LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Velg side – fellesskap fungerer

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 26. oktober 2015:

LO i Oslo er glad for at 18 år med borgerlig styre i Oslo er over. Vår politiske blokk fikk samlet like mange mandater som ved forrige kommunevalg, og sammen med MDGs klare framgang ga dette et nytt flertall. Byrådserklæringen, og samarbeidsavtalen med Rødt, peker ut en helt ny kurs for Oslo. Dette gir samtidig et parlamentarisk flertall uten å måtte søke støtte fra ett eller flere borgerlige partier. Vi er heller ikke for en tilnærming som øker innflytelsen til en borgerlig politikk.


Det er avgjørende at Oslos nye flertall synliggjør og forankrer den nye politikken som et klart alternativ til den borgerlige blokken. Vi må være forberedt på kraftig motstand fra sterke pengeinteresser og den politiske høyresida.


LO i Oslos valgparole «Velg side – fellesskap fungerer» var en oppfordring både til å velge vår blokk og stemme på venstresidas verdigrunnlag. Dersom vi hadde nøyd oss med å oppfordre til å bruke stemmeretten, ville ikke dette på samme måte ha fanget opp den politiske situasjonen i Oslo.


Blokkuavhengige MDG står nå nærmest venstresida. LO i Oslos klimaengasjement, sammen med vår valgplattform formulert som spørsmål til Oslo-partiene, bidro til at MDG valgte vår side. AP, SV, Rødt og MDG svarte ja på to tredjedeler av spørsmålene i valgplattformen forut for kommunevalget. Det viser at det er flertall for store deler av våre krav.


Partiene sikrer sin egen valgoppslutning gjennom sine programmer, valgkamp og øvrig virksomhet. LO i Oslo påvirket partienes valgprogram med plattformen vår, og gjennomførte en sjølstendig valgkamp uten å kompromisse med våre krav. Fra slutten av juni til valgdagene i september bidro mobilisering av fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer til at de som tenkte på å stemme på AP, SV eller Rødt, faktisk gjorde det. SPs lave oppslutning gjorde at vår anbefaling fikk liten innvirkning. LO i Oslos plattform styrkes indirekte innen vår blokk som et resultat av god valgkampinnsats og et godt valgresultat.


Det borgerlige flertallet gikk tapt først og fremst grunnet misnøye med H/Frp-regjeringens politikk. KrF og Venstre har sluttet opp om Høyre og Frps politikk både i regjering og i Oslo. Blant fagorganiserte har angrep på faglige rettigheter og holdningen til søndagsåpne butikker kraftig redusert oppslutningen om Høyre og Frp. Det viser at arbeidslivsspørsmål betyr mye for folks stemmegivning.


LO i Oslo er i en ny situasjon. Vi må både bidra til at det nye flertallet lykkes og imøtegå initiativ som vil fremme boregrlig politikk. Vi vil ikke sitte stille i båten, men arbeide aktivt for å realisere vår faglige og politiske plattform, om nødvendig med egne initiativ og støtte til andres markeringer.