LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo: Byrådet på rett vei med budsjettforslaget

Uttalelse fra representantskapsmøte 3.oktober 2016:

I forkant av Oslobudsjettet ble partibarometeret for hovedstaden lagt fram. Den viser at det er jevnt mellom blokkene. Derfor er det viktig at det nye byrådet framstår som et klart alternativ til den borgerlige blokken.


Rettsavgjørelsen fra september i år om at det kan skilles mellom ideelle tilbydere og kommersielle velferdsprofitører innenfor barnevernstjenester må også bli førende for kommersielle barnehageprofitører. Dette vil samtidig sikre byrådet fortsatt parlamentarisk flertall.


Selv om kommunens gjeld øker, ser det ut til å være orden i kommuneøkonomien. LO i Oslo støtter tiltak for å begrense bruk av konsulenter. Det er bra at de borgerliges innstrammingspolitikk ikke videreføres. Uten eiendomsskatt ville det vært umulig. Det høyrestyrte byrådet planla å kutte rammetilskuddet til bydelene med 76 millioner for 2017. Årets budsjettforslag reduserer dette til 11 millioner. LO i Oslo synes likevel det er beklagelig med forslag til budsjettkutt og rammekutt til bydelene, og advarer byrådet mot kuttene.


Vi støtter fortsatt Groruddalssatsingen og tiltak som bidrar til å redusere Forskjells-Oslo. To viktige bidrag er praktisering av gammel arbeidsmiljølov når det gjelder faste ansettelser og innføring av heltidskultur. Vi oppfordrer byrådet til å synliggjøre resultatene.


Arbeidsløsheten i deler av Oslo er like høy som kriserammede deler av Vestlandet og vi er for kommunale tiltak som reduserer ledigheten.


LO i Oslo støtter satsingen på sykkel og kollektivtrafikk samt klimaregnskap og tiltak som reduserer utslipp, selv om det ikke var lurt å øke kollektivtakstene i Oslopakke 3. Vi mener at byrådet må prosjektere Fossumdiagonalen selv om den ikke er tatt med i Oslopakke 3.


Vi er for satsing på barnehager og skole uten konkurranseutsetting og privatisering. Takket være det borgerlige stortingsflertallet om behovsprøving, mister mange i Groruddalen gratis kjernetid i barnehagen. Byrådet kompenserer delvis dette. LO i Oslo går inn for gratis kjernetid for alle i barnehager i Groruddalen og Søndre Nordstrand og vil at tilbudet utvides til også å gjelde alle i barnehager i Oslo indre øst. Vi støtter at gratis aktivitetsskole omfatter 44 av 99 barneskoler, men vil at ordningen blir gjort gjeldende for hele Oslo.


En bedring av helse- og eldreomsorgen krever økt innsats for tillitsreformen (tillitsmodellen) for å erstatte bestiller/utførermodellen og stoppeklokkeomsorg. Vi vil ha bedre tid til brukerne, etterutdanning og medbestemmelse. Byrådet må prioritere gjenåpning av Aker.


Vi er glad for vedtaket om at Madserud sykehjem tas tilbake til kommunal drift og er enige i at verken sykehjem eller skoler skal etableres eller driftes som offentlig-privat-samarbeid (OPS). Når kontraktsperioden utløper skal tjenestene tas tilbake til kommunen.


Det er bra med kortere behandlingstid for boligreguleringer. Utfordringen det må jobbes politisk med er at markedet bestemmer boligbyggingen i Oslo. Profittmotivet fører til konsentrert bygging i sentrum og sentrumsnære områder og for lav utbyggingstakt. LO i Oslo krever et aktivt kommunalt tomteselskap og at byrådet igangsetter bygging av ikke-kommersielle utleieboliger. Vi imøteser utredningen om utleieboliger som er slått fast i byrådserklæringen.


Vi støtter økt innsats for idretten og at breddeidretten proriteres.


Kommunen vil forsterke innsatsen for økt rekruttering til yrkesfag og mot svart arbeid og det useriøse arbeidslivet. Det er viktig, og det må gjøres et krafttak slik at også de som jobber i utsatte bransjer åpent anbefaler andre å begynne der.
Kommunens anskaffelsesreglement må inneholde klare krav til egenbemanning og til at virksomheten har minst 10% lærlinger. I tillegg må prinsippet om maksimum to ledd i entreprenørkjeden praktiseres strengt. Ansatte i leiefirma som benyttes må ha lønn mellom oppdrag og det må innføres klare krav til håndheving og straffebestemmelser hvis kravene ikke etterleves.
Leverandører og underleverandører må redegjøre for at de ikke har økonomiske aktiviteter som støtter opp om folkerettsbrudd, spesielt i konfliktområder.
Vi ser fram til utredningen om hvordan kommunen kan innføre solidaransvar slik byrådserklæringen lover.


Oslobudsjettet viser at en ny kurs er mulig og at det var helt riktig å bidra til at det mangeårige borgerlig styre av hovedstaden ble brutt. LO i Oslo støtter byrådet og bystyreflertallet i det videre arbeidet med å gjennomføre en nødvendig snuoperasjon.