LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Flyktninger må få opplæring, bolig og arbeid

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016:

Ankomsten av asylanter til Norge og Vest-Europa skyldes nød, kriger, klimakriser og kaos. Vestlige lands militære intervensjoner, Norge inkludert, har bidratt til denne situasjonen. Lite tyder på at dette vil endre seg på kort sikt. Vi må forberede oss på å fortsatt motta flyktninger som er berettiget opphold og arbeidstillatelse. Vi krever at Norge etterlever forpliktelser i internasjonale konvensjoner og at de som kommer får en individuell og forsvarlig behandling av sin sak.


Flyktningene er ofte offer for profesjonelle menneskesmuglere. Etter ankomst i Norge blir disse i stor grad innkvartert på asylmottak eid og drevet av flyktningeprofitører. Kommuner og ideelle organisasjoner må ha fortrinnsrett på eierskap og drift av mottak. Asylsøkere og papirløse må få midlertidig arbeidstillatelse bl.a. for å motvirke svart arbeid.


LO i Oslo krever følgende tiltak for å møte denne situasjonen:

• Kommunene må i samarbeid med staten finansiere og bygge boliger for å huse flyktningene. Det må innføres en solidarisk bosettingsmodell der flyktningene fordeles etter innbyggertall i kommunene.

• Staten må ta hovedansvaret for finansiering av språkopplæring, kompetanseregistrering, nødvendig fagopplæring og arbeid til tariff i kommunene. Arbeidslivet kan være et av de beste stedene for norskopplæring av flyktninger. Vi avviser forslag om innslusningslønn. Lønnssubsidiering for arbeidsplasser i privat regi må kun skje til virksomheter med landsomfattende tariffavtaler. Det må avsettes ekstra midler til bygging og vedlikehold av offentlig bygg, offentlig tjenesteyting og til helse og omsorg.

• Innsatsen for å hjelpe flyktninger i nærområdene må økes drastisk. Boliger, mat, klær og skolegang må finansieres av det internasjonale samfunnet. Norge må fortsatt gi så det monner og over tid.

• Arbeidsinnvandring og flyktningsituasjonen må vurderes samlet. Markedsliberale løsninger og aggressive arbeidsgivere har allerede skapt en uorganisert underklasse i Norge. For å hindre at dette ytterligere brukes til å redusere faglige rettigheter og true offentlig velferd, må handlingsrommet innen EØS-avtalen benyttes til å iverksette avtalens kapittel 112-114 om beskyttelsestiltak. Viktige tiltak er å bekjempe bemanningsbransjen ved å reversere liberaliseringen av sysselsettingsloven som ble gjort i 2000, samt umiddelbart å stanse fri kabotasje innen transportbransjen.

• Det er EØS-avtalens krav til fri flyt av varer, kapital og tjenester knyttet sammen med arbeidsinnvandringen som undergraver faglige rettigheter og ikke arbeidsinnvandring isolert. Vår hovedvei er å satse på fagorganisering, tariffavtaler, faglige rettigheter mot sosial dumping og økt offentlig innsats mot svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet.