LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslo støtter lærernes kamp for en sentral arbeidstidsavtale

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

LO i Oslo støtter Skolenes landsforbund, som er LOs skoleforbund, og de øvrige lærerorganisasjonene helhjertet i kampen for kollektivavtaler generelt og en sentral arbeidstidsavtale spesielt. Forhandlingene mellom KS og lærerorganisasjonene om undervisningspersonalets arbeidstid har foreløpig strandet. Årsaken er bl.a. at arbeidsgiverorganisasjonen KS, som representerer kommunene og fylkene utenom Oslo, vil overlate til hver rektor å bestemme hvor mange timer lærerne skal undervise i hver uke. Når det gjelder Oslo kommune, har kunnskapsbyråd Anniken Hauglie signalisert gjennom både Aftenposten og Dagbladet at også hun helst vil gi rektorene styringsrett over lærernes arbeidstid.

LO i Oslo vurderer arbeidsgivers krav som helt urimelig. KS ser helt bort fra skoleverkets egenart. Det å holde undervisningstimer er den viktigste delen av lærernes arbeidsoppgaver, og det er samtidig den mest krevende delen. Læreren må stå i rampelyset i flere timer på hver eneste av elevenes skoledager. Derfor er det viktig at rektor ikke ensidig kan utvide det antall uketimer en lærer skal undervise. Riktignok heter det i KS sitt «tilbud» at undervisningstimetallet skal fastsettes på hver enkelt skole etter drøftinger mellom rektor og de tillitsvalgte. Det høres tilforlatelig og demokratisk ut, men drøftinger innebærer at rektor har styringsrett. Rektor bestemmer m.a.o. undervisningstimetallet selv om de tillitsvalgte er uenige. LO i Oslo ser at et slikt opplegg innebærer en tydelig svekkelse av lærernes rettigheter. Det kan ikke godtas.

LO i Oslo vil i denne sammenhengen presisere at de ikke mistenker rektorene for å ville lærerne vondt. Men den økonomiske situasjonen i mange fylker og kommuner vil fort kunne tvinge rektor til å pålegge lærerne så mange undervisningstimer at det blir for liten tid til forberedelse av timene, etterarbeid og vurdering. Da vil undervisningen bli dårligere, mange vil slutte i lærerjobben, og færre vil velge lærerstudiet. Det å undervise er bare en del av en lærers dagsverk. Hver undervisningstime må forberedes. Etterarbeid, retting av prøver og innleveringer, vurdering og kontakt med hjemmene kommer i tillegg. Det må lages opplegg som hver enkelt elev har nytte av. Veldig mye av dette er lærerne nødt til å gjøre på fritiden, dvs. om kveldene og i helgene. Det kan ikke utsettes til den tiden elevene er på ferie.

Helheten i lærernes arbeidsoppgaver tilsier at de rett og slett ikke rekker å gjøre jobben i løpet av en normalarbeidsdag. Derfor har de fram til nå hatt aksept for at de avspaserer merarbeidet når elevene har sine ferier. Denne ordningen må prolongeres i en sentral avtale. Ellers vil den ryke på mange skoler.

Det blir meningsløst for en lærer å måtte stå til rådighet når elevene er på ferie. Ingen lærer er i stand til å hjelpe sine elever med noe som helst når de har reist bort. Noen få dager kan det være behov for at lærerne er på arbeidsplassen sin også utenom elevenes arbeidsår, men det har for lengst blitt tariffestet.

LO i Oslo ser på det KS gjør, som et ledd i de mer generelle bestrebelsene på arbeidsgiversida for å svekke fagbevegelsens posisjon i arbeidslivet. Vi har sett den samme tendensen i andre bransjer og oppfordrer alle fagorganiserte til å slå ring om rettigheter som har vært opparbeidet gjennom lange tider.