LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Ja til politiets beredskapssenter - men ikke på Alnabru

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 31. mars 2014:

Årsmøte i LO i Oslo er enige i at et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet er viktig, men går imot forslaget om å legge dette på jernbaneområdet ved Grorud og Alnabru.

Ved tidligere diskusjoner om politiets beredskapssenter ble det hevdet at det kun var behov for deler av tomteområdet. Nå er arealbehovet økt dramatisk, fra 5 dekar i 2010, til 18 og seinere 30 dekar i 2012 og til 44 dekar høsten 2013. Et av problemene med planene og debatten er at så få detaljer blir kjent, spesielt for beboerne i Groruddalen.

Jernbaneverket har i et tilsvar påpekt at den nye arealkravet ikke er akseptabelt for jernbanen. LO i Oslo støtter dette synet. Liknende synspunkter kommer fra godstransportører og samlastere.

Det planlagte beredskapssenteret vil være til skade for jernbaneverkstedet på Grorud og for den høyst påkrevde modernisering og videreutvikling av Alnabruterminalens kapasitet. Sistnevnte er helt nødvendig for å få mer gods fra vei til bane. I tillegg vil det være en trussel mot jernbanenes egen beredskap som i dag er avhengig av dette område og som ikke kan flyttes lengre ut fra sentrum.

Beredskapssenteret vil også inneholde en helikopterbase. Det har som ringvirkning økte støyplager for beboerne i området, og spesielt for Veitvets nye barneskole som ligger noen få hundre meter unna.

Vi er kjent med at andre tomtealternativer er utredet, men informasjon om disse alternativene er hemmeligholdt. Akershus Arbeiderparti går inn for å legge beredskapssenteret til Lahaugmoen som de hevder både er ferdig regulert og tilgjengelig. Årsmøte i LO i Oslo er enig i at dette er en mer egnet plassering og oppfordrer Høyre/Frp-regjeringen til å holde løftene om økt jernbanesatsing, også i Groruddalen, og ikke ødelegge det nasjonale navet for godstrafikken på Alnabru.