LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Skjerp kampen for kollektiv styring av arbeidstida

Vedtatt på LO i Oslos åsmøte 27. mars 2017:

Lønn, faste ansettelser og kontroll over arbeidstid er de viktigste pilarene for fagbevegelsens makt. Uten kontroll på arbeidstiden og faste ansettelser svekkes lønnskampen.


Ved forverringene av Arbeidsmiljøloven har H/Frp-regjeringa med støtte fra KrF og Venstre spesielt svekket den kollektive styringen av arbeidstida. Samtidig hevder arbeidsgiversiden at det må jobbes lengere dager, og krever mer fleksibilitet i arbeidsgivers favør når det gjelder fastsettelse av arbeidstiden, mindre hviletid mellom arbeidsøkter, mer gjennomsnittsberegning og utvide grensene for overtidsarbeid og mer kvelds- og søndagsarbeid. Gjennomføres Arbeidstidsutvalgets innstilling vil skift og turnus kunne bestemmes av arbeidsgiver og søndagsarbeid kunne avtales individuelt.


Hittil har fagbevegelsen fokusert mest på faste ansettelser og kampen mot bemanningsbyrå. Dette må fortsette, men uten å miste fokuset på kravet om regulert arbeidstid.


LO i Oslo krever at arbeidsmiljøloven styrkes og at vi får tilbake lovbestemmelser som de var før 1.juli 2015. Vi vil derfor advare mot at det opprettes partssammensatte utvalg om arbeidstid og andre bestemmelser som er forverret i Arbeidsmiljøloven. Vårt mål er å styrke og få tilbake loven slik den var før 1. juli 2015.


Vi krever rett til heltid, og styrking av tillitsvalgtes kontroll også over turnusfastsettelse. Arbeidstidsutvalgets forslag må avvises. Og vi krever en tariffestet arbeidstidsreform.


Normalarbeidsdagen må opprettholdes som ramme for organisering av arbeidslivet og må fortsatt være grunnlaget for fastsetting av arbeidstid. Samtidig vil en arbeidstidsreform med mål om en redusering av arbeidstiden, der en andel av verdiskapningen tas ut i form av mer fritid, være en viktig sosial reform. Redusert arbeidstid vil bidra til at flere kommer i arbeid gjennom deling av arbeidet, og et mer inkluderende arbeidsliv. Tidsklemme og dobbeltarbeid fører til at mange må jobbe deltid framfor heltid. Kortere arbeidstid vil bidra til at flere kan jobbe heltid, noe som vil bidra til økt likestilling og bedre pensjonsopptjening.


Ytterligere reduksjon av arbeidstiden må bli et kollektivt gode, og må tariffestes. Arbeidstid skal være forhandlingsgjenstand mellom partene i arbeidslivet. Kun slik vil en arbeidstidsreform fortsatt sikre de lavlønte økt kjøpekraft, og at ingen går ned i lønn. Fagbevegelsen må gå inn for en gradvis reduksjon av arbeidstiden inntil 6 timers dag er nådd. Dette må iverksettes ved å prioritere kravet om en halv time kortere daglig arbeidstid i tariffoppgjørene.