LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Oslobudsjettet krever mobilisering for et nytt flertall ved valget i 2015

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 27. oktober 2014:

Det framlagte budsjettet fra Oslos byråd viser at Høyre, Venstre og KrF, fortsetter med budsjettkutt og vil ha mer konkurranseutsetting og privatisering av Oslo. Frp vil sikre flertall for denne politikken.

Dersom Oslo innfører eiendomsskatt med bunnfradrag på tre millioner vil budsjettkutt unngås og offentlig tilbud til Oslos befolkning i framtida forbedres.

Det er typisk høyrepolitikk for n-te gang å foreslå budsjettkutt for bydelene. Denne gang med 190 millioner, til tross for at befolkningen øker med 10.000 i 2015.

Selv om det investeres milliarder i nødvendige skolebygg, kuttes skoledriften med rundt 70 millioner selv om det blir 1400 nye elever i 2015. Siden 2010 er det kuttet omtrent 350 millioner ifølge Utdanningsforbundet i Oslo. Osloskolen har allerede overfylte klasserom. Kulturskolen blir ikke videreført og det kuttes i frukt og grønt til elevene.

Direkte smålig er de foreslåtte kuttene til Kirkens bymisjon, jussbuss, Fattighuset og andre.

Skrinlegging av OL-planene frigjør midler som må brukes til å redusere bydelskutt.

2300 ventet på barnehagehageplass i starten av 2014. Det planlegges å bygge kun 350. Alle de nye barnehageplasser foreslås driftet av de private og blir dermed en skjult privatisering.

Byrådet og Frp har nylig solgt og konkurranseutsatt kommunale barnehager. Salget vil gi et kommunetap på minst 700 millioner over 20 år, men ble iverksatt likevel. Som en konsekvens av byrådets barnehagepolitikk slutter faglært arbeidskraft i de nevnte barnehagene.

Nye skoler og sykehjem skal bygges som offentlig- privat samarbeid (OPS). OPS gir mer byråkrati og blir dyrere for kommunen. Dette fordi private utbyggere må betale høyere rente enn kommunen, privat egenkapital krever høyere avkastning, tilrettelegging og kontroll er dyrere enn ved vanlige anbud og eventuelle endringer i den allerede inngåtte driftsavtalen blir dyrere fordi den private utbyggeren eier avtalen som skal endres.

Budsjettforslaget tar inn 375 millioner i utbytte fra kommunale boliger. Framfor å bruke penger på vedlikehold, framstår de borgerlige byrådet som en bolighai.

Salg av Oslo rammer tilbudet til brukerne og ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette fordi konkurranseutsatte og private virksomheter ikke f.eks. må følge bemanningsnormen for barnehagene og de ansatte har dårligere pensjonsvilkår, selv om de gjør en like god jobb.

I stedet for å bruke pengene på velferd blir det økt profitt i private lommer og skattetap for kommunen, da eksempelvis Aleris as, Attendo Care as, Espira as og Norlandia Omsorg as er registrert i skatteparadis og leverer tjenester til kommunen.

Oslos befolkning forventes å øke, men byrådet satser ikke på nyansettelser og kommunens egne ansatte. Økt bruk av konkurranseutsetting og innleid arbeidskraft øker forskjellene mellom de ansatte og åpner opp for sosial dumping, slik vi så det med Adeccoskandalen på Ammerudlunden sykehjem.

Vi støtter aksjoner mot budsjettkutt og salg av Oslo. Spesielt viktig er det at lærere, foreldre og fagbevegelsen synliggjør en alternativ skolepolitikk der bl.a. fritt skolevalg og stykkprisfinansiering er direkte ødeleggende for osloskolen.

LO i Oslo oppfordrer nok en gang partier og organisasjoner til en brei dugnad or en annen politikk og et nytt flertall i 2015.