LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

6. april 2020:

Fra LO i Oslo vil vi ta til orde for nødvendigheten av heltid i helse- og omsorgssektoren og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. Kampen om hele faste stillinger er aktualisert fordi deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren øker faren for spredning av smitte. Samtidig kreves det nå at deltidsansatte ikke skal jobbe på flere steder. Dette er forståelig ut ifra et smitteperspektiv, men hindrer muligheten for å ta ekstravakter og få ei lønn man kan leve av. Derfor må deltidsansatte få utvidet og fast stilling på sitt hovedarbeidssted. Når ansatte har et fast arbeidssted i tillegg til hel stilling vil det redusere smittespredning.

Myndighetene både sentralt og lokalt må tilby hele faste stillinger til de som ønsker det, både i koronakrisen, men også permanent. Hele faste stillinger vil være en styrking av framtidig beredskap mot pandemier som koronapandemien. Pandemier kan gå i bølger og i veilederen for opprettholdelse av kritiske funksjoner skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; «Erfaringsmessig kan en pandemibølge nummer to forventes å komme tre til ni måneder etter første bølge». Dette understreker nødvendigheten av å få ansatte inn i hele faste stillinger snarest. LO i Oslo mener det er uansvarlig dersom myndighetene ikke tar tak i denne problematikken nå. Hele faste stillinger vil også bidra til mer stabile tjenester som vil løfte kvaliteten for brukerne samt at vi som samfunn står bedre rustet til framtidige pandemier.

I den pågående situasjonen er det stort press på personell i helsesektoren. Det er desto viktigere med rett person på rett plass. Helsefagarbeidere og helsesekretærer har en underutnyttet kompetanse i helsevesenet, men har over tid opplevd å miste flere og flere oppgaver til andre yrkesgrupper. LO i Oslo forventer at ledelsen innenfor sykehus og helsevesen sørger for å benytte seg av kompetansen helsefagarbeider og helsesekretærer har, og sørger for at de får oppgaver som de både bør og er kvalifisert til å utføre.

Korona-pandemien har synliggjort hvor viktig den norske modellen med gode partsforhold i den enkelte virksomhet og trepartssamarbeid er. På kort tid har myndighetene og partene i arbeidslivet kommet fram til nødvendige løsninger for å sikre at basisfunksjoner i samfunnet sikres i en krisesituasjon. Trepartssamarbeidet gir samfunnet fleksibilitet, men sikrer at det ikke kun er en fleksibilitet der arbeidstaker alene må stå for fleksibiliteten. LO i Oslo mener et godt trepartssamarbeid vil gjøre oss som samfunn bedre rustet til å komme oss gjennom krisa. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av at trepartssamarbeidet blir like viktig i gjenoppbyggingen av økonomien og arbeidslivet etter selve pandemien er over.


For LO i Oslo
Anna Elisabeth Uran og Ingunn Gjerstad