LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Oslobudsjettet er et taktskifte med milliarder til fellesskapsløsninger

Behandlet på LO i Oslos representantskapsmøte 2. oktober 2017 og endelig vedtatt av LO i Oslos styre 9. oktober 2017:

AP, SV og MDG i byråd med støtte av Rødt er på rett vei. Vi oppfordrer bystyreflertallet til økt innsats for å synliggjøre politikken som et alternativ til den borgerlige blokken og til fortsatt å finne løsninger som sikrer og forsterker rødgrønt bystyreflertall.


LO i Oslo er glad for at Madserud sykehjem drives med kommunens egne ansatte og at avfallhåndteringen igjen er på kommunale hender. Vi støtter oppkjøpet av Hafslund. Vi har positive forventninger til oslomodellen for et mer seriøst arbeidsliv. Vi støtter at nye velferdsprofitører ikke skal slippe til i barnehagene. Og vi er for eiendomsskatten. Ingen av disse reformene ville blitt innført med et borgerlig flertall.


Selv om kommunen har stor gjeld synes det å være trygg økonomistyring. Det foreslås likevel kutt i bydelsoverføringer og det kompenseres ikke full ut for befolkningsveksten. Uten eiendomsskatt ville det vært fortsatt generell innstrammingspolitikk. Eiendomsskatt bidrar til rettferdig fordeling. Sosialt urettferdige utslag kan rettes opp ved lovendring fra regjering og storting. Selv om eiendomsskatten gir mer enn planlagt antas heving av bunnfradraget å redusere kommunens inntekter med 160 millioner. De foreslåtte kuttene for bydelene, kunnskap og oppvekst utgjør rundt en tredjedel av dette beløpet. Det er viktigere å unngå disse kuttene enn at eiendomsskatten reduseres. Vi oppfordrer bystyreflertallets partier til et mer offensivt forsvar av eiendomsskatten.


Hovedutfordringen er ikke boligskatten, men boligprisen som ligger skyhøyt over byer og tettsteder ellers i landet. Allerede kommer signaler om redusert boligbygging fordi prisene flater ut og går litt ned. Vi er enig i byrådserklæringen om at Oslo «ikke skal bli en by hvor kun de med sterkest økonomi har råd til å bo». Boligbyggingen kan ikke kun være markedsstyrt. Vi støtter bystyrets vedtak om «en høy andel av ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt» og krever at dette blir en viktig del av byrådets boligpolitikk. Vi støtter byrådets rehabilitering av kommunens egne boliger og at uttak av utbytte reduseres. Målet må være null utbytte, spesielt så lenge det finnes et etterslep på vedlikehold.


LO i Oslo støtter tidligere vedtak om at kommunen skal praktisere faste ansettelser og vil innføre en heltidskultur. Vi oppfordrer til å synliggjøre resultatene. Arbeidet med å redusere konsulentbruken må fortsette. Vi er for innføring av tillitsreform som et alternativ til bestiller/utførermodellen og stoppeklokkeomsorg. Gjennomføres dette gir det en annen ledelseskultur enn den de borgerlige sto for. Vi oppfordrer byrådet til å intensivere reformen og klargjøre tillitsbasert ledelse, spesielt overfor byrådsavdelinger, etater og bydelsadministrasjoner. Budsjettets områdesatsing støttes. Det samme gjelder utbygging av barnehager og skoler uten velferdsprofitører. Selv om det er enkelte skolekutt, er full kompensasjon for elevtallsveksten bra. Vi er for at gratis aktivitetsskole (AKS) utvides til 67 av 106 skoler. Vårt mål er at en gratis aktivitetsskoleordning gjøres gjeldende for hele Oslo. Vi støtter byrådets målsetting om at en av tre som begynner på videregående skole skal ta yrkesfag.


Opplæringskontoret må påse at lærlingene får både den opplæringen og de rettighetene man har krav på. Kommunen må selv ta inn lærlinger i langt større omfang enn i dag og ansette disse når fagprøven er avlagt.


Vi ser økningen i antall barnehageplasser, arbeidet med å rekruttere barn til barnehagene og utvidelse av gratis kjernetid som spesielt viktig. Det er også bra at bemanningsnormen som det borgerlige byrådet sa opp er gjeninnført. Satsing på barnehager og AKS har stor betydning for å sikre like muligheter og hindre senere frafall i videregående skole. Vi er imot bruk av velferdsprofitører innen barnevern og tjenester til personer med utviklingshemming. Vi er glad for at kommunen vant rettssaken om at anbud på plasser i barnevernsinstitusjoner kan forbeholdes ideelle organisasjoner.


Det borgerlige byrådet gjennomførte massive kutt i eldreomsorgen. Vi støtter derfor forbedringer innen helse og eldreomsorg, med nye stillinger, nye veier i eldreomsorgen og økt bemanning i kommunale sykehjem. Det samme gjelder hjemmetjenestene, noe som gir flere eldre muligheten til å bo hjemme lenger. Det må være plass til både helsefagarbeidere, sykepleiere og andre i satsingen på helse og eldreomsorg. Vi advarer mot at satsing på barnehager og eldreomsorg kan svekkes dersom de forslåtte bydelsrammene blir vedtatt. Det er en lang vei fram til en verdig eldreomsorg.


LO i Oslo er for byrådets ambisiøse klimamål. Vi støtter satsing på kollektivtrafikk og vi er enige i byrådets forslag til å holde billettprisene nede. Vi er for utbygging av sykkelveier og aksepterer veiprising og ny sats for beboerparkering. Vi er med på et bilfritt sentrum, men krever at næringslivets behov for leveranser og service blir ivaretatt. LO i Oslo ser behovet for bompengeomleggingen, men beklager at det i enkelttilfeller rammer sosialt skjevt. Oslos innbyggere må opplyses om at endringene er et resultat av Oslopakke 3 og har tverrpolitisk støtte, inkludert Frp. Mange arbeidsreisene fikk endret reisevei da store bedrifter har flyttet til nabokommuner. Dette gjelder for eksempel Arcus, Ringnes og Posten. Byrådet må ta initiativ til at det sikres et reelt kollektivtilbud slik at de kan reise bilfritt. Vi krever at byrådet gjennomfører bilrestriksjoner i dialog med beboerne i berørte områder. Det må undersøkes hvorvidt veistengninger reduserer bilbruken og ikke kun endrer kjøremønster med økt utslipp til følge. Uansett er det avgjørende at et godt kollektivtilbud finnes der bilene holdes borte.


Vi støtter byrådets forslag om et nytt bad på Tøyen og ny sklie i Frognerbadet. Tilgang til bad og andre aktivitetsområder som ivaretar folkehelseperspektivet er viktig. Økte idrettsbevilgninger, spesielt til breddeidretten, ønskes velkommen.


Høyre, Venstre, KrF og Frp er negative til det framlagte budsjettet. De borgerlige må opplyse Oslos innbyggere om hvor det skal kuttes, hvis man vil redusere nye låneopptak og ikke vil ha eiendomsskatt. Både kommentarene og det framlagte budsjettet viser at et klart alternativ til høyrepolitikk er mulig. LO i Oslo vil støtte byrådet og bystyreflertallet ved å synliggjøre disse forskjellene.