LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Styrket kampkraft gjennom sterkere organisering

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 29. august 2016:

Oppgaven til LO i Oslo er å bidra til samhandling for felles styrke. Fagforeningene melder ofte ifra om at maktforholdet forskyves i arbeidsfolks disfavør, og at arbeidsgiverne aktivt motarbeider lov- og avtaleverk.

Innen bygg-, handel- og servicesektoren er økonomisk kriminalitet omfattende. Et økende antall medlemmer trenger oppfølging for å kunne bruke verktøyene som et fagforenings-medlemskap gir i virksomheter med tariffavtale.

Færre påtar seg rollene som tillitsvalgt og verneombud. Mange får ikke fri til kurs og skolering. I tillegg er altfor mange organiserte yrkesaktive uten tariffavtale (LO-Aktuelt 6/2015).

Partssamarbeidet fungerer innen deler av industri- og byggsektoren, mens det i handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende (FAFO- rapport 2015:8).

Innen varehandel og større hotellkjeder er en sjelden mangel på respekt fra arbeidsgiversiden blitt synlig. Innen mange virksomheter er det for få organiserte. Dette fører til at klubben ikke får stengt bedriften ved arbeidsnedleggelse og at flertallet av bedriftene holdes åpne. Fellesskapets solidariske ressurser når ikke fram selv om mange stiller streikevakt når det trengs. NAV-praksisplasser havner i skvis som streikebrytere og sjåfører på varebiler blir trakassert og rapportert via arbeidsgiversamarbeid. Flere har fått advarsler for å ha respektert streikevakter. Midlertidig ansatte og ulike varianter av innleid arbeidskraft og kontraktører forsterker problemene.

I en slik situasjon er det nødvendig med strategiske streikeuttak ved tariffoppgjør, klar tale når streiken er et faktum og en snarlig iverksettelse av sympatistreik

Arbeidsgiverorganisasjoner og aggressive arbeidsgivere vil ikke lengre ha den norske modellen og undergraver landsomfattende tariffavtaler. Fagbevegelsen må i tiden som kommer innstille seg på tøffere tak både i tariffoppgjør og ved krav om tariffavtaler.

Rekruttering og organisasjonsbygging må være en hovedoppgave framover, i tillegg til økt engasjement i tariffoppgjør.

Gjennom skolering og samarbeid må klubber og tillitsvalgte settes i stand til å kunne håndtere slike situasjoner. I en streikesituasjon må det nedsettes en lokal streikekomité og retningslinjene for streiken og streikevaktenes funksjon må avklares. I tillegg må det finnes en beredskap for å informere medlemmer og media straks streiken er et faktum.

Fagforeninger oppfordres til å informere og støtte opp om tariffstreiker i større grad. Spesielt viktig er det å mobilisere til solidaritetsmarkeringer og å etablere eget streikevaktkorps.

LO i Oslo har nedsatt et eget solidaritetsutvalg til støtte for forbund og foreninger i tariffstreik og kamp for tariffavtaler. Etter ønske fra fagforeninger vil LO i Oslo også bidra ved støttemarkeringer og med streikevakter, stille lokale til disposisjon ved streikemøter samt bidra til organisering, skolering og oppsummering av tariffstreiker.