LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser

Uttalelse vedtatt på lokalorganisasjonenes storbykonferanse 1. juni 2016:

Fagbevegelsen står overfor en helt ny hverdag. Den norske modellen forvitrer i bånn og angripes fra toppen. Arbeidsgiverorganisasjoner motarbeider landsomfattende tariffavtaler og aggressive arbeidsgivere avviser tariffavtaler innført i egen virksomhet. Dagens høyreregjering har fratatt arbeidsfolk velferdsgoder og forverret arbeidsmiljøloven. En råere kapitalisme med såkalt fri konkurranse presser på for at en alles kamp mot alle, der ansatte skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår.


LOs lokalorganisasjoner var viktige for å sikre rødgrønt flertall flere steder ved forrige kommunevalg. En svekkelse av statusen til det samme organisasjonsleddet vil redusere påvirkningen av politiske partier ved lokalvalg. I tillegg vil det bidra til færre diskusjoner og forslag, noe som gir avmakt og passivitet. LOs lokalorganisasjoner må opprettholdes som viktige politiske verksteder.


FAFO har levert sin undersøkelse om LOs lokalorganisasjoner. Den viser at det er mange problemer, men hovedinntrykket er at de gjør et viktig arbeid og at flertallet både i lokalorganisasjonenes styrer og i fagforeningsstyrene mener det samme. Spesielt vil vi framheve at å møtes på tvers, følge opp lokale saker, gjøre seg gjeldende i lokal valgkamp og den avgjørende innsatsen i forhold til stormarkeringen mot rasering av arbeidsmiljøloven i januar 2015. Det er nesten samstemmighet om at det største problemet er midler til frikjøp, til det nødvendige grunnarbeidet, til oppsøkende virksomhet og ved større arrangement. Vi støtter forslag om at LO setter av en pott til frikjøp inntil en dag i uka der det ikke er andre ordninger, forutsatt at lokalorganisasjonen sjøl dekker halvparten.


Rapporten går lite inn på fylkeskonferansenes rolle. Fylkeskonferansene og LO i Oslo må fortsatt ha forslagsrett til kongressen og velge fylkesdelegater til kongressen og representant til LOs representantskap slik som i dag.


Rapporten viser til uenighet om ny organisering av fylkeskonferansene, men at forsøksprosjektene har gitt større interesse i fagforeningene, men vi mener det må være en balanse slik at LOs lokalorganisasjoner ikke blir i mindretall.