LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Vi krever handlekraft i industri- og klimapolitikken

13. januar 2020:

Som aktive i norsk fagbevegelse roper vi varsko før valget i 2021:

1. Vi må unngå full splid mellom klimavelgere og industriarbeidere.

2. Vi må få klare forpliktelser for en offensiv industri- og klimapolitikk fra partiene på rødgrønn side.


Vi legger til grunn at Norge har store muligheter:

Vi kan utvikle lønnsomme eksportnæringer, innovasjon og grønne industriarbeidsplasser ved å satse på områder som havvind, karbonhåndtering, leverandørindustrien, maritime næringer, skog og tre, prosessindustri, sjømat og næringsmiddelindustri, landbruk og annen bioøkonomi, samt eksisterende klynger og hjørnesteinsbedrifter innen vareproduksjon.

De rødgrønne partiene må gripe initiativet i samfunnsutviklinga med en handlekraftig industri- og klimapolitikk som utnytter de store mulighetene, styrker det organiserte arbeidslivet og ikke legger seg flat for markedsliberalisme og næringsnøytralitet.

• Deler av oljeformuen må brukes til klimainvesteringer både globalt og nasjonalt og på en måte som sikrer innovasjon og bærekraftig sysselsetting. 10.000 milliarder «på bok» trygger ikke vår framtid.

• Norsk kraft skal ikke overstyres av EU, men være underlagt folkevalgt kontroll, styres fra Norge og styrke norsk industriutvikling.

• Norske vilkår for alle som arbeider i Norge. Vi krever nye tiltak mot sosial dumping, for faste og hele stillinger, forutsigbar arbeidstid, enklere adgang og økt kontroll med allmenngjøring av tariffer samt en avvikling av dagens bemanningsbransje og styrking av offentlig arbeidsformidling.

Vi mener fagbevegelsen må stå fram som en sjølstendig kraft og pådriver for en ny kurs. Vårt mål er å gjøre de rødgrønne partiene til kraftfulle redskaper i industri- og klimapolitikken.

Vi oppfordrer alle rødgrønne partier til å prioritere krav for en nyskapende og handlekraftig industri- og klimapolitikk og til å snakke med faglige tillitsvalgte i dette arbeidet.