LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

25. september

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Stopp sykehusplanene på Gaustad

Vedtatt på LO i Oslos styremøte 15. oktober 2018:

Ansattes representanter, Oslo Legeforening, helseøkonomer og andre fagfolk advarer mot Helse sør-østs (HSØ) planer og vedtak om utbygging av nytt sykehus på Gaustad. Advarslene begrunnes med at utbyggingen vil koste titalls milliarder, samtidig som planene vil medføre for lav sykehuskapasitet i hovedstadsområdet i åra framover. Det er heller ikke framlagt noe miljøregnskap for utbyggingen og mange reagerer sterkt på om det i det hele tatt er klokt å legge ned Ullevål. Konsekvensene er langt fra skikkelig utredet.


Ahus har i dagens situasjon for liten kapasitet til å ta i mot alle pasientene som hører til deres område. Det viser at det var feil å legge ned Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og overføre pasientene til Ahus.


Selv om sykehus angår alle er dagens foretaksmodell slik at plassering og utbygging normalt ikke bestemmes av de folkevalgte. Helseminister Høie er likevel øverste myndighet for HSØ. Stortinget kan derfor gripe inn og vedta at sykehusplaner skal revideres.


Vi er kjent med at Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget har fremmet forslag som ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker. Partiene ber videre om at fortsatt sykehusdrift på Ullevål skal utredes og at eventuelle planer om tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil utredning av Ullevål som alternativ for utbygging er gjennomført. Dette innebærer også at videre utbyggingsplaner på Gaustad settes på vent, slik at tomtealternativene kan sammenliknes og den ønskede utbyggingen av Aker kan prioriteres.


Styret i LO i Oslo støtter stortingspartienes forslag og oppfordrer alle partier i bystyret til å gjøre det samme eller fatte liknende vedtak.