LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

De rødgrønne satser på fellesskapsløsninger og et klart alternativ til høyrepolitikk

Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 1. oktober 2018:

LO i Oslos mål med engasjementet i oslopolitikken er å ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår samt forsvare og videreutvikle fellesskapsløsninger. Vi vil gjennom egne krav, allianser og aktivisering bidra med et alternativ til en nyliberal politikk.


Ap, SV og MDG i byråd med støtte fra Rødt er på rett vei: På tre år er det innført en sosialt omfordelende eiendomsskatt og høyresidas innstrammingspolitikk er opphevet, sjøl om bydelsbudsjettene fortsatt er trange. Gratis kjernetid i barnehager er innført der den borgerlige regjeringen har forverret denne ved å gå fra universalprinsipp til behovsprøving i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Forbudet mot kommunale barnehager er opphevet. Gratis AKS er innført på østkanten og i Oslo indre øst. Tjenester er tatt fra velferdsprofitører og tilbakeført til kommunal drift. Oslomodellen for et mer seriøst næringsliv er innført. I tillegg kommer viktige klimatiltak og innføring av bilfritt byliv. Sistnevnte må følges opp med flere praktiske løsninger for vareleveranser og håndverkertjenester som også ivaretar arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet.


Tiltakene og reformene ville ikke blitt innført med en borgerlig regjering i Oslo og viser at et flertall for et alternativ til høyrepolitikk er mulig dersom man samarbeider om klare og konkrete forslag. Flere av fellesskapsløsningene ville heller ikke vært mulige uten eiendomsskatt.


Vi synes det er flott at Oslo er kåret til miljøhovedstad og at oslolufta har blitt bedre. Vi er med på opprettelse av et nytt bompengesystem, men vil understreke at det både må satses på kollektivtransport for å fremme klimavennlige jobbreiser og andre tiltak for å gjøre ordningen mer sosial.


Kommunens totale budsjett er på 73 milliarder kroner. Økonomien er god og gjeldsgraden går ned. Bydelsøkonomien styrkes ifølge byrådet med 277 millioner. Det virker ulogisk samtidig å foreslå rammekutt på 48 millioner selv når det begrunnes med innsparing og effektivisering. Områdesatsingen i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør forbedrer bomiljøene, noe årets sommertiltak for ungdom viste. En permanent løsning for finansiering av juridisk rådgivning for kvinner (JURK) må også på plass.


Vi støtter økt satsing for å få flere faste ansatte og på heltid. En utvidelse av oslomodellen til å gjelde helse- og omsorgssektoren er avgjørende i kampen for å redusere sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette må ikke benyttes til å legalisere velferdsprofitører.


Satsing på kommunale barnehageplasser og faglært personell innfrir løftet om 3.000 nye plasser i perioden. Dermed går pengene til barnehager og ikke i lommene til private velferdsprofitører.


Utvidelse av Aktivitetsskolen (AKS) til minst tolv timer for alle førsteklassinger i alle 116 osloskoler imøtekommer et viktig krav fra LO i Oslo. Reformen bidrar til integrering, utjevner forskjeller og stadfester universelle ordninger framfor høyresidas behovsprøving der mange faller utenom.


Det var på høy tid at det blir mer å rutte med for osloskolene ved at grunnfinansieringen øker. Det blir flere lærere og det startes en forsøksordning med gratis skolemat.


Vi støtter en omlegging av osloskolen som sikrer ytringsfrihet for lærere og elever, at stykkprisfinansiering endres i den videregående skolen, at karakterbasert opptak fjernes og at det både ledes og aktiviseres for å gjennomføre en reell tillitsreform.


En utvidelse av hjemmehjelpstjenester er avgjørende for omsorg. Egen aktivitetstid er økt fra en halv til en time per uke og to nye rosa busser settes inn for å gi tilpasset transporttilbud til de eldre. Dette er nye ordninger som må bygges ut videre.


Kollektivtrafikken i Oslo er blitt bedre de senere årene og vi støtter fortsatt satsing. Vi bifaller nye elektriske busser og at barn under seks år reiser gratis og at barnebilletten er satt opp til 18 år. Vi støtter bygging av nye sykkelveier.


Breddeidrett og fritidstilbud er avgjørende for mange. Rehabilitering av kunstgressbaner, nye flerbrukshaller og nye bad er viktige tiltak. Prishalvering for barn i svømmehallene er et klokt initiativ. Idretts- og kulturtilbudet er fortsatt bedre på vestkanten enn på østkanten. Det er store klasseskiller innen osloidretten.


Oslos innbyggere er brukere av bynært friluftsliv. Bedre tilrettelegging i Marka, opprustning av øyene og økt innsats for å holde byens parker og elver fri for avfall gjør Oslo til en bedre by å bo i.


Ikke-kommersiell boligbygging nevnes for første gang i et rødgrønt budsjett, men det burde vært satt av betydelig flere midler i budsjettet. Dette må være starten på en kommunal pådriverrolle både ved reguleringer og utbyggingsavtaler som fører til en ny og inkluderende boligpolitikk som reduserer forskjeller og hjelper unge inn i boligmarkedet, ved for eksempel leie til eie.


Kommunen vil bruke 250 millioner på rehabilitering av kommunale boliger samtidig som det foreslås et utbytte på 363 millioner. Vi er imot utbytte så lenge kommunale gårder trenger sårt til vedlikehold og fornyelse.


Vi mener man bør gå bort fra såkalt gjengs leie i kommunale gårder da dette i praksis betyr tilnærmet markedsleie. I realiteten betyr dette at de som leier betaler for vedlikehold og fornyelse.


Vi gjentar vårt prinsipielle standpunkt om at kommunale tjenester skal drives av Oslo kommune. Private tjenester må tas tilbake når kontraktene utløper.