LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Stans ny kald krig – forby atomvåpen

Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 25. mars 2019:

Det er all grunn til å frykte en ny kald krig og ny kapprustning i Europa og verden for øvrig. USA har for lengst sagt opp ABM-avtalen, som forbyr rakettforsvar. Avtalen om forbud mot landbaserte atomraketter av mellomdistanseraketter (INF) er nylig sagt opp, først fra USA og deretter Russland. Om få år kan vi stå uten avtaler som begrenser atomvåpenarsenalene. Norges nei til et forbud mot atomvåpen støtter en slik negativ trend.

USA har i flere år presset på for, og lyktes med, å utvide NATO østover. Samtidig har det under ulike amerikanske presidenter vært et press for at alliansens land skal bruke minst 2 % av brutto nasjonalprodukt på det militære. Realisert fullt ut gir dette målet Tyskland alene en konvensjonell militærkapasitet omtrent på samme nivå som Russland.

Internasjonal rett undergraves. Libya, Irak, Iran og Syria er eksempler på at det i dag gjennomføres intervensjonskriger og økonomisk boikott uten hensyn til internasjonal rett. Russland har på sin side annektert Krim, støttet opprørere i Øst-Ukraina og modernisert eget forsvar. På tross av denne moderniseringen har Russland neppe noen gang vært så underlegen NATOs militære kapasitet som nå.

Folkeretten og etablerte felles normer for samarbeid mellom stater er ikke lenger styrende for landenes opptreden internasjonalt. I tillegg har USA nå en president som framstår som uberegnelig, truende, og med en svært lettvint omgang med sannheten.

Nato-øvelsen «Trident Juncture» innebar det høyeste antallet utenlandske tropper på norsk jord i fredstid. Øvelsen må sees som et ledd i en sikkerhetspolitisk nyorientering der vårt land ikke lenger skal ha et nasjonalt beredskapsforsvar, men satse på tidligst mulig NATO-medvirkning. Dette gjør Norge til et klarere angrepsmål i en konflikt, samtidig som norske nasjonale interesser underordnes USAs stormaktsinteresser.

Vi oppfordrer rødgrønne partier på Stortinget til å våge å ta initiativ for å stanse opprustningen, gå imot eventuelle nye intervensjonskriger og stagge et aggressivt USA og et nasjonalistisk Russland

LO i Oslo vil, i samarbeid med fredsorganisasjoner og andre, støtte krav og initiativ som bidrar til fred, nedrustning og lavspenning i nordområdene, der både tilhengere og motstandere av NATO kan delta:

• Et nasjonalt beredskapsforsvar framfor krigsdeltakelse utenfor landets grenser
• Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i fredstid
• Ingen nye atomvåpen i Europa
• Forbud mot atomvåpen
• Ingen norsk deltakelse i NATOs rakettskjold
• Økt støtte til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE)
• Respekter folkeretten, internasjonale konvensjoner og FNs resolusjoner
• Normaliser forholdet til Russland
• Økt nordisk samarbeid også på det sikkerhetspolitiske området