LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Vi vil stå på for et nytt flertall og en ny politikk i Oslo

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015:

Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer fagorganiserte til maksimal innsats for et nytt flertall og en ny politikk ved høstens kommunevalg. Oslo er en flott hovedstad som fortjener noe bedre enn fortsatt borgerlig flertall med budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering.


Oslos borgerlige byråd fra Høyre, Venstre og KrF styrer byen med aktiv støtte fra Frp.


Resultatet er årlige budsjettkutt i bydelene. Kuttpolitikken rammer barnehager, skoler, helse og eldreomsorg samt andre som trenger de kommunale tjenestene mest.


Konkurranseutsetting og privatisering er dårlig for kommunens økonomi, rammer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår og er uten garantier for at tjenestene blir bedre.


Markedsføringen av denne politikken skjer med honnørord som mangfold og frihet. I realiteten betyr det økt ufrihet og usikkerhet for de ansatte, reduserte skatteinntekter, ensretting og monopolisering.


Salg av kommunale barnehager gir profittmuligheter for kommersielle selskaper som ofte er registrert i skatteparadis. Reduserte budsjetter gir færre lærere per elev. Bestiller-utfører-modellen gir mer byråkrati og mindre tid til omsorg. Konkurranseutsetting av sykehjem vinnes av noen kommersielle selskaper som blir færre og større. Driften av Oslo Havn er nylig satt bort til det tyrkiske selskapet Yilport som har monopol på driften i 20 år.


Kommunen kan som årlig bestiller av varer og tjenester for flere milliarder, bidra til å motvirke et useriøst næringsliv. Krav til at bedriftene har lærlinger er viktig, men ikke nok.


Byen vokser, men byrådet er i beste fall uklare når det gjelder å satse på offentlig kollektivtrafikk og egen infrastruktur.


Byen vokser, men byrådet er mer opptatt av å ta ut aksjeutbytte fra egne gårder enn å satse på nødvendig vedlikehold og har overlatt boligbyggingen helt til markedet.


Byen vokser, men byrådet synes likevel ikke det er viktig å satse på egne og flere ansatte for å øke og forbedre de kommunale tjenestene. Bortsetting av tjenester fører til at viktig kunnskap og forslag til forbedringer går tapt.


LO i Oslo skal uansett være pådriver og ikke fender. Årsmøte i LO i Oslo vil arbeide for et nytt politisk flertall og har følgende fem satsingsområder for en ny politikk:

1) Tillitsreform for og med kommunens ansatte for å bidra til en bedre tjenestekommune og støtte opp om et seriøst næringsliv som alternativ til sosial dumping og salg av Oslo.

2) Fellesskapsløsninger som alternativ til konkurranseutsetting og privatisering, for inkludering og en skole for alle.

3) Satsing på kollektivtrafikk, Oslo havn og Alnabruterminalen for klima og et framtidsrettet næringsliv.

4) Boligbygging for alle, ikke bare de rikeste og de som har bolig fra før.

5) Innføring av eiendomsskatt med sosial profil for å hindre budsjettkutt og sikre midler til barnehage, skole, helse og eldreomsorg, samt motvirke forskjells-Oslo.