LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslos årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transportplan som prioriterer jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!

Vedtatt på LO i Oslos åsmøte 27. mars 2017:

På samme måte som veksten i persontrafikken inn til byene våre skal vere kollektivt, sykkel og gange – må vi også ta flere av luftreisene mellom storbyene våre ned på skinnegangen. Da må vi satse på høyhastighetstog, med ”stor” InterCity som første steg.


LO i Oslo frykter at vedtatte mål om utslipp fra transportsektoren (halvering innen 2030 og være klimanøytral innen 2050), ikke oppnås. Hovedtrekkene i NTP er til hinder for en nødvendig og storstilt satsing på jernbaneutbygging i all overskuelig framtid. Vi ber derfor om en helhetlig NTP som prioriterer moderne jernbaneløsninger over hele landet.


Vi blir flere som reiser og handler mer. Langtransport med lastebil og persontrafikk med fly er økende. En av målsettingene er at mest mulig gods skal overføres fra vei til bane. I praksis, med Nye Veier AS, legger planen opp til at det blir firefelts motorveier mellom de største byene, side om side med jernbane.


I dag er snittfarten på Dovrebana og Bergensbanen mellom 80 og 90 km per time. Hvis vi bygger baner med standard for minst 250 km/t blir jernbane et lettere valg. Klarer vi å holde skinnegangen åpen både sommer og vinter ved bedre rassikring og jevnt vedlikehold kunne vi flytte gods og folk fra vei til bane.


Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. En ny rullebane gir økning i flytrafikken som gir økte klimagassutslipp, stikk i strid med det Paris-avtalen forplikter oss til. I tillegg vil en 3. rullebane gi mer støy, ødelegge store arealer med veldig god matjord.


LO i Oslo mener at en ny 3. rullebane er et skritt i helt feil retning. Stortinget må ikke gi Avinor fullmakt til å gå i gang med en tredje rullebane.


Vårt ansvar er å kutte utslipp og dempe veksten i flytrafikken – og på sikt redusere den ved å satse på høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge, Stockholm og København. Det er det samme transportbehovet som skal betjenes og i et klima, miljø og sysselsettingsperspektiv er toget klart det beste alternativet. Bygges en tredje rullebane tas trafikkgrunnlaget bort for høyhastighetstog.