LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Bekjemp høyrepolitikk, aggressive arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger

Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 19. mars 2018:

Vi står overfor en omlegging av det norske samfunnet med svekkede fellesskapsløsninger, økte forskjeller og økt usikkerhet. Dette skyldes systemkrise og en aktiv høyrepolitikk for en nyliberal utvikling. Vi må erkjenne at den norske modellen eller klassekompromisset angripes fra toppen og forvitrer i bånn.


H/Frp/V-regjeringa går inn for skattelette til de rike, midlertidige ansettelser, konkurranseutsetting og privatisering, sentralisering, utsalg av statlig eie, økt opprustning samt svekking av offentlige velferdsordninger og faglige rettigheter.


Arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere støtter i hovedsak denne utviklingen. Konkurransen på lønns- og arbeidsvilkår øker. Bemanningsbransjen, sosial dumping og konkurranseutsetting er viktige virkemiddel. De tillitsvalgte undergraves ved aktiv bruk av HR. Organisering og tariffavtaler motarbeides oftere enn før.


Direktiver om vikarbyrå, utstasjonering, post, jernbane og EUs energiunion/ACER er eksempler på at EØS-avtalen truer arbeidsplasser og svekker fagbevegelsen. ESA har støttet NHOs krav om å avvise reise, kost og losji som en del av allmenngjøring av tariffavtaler.


Oslos byråd og bystyreflertall representerer en dreining vekk fra den nyliberale utviklingen - og et politisk alternativ - ved innføring av moderat eiendomsskatt, rekommunalisering, reduksjon av velferdsprofitører, flere lærere og færre skoleprøver, utvidet gratis kjernetid i barnehage og AKS, styrket eldreomsorg, innført Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv og introdusert en tillitsreform.


BAMA-linja er våre strategiske punkter for en ny politikk og en mer demokratisk utvikling. Bokstaven B står for å bekjempe H/Frp/V-regjeringa ved å peke på et annen politisk utvikling og et alternativ. Bokstaven A betyr å avvise aggressive arbeidsgivere og arbeidsgiverforeningers angrep på, og undergraving av, landsomfattende tariffavtaler. Bokstaven M står for å motvirke høyredreining av Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse og den siste A-bokstaven står for å aktivisere fagbevegelsen – BAMA.


Derfor prioriteres følgende oppgaver i 2018:

• Mobilisering til 1.mai.

• Utarbeidelse av krav til partiene ved kommunevalget i 2019 for å mobilisere til fortsatt rødgrønt flertall i Oslo.

• Bekjempe regjeringas nyliberale forslag som økt søndagshandel, utskilling av offentlige tjenester til kommersielle enheter, pensjonsforverring og Arbeidstids-utvalgets innstilling for fleksibel og utvidet arbeidstid på arbeidsgivers premisser.

• Støttearbeid dersom streik(er) i årets tariffoppgjør.

• Støtte til fagorganiserte som aktivt krever respekt for lov- og avtaleverk samt til fagorganiserte som må gjennomføre streik for å oppnå tariffavtale.

• Markeringer mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter og fremme en alternativ tilknytning til EU.