LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Sats på ikke-kommersiell boligbygging

Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 27. november 2017:

Et sted å bo er et grunnleggende menneskelig behov og boliger kan derfor ikke være en vare som alt annet. Når markedet styrer alt er det profitten som går foran behovet. Både tomteeiere og utbyggere har i flere år tjent gode penger på dagens boligpolitikk. Vi må bygge mer, men ikke ved å forsterke den klassedelte byen.


Oslos boligpriser ligger langt over resten av landet og med store prisforskjeller mellom øst og vest. Selv om boligprisene nå ser ut til å falle litt vil en videreføring av dagens boligpolitikk føre til at folk med vanlig inntekt ikke har råd til å bo i store deler av Oslo. Fortsatt vil det gi enorm profitt å få tillatelse til å bygge ut store deler av byen.


Oslos boligutfordringer er så spesielle at det krever nytenkning og innsats fra det rødgrønne bystyreflertallet. Skal byen ha et boligmangfold kan ikke alle eie sin egen bolig basert på markedspris. Det må utvikles et ikke-kommersielt bo- og leiemarked.


Oslos boligmasse består av rundt 15 prosent sekundærboliger. Det kommersielle leiemarkedet er ute av kontroll. Dels grunnet uryddige kontraktsforhold og dels ved at leiligheter omgjøres til hybler der utsatte grupper utnyttes.


Regjering og storting må iverksette bygging av flere studentboliger. Skattefordelen med utleie av sekundærboliger må skjerpes slik at kortidsutleie, som Airbnb og tilsvarende begrenses. Airbnb-utleie må uansett reguleres og skattlegges. Dette både for å hindre at virksomheten bidrar til å skru opp boligprisene og for å sikre en fortsatt organisert overnattingsbransje.


Staten må legge til rette for at kommunale boligselskaper erverver tomter og oppfører boliger til selvkost. Husbanken må gjenreise slik den en gang var ment og få en sentral rolle som støttespiller for en slik utvikling. Stortingsflertallet må stanse spekulanters oppkjøp av borettslagsleiligheter for å omgjøre dem til hybler.


Oslos rødgrønne har i sin byrådserklæring gått inn for «at det skal være variasjon i boligtyper og størrelser slik at mennesker med ulik bakgrunn kan bo over hele byen». Nylig gikk bystyreflertallet inn for en «høy andel av ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt», ved fortetting i eksisterende boligområder. Vi støtter hensiktserklæringene.


Oslo kommune øker innsatsen for oppussing av egne utleieboliger. Likevel tas det fortsatt utbytte av de samme leiegårdene. Målet må være null utbytte, spesielt så lenge det finnes et etterslep på vedlikehold. Gjengs leie må erstattes av kostnadsbasert leie inkludert inndekning for at boligen skal vedlikeholdes. Samtidig må beboernes medinnflytelse og egenansvar for bosituasjonen sikres og økes ved at beboere i kommunale leiegårder velger egne styrer. Tilskuddet til Leieboerforeningens organisering av dette må økes. Ved salg av kommunale leiegårder må kommunen legge til rette for beboernes bruk av forkjøpsretten. Det samme gjelder en rettferdig ordning fra leie til eie av leiligheter.


Ved utbygging må en betydelig del av boligene selges eller leies ut under markedspris. Dette må sikres i utbyggingsavtaler og ved områderegulering. Før det bygges må det avklares hvem det skal bygges for og hvordan en sosial målsetting skal nås.


Omsetningen må skje vi borettslag eller ideelle stiftelser slik at penger under bordet ikke gjentas. På den måten vil boliger til markedspris bidra til ikke-kommersielle boliger. Slike utbyggingsavtaler har vært praktisert som finansiering av Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen og ved finansiering av Telenor Arena. På samme måte kan også borettslag og/eller utleieboliger finansieres.


Oslos rødgrønne må om nødvendig bruke tilgjengelige virkemidler som forkjøpsrett og ekspropriasjon samt utbygging i egen regi. I tillegg er det god byutvikling og forebyggende folkehelsepolitikk å utvikle bomiljøer der ulike generasjoner og enslige møtes også ved at det innen et område legges opp til boenheter av ulik størrelse og pris.


Det trengs realistiske forslag som kan omfordele deler av profitten for å gjenreise sosial boligbygging i ei ny tid. LO i Oslo krever i inneværende bystyreperiode:

• Kommunen må iverksette prøveprosjekter med ikke-kommersiell boligbygging


• Plan- og bygningsetaten (PBE) må få tilsynsansvaret for at Husleieloven følges.