i måneden. Hvis du vil ha nyhetsbrevet, meld inn e-postadressen du vil ha nyhetsbrevet sendt til:

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

6. april 2020:

Koronakrisa viser med all tydelighet at samfunnet trenger fellesskapsløsninger, markedet klarer ikke å sikre gode ordninger. Det er fellesskapet som skal bære kostnadene for krisa, ikke enkeltpersoner. Da er det viktig at velferdsstaten fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som kreves er solidariske.

LO i Oslo advarer imot regjeringens forslag om å begrense demokratiet ved å gi seg selv utvidete fullmakter og er glade for at Stortinget 21. mars vedtok flere begrensninger i regjeringens forslag. Ventelig vil regjeringen fremme forslag om en utvidelse av kriseloven og vi ber Stortinget redusere fullmaktenes omfang til et minimum og varigheten til maksimalt en måned av gangen. LO i Oslo mener behovet for en kriselov som gir regjeringen utvidete fullmakter må tydeliggjøres før Stortinget gir sin tilslutning til disse. Ansatte i offentlig sektor er underlagt politisk ledelse og styring og vil også bli pålagt å lojalt gjennomføre vedtak med hjemmel i en kriselov.

Samfunnsoppdragene offentlige ansatte er med å løse har betydning for oss alle og det er nødvendig at ansatte i størst mulig grad får en tilrettelagt arbeidssituasjon som sikrer at de er i stand til å utføre sine oppgaver på lang sikt. Dette må gjøres gjennom kollektive drøftinger og forhandlinger med tillitsvalgte.

Det er åpenbart behov for ekstra personell flere steder i offentlig sektor og vi er trygge på at offentlige ansatte både ser behovet og tar sitt ansvar for å bidra. LO i Oslo er derfor kritisk til bruk av kriselover som for eksempel kan beordre statsansatte til å jobbe for Nav. Vi minner om at lov- og avtaleverket fortsatt gjelder og kravet til forsvarlighet og saklighet i arbeidsgivers behandling består. Dagens avtaleverk har allerede en fleksibilitet som møter utfordringene Nav står overfor. Mange har allerede meldt seg helt frivillig til innats og vi har mye større tro på frivillighet enn tvang. Krisehåndtering krever et styrket partssamarbeid som involverer tillitsvalgte og medbestemmelsesordningene må benyttes fullt ut.

Mange statlige etater har ansatte som har samfunnskritiske oppgaver og for disse er det inngått midlertidig avtale om redusert hviletid og økte grenser for overtid. LO i Oslo ber staten bruke den midlertidige muligheten med varsomhet og så langt som mulig unngå å pålegge ansatte mer arbeid og mindre hvile. Situasjonen vi står i kan vare lenge og tjenestene må kunne opprettholdes over tid. Et sammenbrudd i statlig sektor vil bare skape ei ny krise.