LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Felles uttalelse fra NHO Oslo og Akershus og LO i Oslo

Felles uttalelse 5. oktober 2015:

LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus vil først og fremst gratulere Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Miljøpartiet De Grønne Oslo med valgresultatet og ønske lykke til med de pågående forhandlinger om ny byrådserklæring.


LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus står sammen om mange saker som er viktig for å utvikle et godt arbeidsliv i regionen, blant annet gode samferdselsløsninger.


Befolkningsvekst vil kreve bedre løsninger for transport rundt og i Oslo. LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus mener veksten i persontrafikk skal løses med kollektive transportmidler. Samtidig vil vi oppleve en vekst i nyttetransport hvorpå veinettet vil være eneste alternativ, for eksempel håndverkere, servicetjenester og vareleveranser.


Veinettet i og rundt Oslo er en del av arbeidsplassen til mange yrkesgrupper, i dag er situasjonen på E18 Vestkorridoren mest prekær. Trengsel og liten kapasitet er en påkjenning for mange arbeidstakere som må benytte bil i sin yrkesutøvelse. E18 Vestkorridoren er i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard årlig (Pöyry:2012).


I tillegg til nyttetransport fraktes også mye gods til og gjennom regionen. TØIs grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 antyder en årlig godstransportvekst på rundt 2% for Oslo og Akershus. Dette må det tas hensyn til ved utbygging og oppgradering av eksisterende veinett, inkludert videreutvikling av E-18. Miljøfelt der næringstransportene får tilgang i kombinasjon med moderat køprising vil kunne gi næringstransportene forrang, samtidig som køene dempes. Videre må også godstransport ta i bruk mer klimavennlige løsninger fremover. Vegvesenets planer for E18 Vestkorridoren har blant annet vært å øke kapasitet for kollektivtransport. Bedre kapasitet for busstransport på E18 Vestkorridoren bidrar til å nå målet om økt kollektivandel blant pendlere til Oslo.


Med prinsippet til grunn om at vekst i persontrafikk skal tas kollektivt, må det også gjøres vurderinger av behovet for utbygging og oppgradering av eksisterende veinett. I dag er situasjonen rundt E18 Vestkorridoren uavklart, samtidig som vi forventer trafikkvekst på veien for yrkesgrupper som er avhengig av bil, godstransport og flere kollektivreisende med buss.


LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus ber derfor forhandlingspartene om å finne en god løsning for hvordan E18 Vestkorridoren skal få nødvendig kapasitet for dagens og fremtidens nytte-, gods- og kollektivtransport.