LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Støtt stolte havnearbeidere

Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskapsmøte 27. januar 2014:

Tariffavtalen for laste- og lossearbeid i havnene knyttes til ILO-konvensjon nummer 137 og som Norge har undertegnet. Registrerte havnearbeidere har fortrinnsrett på arbeidet uavhengig hvorvidt havna er privat eller offentlig eid. De er LO-organisert i Norsk Havnearbeiderforening som igjen er tilsluttet Norsk Transportarbeiderforening.

Ved Risavika Terminal har arbeidsgiverne støttet av NHO Logistikk og Transport nektet å undertegne tariffavtalen. Transportarbeiderforbundet boikotter dermed havna og havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø er tatt ut i sympatistreik. Dette er en lovlig tariffkonflikt som støttes av LO.

I Oslo havn har havneledelsen gått kraftig ut og angrepet krav om tariffavtale i Risavika selv om de ikke er tariffpart.

Samtidig har tariffmotparten på Oslo havn, igjen støttet av havneledelsen, flere tvistesaker med havnearbeiderne og Transportarbeiderforbundet. En tvist dreier seg om tariffavtalens bestemmelse med krav om økt antall faste ansatte, dersom antall innleide overstiger 10%, slik tilfelle er på Oslo havn. En annen dreier seg om bestemmelsen om felles spisepause nedfelt i tariffavtalen. Fagforening og forbund har blant annet foreslått å ansette flere for å løse begge tvistene, men blitt avvist.

I et hemmelig notat har ledelsen for Oslo havn framlagt en strategi for hvordan havnearbeidernes tariffavtale og kamp skal undergraves. En representant fra NHO har påtatt seg å utrede hvordan havna kan organiseres for å bli kvitt hele tariffavtalen.

I tillegg har havnestyret mot de ansattes stemmer vedtatt å overføre kommunalt ansatte havnekranførere til et privat selskap. Lønns- og arbeidsvilkår endres, der spesielt alderspensjon forverres. Det er beklagelig at representanter fra Oslos borgerlige partier sammen med representanten fra Oslo Arbeiderparti stemte for dette. Oslo SVs representant stemte avholdende.

Godt organiserte havnearbeidere med tariffavtale er avgjørende for å hindre sosial dumping. EU-kommisjonen har to ganger forsøkt å gjennomføre fri konkurranse mellom arbeidsfolk på havnene. Begge gangene er dette forhindret. Alternativet til dagens tariffavtalesystem er ikke dårligere avtaler, men at arbeidet utføres av for eksempel filippinske sjøfolk om bord i båtene, til en lønn på 20-30 kroner timen. Det er både sosial dumping og fagforeningsknusing. Havnearbeiderkampene har derfor støtte fra internasjonal fagbevegelse.

LO i Oslo støtter havnearbeidernes kamp og oppfordrer fagforeninger, klubber og enkeltpersoner til å sende moralsk støtte til ntf@transportarbeider.no og økonomisk støtte til konto 3060 19 62566.