LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Arbeidstidsutvalgets innstilling må forkastes

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 14. mars 2016:

Til tross for klare protester fra tusenvis av streikende fagorganiserte over hele landet, vedtok H/Frp-regjeringen å forverre Arbeidsmiljøloven, med støtte fra KrF og Venstre. Det er nå tillatt med økt bruk av midlertidige ansettelser, økt bruk av overtid per uke og måned, individuell rett til å avtale 10 timers dag, avtale 12,5 timers dag ved lokal avtale og inntil 69 timers uke. Forbundenes godkjenning av ekstreme og helsefarlige arbeidstidsordninger er fjernet. Fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie er fjernet og forskriften som bidrar til likebehandling mellom innleide og faste ansatte er endret slik at mange innleide går ned i lønn.


Arbeids- og sosialdepartementets utvalg om arbeidstid vil ha enda mer makt til sjefene og bekrefter Høyre og Frps ønske om ytterligere å redusere de ansattes rettigheter.


NHOs skriftlige strategi har lenge vært å undergrave landsomfattende tariffavtaler ved å tvinge fram økt adgang til lokale og individuelle avtaler. Arbeidstidsutvalget kommer dem godt i møte ved å foreslå at arbeidsgiver kan diktere arbeidstida til 10 timer per dag og med 48 timers uke ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid, adgang til å sette opp skiftplan og turnusordninger uten avtale med tillitsvalgte, samt redusere hvileperioden fra 11 til 9 timer. Arbeid mellom 21 og 23 kan være kveldsarbeid og ikke nattarbeid dersom det avtales med den enkelte og uten tillegg. Frihet for enkelte blir lett tvang for andre.


Utvalget er «nytenkende» og foreslår innført stillingskategorien «delvis uavhengig stilling» som en individuell avtale. Slike stillinger vil gi økt press fra kunder eller brukere og fra arbeidsgivere. Sistnevnte vil kunne fordele arbeidstida utover større deler av døgnet, uten overtidsbetaling eller ulempetillegg.


Utvalget foreslår for oljesektoren et helt spesielt grep ved å oppheve den såkalte tredjedelsregelen, men kun for de med tariffavtale. Regelen betyr at f.eks. tre dagers jobb offshore krever en dag på land før en reiser ut igjen. Utvalget vil fjerne denne retten for de fagorganiserte. Det framstilles som «moderne» å forverre tariffavtaler med lov, men det var mest vanlig på 1920-30-tallet.


Både regjering, arbeidsgiverorganisasjoner og aggressive arbeidsgivere går til angrep på fagbevegelsens kjerneområder som faste ansettelser, kontrollert arbeidstid og ei skikkelig lønn. Utvalgsinnstillingen bidrar i samme retning. Dette vil ramme spesielt midlertidige ansatte, innleide og de på ordningen med delvis uavhengig stilling. De vil oppleve lengre arbeidsdager og uker uten kompensasjon, der noen får spredt arbeidstid fra morgen til sent på kveld. Enkelte vil få innført av 48 timers uke og presset vil øke for mer helgearbeid.


Ved å svekke arbeidsfolks lønns- og arbeidsvilkår, svekke de tillitsvalgtes rolle, svekke arbeidsmiljøloven, tariffavtaler og hovedavtalen, svekkes også grunnlaget for både fagorganisering og produktivitetsvekst.


Utvalgets innstilling er på høring. Vedtas forverringsforslag må endringene reverseres sammen med de tidligere forverringene av arbeidsmiljøloven ved valget i 2017. Et annet standpunkt må være uaktuelt for rødgrønne partier og borgerlige partier som holder fast på forverringene må anses som uaktuelle regjeringspartnere.