LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Forsvar faglige rettigheter - nei til borgerlig regjering

Uttalelse vedtatt av LO i Oslos årsmøte 15. april 2013:

Åtte år med sammenhengende rødgrønt styre viser at en sentrum venstre regjering er mulig og at en regjering basert på et slikt flertall er langt å foretrekke for arbeidsfolk, framfor en borgerlig regjering.

LO i Oslo mener vi har fått viktige seire: arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven er sikret og bedret, skole- og jernbaneprivatisering er stanset, viktige tiltak mot sosial dumping er innført og barnehageløft er gjennomført.

Det er på viktige områder avgjørende forskjeller mellom høyresida og dagens rødgrønne. Arbeidslivet er et klart eksempel. Regjeringen har innført viktige tiltak mot sosial dumping som solidaransvar, innsynsrett for tillitsvalgte, tilnærmet likebehandling mellom innleide og fast ansatte, samt regionale verneombud for renhold, hotell og restaurant. Alle disse tiltakene har høyresida stemte imot. NHO har samme holdning. Arbeidsgiverorganisasjonen er imot allmenngjøring av tariffavtaler samt tar til orde for lovbestemte minstelønn. Gjennomføres det vil det undergrave tariffavtalene og bidra til at flere trenger sosialhjelp. I tillegg angriper Frp tariffavtaler, streikeretten, arbeidsmiljølov og fradragsretten for fagforeningskontingent.

De borgerlige partiene lover flere midlertidige ansettelser og fleksible arbeidstidordninger på arbeidsgivers premisser. Salgsargumentet er at dette gir utsatte grupper jobb. Realiteten er økt usikkerhet og flere lausarbeidere.

Høyre og Frp lover skattelettepolitikk med vekt på en kraftig reduksjon av formueskatten. Salgsargumentet er å skape arbeidsplasser fordi det blir mer attraktivt å jobbe. Realiteten i all skattelettepolitikk er reduserte inntekter til fellesskapet.

Spesielt Høyre og Frp vil selge ut statlige virksomheter og redusere statlig eierskap. Salgsargumentet er økt mangfold. Realiteten er utsalg av arvesølvet og en privatisering det nesten er umulig å reversere, samt økt utenlandsk eierskap.

LO i Oslo ønsker et klarere skille mellom dagens rødgrønne og høyresida. Det vil gjøre det lettere å vinne høstens stortingsvalg. Uansett er det avgjørende å hindre en borgerlig regjering. En slik regjering i allianse med arbeidsgiverorganisasjoner som NHO og Virke samt et "borgerlig kommentariat", vil gi redusert offentlig velferd, økt sosial dumping, flere lavlønte og usikre trygdeordninger. Resultatet blir økte forskjeller og større klasseskiller.

LO i Oslo oppfordrer spesielt fagforeninger og tillitsvalgte til å arbeide aktivt for å hindre en borgerlig regjering.

LO i Oslo oppfordrer til å stemme Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet ved høstens stortingsvalg.