Oslo-partienes svar på LO i Oslos spørsmål foran kommunevalget 2023

LO i Oslo har stilt tilsammen 28 spørsmål til de politiske partiene i Oslo foran kommunevalget 2023.

Klikk på spørsmålet for å se svaret. Et nytt klikk lukker svaret.

Her kan du laste ned alle spørsmål og svar som PDF.


1. Fagopplæring for ungdom og voksne

Oslo og Norge trenger flere fagarbeidere framover, fagopplæring i offentlig regi må være god og tilgjengelig for både ungdom og voksne. Oslo trenger flere gode undervisningslokaler for yrkesfagene, og godt og oppdatert utstyr.

Etater og bydeler må ha god nok grunnbemanning til å kunne ta inn flere lærlinger. I tillegg må det finnes muligheter for fast jobb etter læretiden for de unge som velger yrkesfag. Voksne ansatte med praksis må få ta fagbrev på jobben, kommunen må legge mye bedre til rette for dette.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal sørge for flere læreplasser i kommunen?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil blant annet arbeide for at ordningene med læreplassgaranti skal gjelde for alle yrkesfaglige program, og øke antall lærlingplasser i kommune. Vi vil gjøre det enda mer attraktivt for kommunens virksomheter å ansette lærlinger ved å gjeninnføre kommunale lærlingtilskudd.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: Vi vil fortsette satsingen på fag- og yrkesopplæring, og har mål om at flere ungdommer fra hele byen velger yrkesfag. Samarbeidet mellom skolen og næringslivet bør styrkes i hele opplæringsløpet. Dette er viktig for å sikregod tilgang på praksisplasser, og at opplæringen er i tråd med næringsliv-ets behov. Kommunen må øke antall læreplasser, og fortsette å stille krav om læreplasser i offentlige anbud. Vi vil utrede muligheten for toårig vg3på egne yrkesfagsenter, for de som ikke får læreplass. For å sikre alle yrkesfagelever læreplass, vil vi heve andelskravet for lærlinger i Oslomodellen fra 10 % til 12 %. Flere lærlinger bør komme inn i kommunens egen drift.


Senterpartiet:

Ja.

Ja, og kommunen må ta inn flere lærlinger i egen virksomhet også, og lærlingetilskuddet må økes til samme nivå som i Akershus.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja


Fremskrittspartiet:

Ja.b) Vil partiet at Oslo kommune skal sette av flere ressurser til grunnbemanning i tjenestene?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja. Oslo SV vil blant annet styrke grunnbemanningen i barnehagene, og særlig jobbe for et bemanningsløft i barnehager der en høy andel av familiene har levekårsutfordringer. Vi ønsker også at helse- og oppvekstsektoren skal styrkes ytterligere. Arbeidet med å øke andelen i fulltidsstillinger fortsetter dessuten gjennom økt grunnbemanning.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: Vi vil øremerke midler til flere tilstedeværende pedagoger og miljøterapeuter i skole og barnehage for å gi tid til kvalitet i samvær, relasjonsarbeid og oppfølging av enkeltbarn. God psykisk og fysisk helse produseres ikke i helsevesenet, men på arenaene der barna leker, lærer og lever til daglig. Støttende og varme relasjoner er spesielt helsefremmende og forebyggende. Skole og barnehage spiller dessuten en viktig rolle i å oppdage og forebygge mobbing, vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, oppgaver som krever tid og kompetanse. Barn skal ivaretas på egne premisser, og lek og omsorg skal stå i sentrum. Vi vil opprette vikarpooler for bydelene, og hver barnehage skal ha stedligstyrer.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.

Høyre vil opprettholde økt ramme for lærlinger med særskilte behov.


Venstre:

Annet:

For Venstre er kvaliteten og effektiviteten i tjenestene viktigst. Det kan bety å øke grunnbemanningen noen steder, og noen steder kan det bety å redusere den. Venstre har for eksempel vært med på å øke grunnbemanningene i barnehagene og på helsestasjonene, og vi mener at det i fødselsomsorgen må være flere på jobb enn det er i dag. Vi vil prioritere det som gjør at tjenestene driftes på best mulig måte.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.c) Vil partiet at Oslo kommune skal sikre at voksne med praksis kan ta fagbrev innen sitt yrke i kommunen?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Og Oslo SV vil blant annet også at voksne med praksis får ta fagbrev innen sitt yrke i kommunen. Vi vil også sette av penger til prekvalifisering, slik at personer som allerede har en videregående utdanning får muligheten til å kvalifisere seg i et yrkesfaglikk.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: Et stort hinder for arbeidsdeltakelse er manglende muligheter til å ta og fullføre utdanning. Vi vil derfor gi voksenopplæringstilbud til alle som ønsker å fullføre grunnskole- eller videregående opplæring. Som hovedregel ønsker vi ikke å lukke flere dører inn til arbeidslivet for ufaglærte.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.

Dette er et punkt som Venstre har kjempet for gjennom Fullføringsreformen vi la frem da vi satt i Regjering, og som vi ønsker å kjempe for også lokalt i Oslo. Da må vi tilby slike muligheter både i kommunale jobber, og samarbeide med næringslivet om tilsvarende muligheter ute i bedriftene.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.d) Vil partiet at Oslo kommune skal sikre nok og egnede undervisningslokaler i Osloskolen, med tilfredsstillende utstyr, slik at flere kan og vil velge yrkesfag?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Elevene i Oslo skal kunne velge blant et mangfold av yrkesfaglige og studieforberedende opplæringstilbud. Oslo SV ønsker å sørge for at alle elever på yrkesfag har tilstrekkelig lokaler og utstyr av god kvalitet.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet om inkluderende skole: «Det må både settes av midler og utarbeides planer for å få eksisterende skolebygg universelt utformet.» Fra programmet om yrkesfag: «Vi vil fortsette satsingen på fag- og yrkesopplæring, og har mål om at flere ungdommer fra hele byen velger yrkesfag.»


Senterpartiet:

Ja.

Ja, vi har satt av ekstra midler til investering i utstyr og lokaler for yrkesfag i våre budsjetter.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.

Vi ønsker å styrke utstyrsparkene på tvers av byen dels gjennom bystyrets budsjett, og gjennom å systematisk samarbeide med næringslivet om opprustninger av parkene på ulike yrkesfaglige skoler. Det vil tjene både elevene selv og næringslivet senere om elevene er opplært med godt og oppdatert utstyr!


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.

For mange er mesterbrev bedre enn mastergrad, og samfunnet er avhengig av at flere velger yrkesfag i tiden fremover.
2. Oslo kommune som arbeidslivets fyrtårn

Arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, og ufrivillig deltid er særlig utbredt i kvinnedominerte sektorer som helse, omsorg og barnehage. Altfor mange stillinger utlyses som deltidsstillinger. Samtidig er bruken av innleie høy, noe som viser at behovet for arbeidskraft er der.

Seks timers arbeidsdag er viktig for økt livskvalitet og bedre folkehelse, og kan gjøre det lettere å sørge for at flere får heltidsstilling. Kortere arbeidstid er viktig for at mange skal klare å være i arbeid fram til pensjonsalder. Vi vil ha varig arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon. Vi vil arbeide for å leve, ikke leve for å arbeide. Oslo kommune må også gjøre en innsats mot ulovlig søndagsåpent og følge opp håndheving av forbudet.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal gi ansatte rett til hele og faste stillinger?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil at hele og faste stillinger skal være hovedregelen i Oslo. Vi vil blant annet bruke kompetanseheving og tilrettelegging for etter- og videreutdanning som et verktøy for at flere kan får hele og faste stillinger.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: Heltid bidrar til faglighet, kontinuitet, forutsigbarhet og stabilitet. Ikke minst bidrar hele stillinger til å utjevne ulikhet. Ufrivillig deltid er et stort problem, som Oslo MDG vil arbeide for å redusere gjennom å tilby hele, faste stillinger til de som ønsker det. Bedre samarbeid på tvers av kommunens etater og kommunale vikarpooler kan bidra til å gi flere hele stillinger.


Senterpartiet:

Ja.

Ja, og etablere kommunal vikarpool slik at vikarer kan ha fulle stillinger, og fase ut bruken av vikarbyråer.


Høyre:

Ja


Venstre:

Annet:

Vi vil at flest mulig skal få ta del i arbeidslivet. Vi vil bygge et system som gir trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Vi trenger et system som gir rom for løsninger som i større grad er skreddersydde for den enkelte. Samtidig har trygghet i arbeidslivet en viktig egenverdi. Vi vil gi flere muligheten til fast stilling. Vi vil ha mer fleksibilitet, men vi vil jobbe for å redusere ufrivillig deltidsarbeid og for at de som ønsker hele stillinger, skal få det. Vi vil vurdere en oppmykning av reglene i arbeidsmiljøloven som gir rom for fleksibilitet. Vi vil også gi mennesker som ønsker å jobbe mer intensivt over en begrenset periode, muligheten til å gjøre dette.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Annet:

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Arbeidslivets lover og tilhørende bestemmelser må likevel reflektere at arbeidsgivere, ansatte og forbrukere ønsker større grad av fleksibilitet i arbeidshverdagen. Tidsavgrensede midlertidige ansettelser er ofte nødvendig for rekruttering, og det er spesielt viktig for bransjer med stor variasjon i arbeidsmengde. Det kan gi unge, seniorer, personer med hull i CV-en, nyankomne etniske minoriteter og mennesker med nedsatt arbeidsevne en vei inn på arbeidsmarkedet, og på den måten få arbeidserfaring.b) Vil partiet at Oslo kommune skal videreutvikle nåværende pilotprosjekter med arbeidstidsreduksjon, med mål om 6-timers normalarbeidsdag?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Annet:

Oslo Arbeiderparti har ikke tatt stilling til dette konkrete spørsmålet, vi avventer erfaringene fra det pågående prøveprosjektet med redusert arbeidstid i barnehagen.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil at arbeidsdagen gradvis nedkortes med full lønnskompensasjon for kommunens ansatte, med 6-timersdagen som mål. Vi ønsker at det i neste periode settes av mer penger til arbeidstidsreduksjon. Det er påstartet et prosjekt med arbeidstidsreduksjon i kommunen, og Oslo SV vil følge dette opp med å arbeide for varig arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon for hele kommunen på sikt.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: Det skal være rom for å leve mer og arbeide mindre. Mennesker i «livets rushtid» skal kunne ta fri for å kunne forene arbeid, barn, og omsorg forfamilie og venner. Vi vil jobbe for forsøksordninger i kommunen med redusert arbeidstid. Det kan skje enten i form av kortere arbeidsdager, deltid for de som ønsker det eller mulighet for den enkelte til å forhandle til seg ekstra ferieuker. Alle kommunens ansatte som ønsker å jobbe deltid fram-for heltid skal få gjøre dette.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.


Venstre:

Nei.

Venstre synes det er positivt med kunnskap, men mener at ulike virksomheter og arbeidsplasser selv må vurdere justeringer i turnus og arbeidstid. Venstre mener også det er viktig å jobbe for å gjøre det mulig for flere å stå lenger i jobb, blant annet gjennom gode ferieordninger og lønnsbetingelser.


Kristelig Folkeparti:

Nei.


Fremskrittspartiet:

Nei.

6-timers normalarbeidsdag med avlønning tilsvarende 8-timersdager er en ordning tilpasset kontoryrker. For mange bedrifter, inkludert hoteller, restauranter og fabrikker, vil det ikke være økonomisk forsvarlig eller mulig å øke lønnskostnadene ytterligere for å opprettholde samme aktivitetsnivå. Etter flere år med pandemi og krig trenger næringslivet forutsigbarhet og bedre rammebetingelser, ikke ytterligere økte kostnadsnivåer som i verste fall gir utrygge arbeidsplasser.c) Vil partiet at Oslo kommune skal legge bedre til rette for mennesker med nedsatt arbeidsevne og/eller funksjonshindrede?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil blant annet utvide Oslo kommunes rekrutteringsordning for personer med funksjonsnedsettelser. Det er nødvendig med økt fokus på varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter, inkludert varig oppfølging. Kommunen skal sette seg rause mål om inkludering av utviklingshemmede i arbeidslivet.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: Et inkluderende arbeidsliv gir muligheter for deltakelse for alle, uavhengig av funksjonsnivå og kompetanse. Som en av Norges største og mest varierte arbeidsplasser må Oslo kommune gå foran for å inkludere de som i dag står utenfor. Vi vil innføre mål om at minst fem prosent av nye ansettelser i kommunen, går til folk som i dag står utenfor arbeidslivet. Målet skal inkludere deltidsstillinger tilpasset ulike grader av uførhet. Det må vurderes ved anbudsutlysninger om det enkelte oppdrag inkluderer er oppgaver som kan løses på en sosialt bærekraftig måte som inkluderer flere i arbeidslivet. Kommunen skal skape stillinger i tjenestene som bidrar til opplæring og kvalifisering av personer som står utenfor arbeidslivet i dag. I deler av byen er arbeidsdeltakelsen vesentlig lavere enn landsgjennom-snittet. Vi vil forsterke den målrettede innsatsen for å få flere i arbeid, og danne flere arbeidsplasser som gir mening og mestring for ungdom og andre som har falt utenfor arbeidslivet. For å få til bedre inkludering må risikoen for arbeidsgivere reduseres. Dette oppnår vi ved tett oppfølging og tilrettelegging fra NAV, bruk av økonomiske tilskudd og tettere samarbeid mellom kommunen, NAV og bedriftene. Slik kan vi kvalifisere flere arbeidssøkere slik at de møter bedriftenes behov for arbeidskraft. Vi vil opprette støtteordninger for små og mellomstore bedrifter som ønsk-er å inkludere nye arbeidstagere.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.d) Vil partiet at Oslo kommune skal jobbe for at forbudet mot søndagsåpne butikker blir håndhevet?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV mener at regulering av søndagsåpne butikker må overholdes og opprettholdes.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Miljøpartiet De Grønne er mot søndagsåpne butikker, og mener at vi trenger en dag uten overforbruk og kjøpepress, samt mer tid til familie og venner. Vi har ikke vedtatt at vi skal jobbe for at forbudet blir håndhevet, men forventer at politiet og arbeidstilsynet følger opp gjeldende regelverk.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.

Oslo Høyre ønsker å fjerne forbudet mot søndagsåpne butikker. Frem til det generelle forbudet er opphevet mener vi deler av Oslo sentrum bør defineres som turistområde, slik at butikker her kan ha søndagsåpent.


Venstre:

Nei.

Venstre ønsker en oppmykning av forbudet mot søndagsåpne butikker. Samtidig er det viktig for Venstre at dette ikke går på bekostning av ansattes rettigheter i Arbeidsmiljøloven, som rett til helgefri, lønnstillegg i helgene, osv.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Nei.

FrP er opptatt av at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt, men ønsker å åpne for søndagsåpne butikker. Folk lever forskjellige liv med ulike behov, og må selv få bestemme når og hvor de handler matvarer. Vi foreslår ikke å endre arbeidsmiljøloven, som skal fortsette å regulere arbeid på helligdager, men vil gjennom søndagsåpne butikker åpne for at blant annet studenter får en ekstra arbeidsdag i uken utover lørdager.
3. Et seriøst arbeidsliv – innfør Oslomodellen i flere bransjer

Vi må øke innsatsen mot sosial dumping på mange områder, ikke minst gjennom offentlige innkjøp. Krav om tariffavtale er et sentralt virkemiddel, men Oslo kommune må også se på sine egne rutiner. Det må også stilles strengere krav for å få skjenkebevilling, det skal svi når man ikke lønner folk skikkelig.

Transportarbeideres kår og økende kriminalitet i næringen har blitt godt belyst i mediene. Mange leverer transporttjenester også til kommunen. Kreative yrker er et annet område hvor mange møter useriøse arbeidsvilkår. Vi vil bruke erfaringer fra bygg og kreve Oslomodellen etablert flere steder.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal gå inn for at nye avtaler kommunen inngår, skal inngås med bedrifter som har tariffavtale?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil at det ved etablering av ny næringsvirksomhet i Oslo skal innføres krav som sikrer trygge og anstendige arbeidsforhold.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Annet:

Det kan være riktig å stille krav om tariffavtale i bransjer med en rekke useriøse aktører, som for eksempel i byggebransjen, men ønsker ikke på generelt grunnlag å utestenge bedrifter som ikke har tariffavtaler. Da Høyre hadde makten i Oslo lanserte vi en handlingsplan for seriøst arbeidsliv. Vi er glade for å se at Oslomodellen følger opp punkter fra denne.


Venstre:

Annet:

Venstre mener det er viktig å sikre at alle som jobber under avtale med kommunen har gode lønnsvilkår, dette er også noe som bør kunne være et vilkår ved inngåelse av en avtale. Venstre ønsker derimot ikke å forplikte kommunen til at alle bedrifter må følge tariffavtale, og vil åpne for at bedrifter som ønsker det kan finne andre tilfredsstillende og gode lønns- og arbeidsvilkår i samarbeid med arbeidstakerne.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Nei.b) Vil partiet at Oslo kommune skal utvide Oslomodellen til å gjelde innkjøp av transporttjenester?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV mener at maktbalansen i dagens arbeidsliv er skjev, og mange opplever useriøse arbeidsgivere. Oslo SV vil videreutvikle og utvide Oslomodellen og kontrollmekanismer som sikrer at modellen fungerer etter hensikt.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Annet:

Hvis det kommer frem at transportbransjen har mange useriøse aktører, er Høyre positive til det.


Venstre:

Nei.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Nei.c) Vil partiet at Oslo kommune skal utvide Oslomodellen til å gjelde innkjøp av kultur, kulturopplevelser og tilrettelegging for kulturarrangementer?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja. Oslo SV vil dessuten at Oslo kommune skal tilrettelegge for økt fagutdanning innenfor bransjer som har behov for faglært arbeidskraft. Å utvide Oslomodellen til å gjelde kultur, kulturopplevelser og tilrettelegging for kulturarrangementer kan være en slik utvidelse.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: «Oslomodellen for kommunale innkjøpskrav for et seriøst arbeidsliv må gjelde for alle deler av næringslivet.» Vi anser derfor at det inkluderer tariff ihht. Oslomodellen, og også nye kontrakter fra Oslo kommune.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.

Vi opplever at det er andre typer utfordringer i disse yrkene enn for eksempel bygg- og anlegg, og det kan være andre egnede virkemidler som er bedre egnet enn Oslomodellen på dette området.


Venstre:

Nei.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Nei.d) Vil partiet at Oslo kommune skal stille krav om allmenngjort lønn ved behandling av skjenkesaker?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Annet:

Oslo Arbeiderparti vil ha ryddige arbeidsforhold i en ryddig utelivsbransje. Alle bevillinger i Oslo skal i løpet av fireårsperioden sendes til Arbeidstilsynet for kontroll. For serveringssteder som ikke her har lønns- og arbeidsvilkår minst i samsvar med allmenngjort tariffavtaler skal skjenkebevilling vurderes inndradd.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil utrede hvordan skjenkebevillingen kan brukes som et virkemiddel mot useriøse aktører i bransjen.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Vi har ikke tatt stilling til dette i nåværende program.


Senterpartiet:

Ja.

Sp er for det, i en bransje der det trengs mer seriøsitet og organisering. Men her må det lovendring til.


Høyre:

Nei.


Venstre:

Nei.


Kristelig Folkeparti:

Nei.


Fremskrittspartiet:

Nei.
4. Kommunalt drevne tjenester og et arbeidsliv å leve med

Stadig omstilling og krav om fleksibilitet presser de ansatte. Løsarbeid, deltid og uforutsigbare vakter har erstattet fast arbeid i både offentlig og privat sektor. Men vi vet at folk jobber best når de har en trygg arbeidsplass hvor de får bruke kompetansen sin og utvikle seg.

Oslo kommune er landes største arbeidsgiver og stor på kjøp av tjenester. Nå har flertallet i Oslo tatt flere tjenester tilbake til kommunal drift – skolevaktmestere, sykehjem, renovasjon og mer. At flere tjenester og oppgaver gjøres av kommunen selv, i egenregi, er én viktig forutsetning for å kunne forbedre dem. De ansatte og tillitsvalgte må få medbestemmelse og tillit til å videreutvikle kommunens tilbud. Vi forventer også at Oslo ellers bruker innkjøpsmusklene sine på en etisk forsvarlig måte. Vil partiet at Oslo kommune skal:


a) Vil partiet at Oslo kommune skal ta tilbake renholdere i kommunen når kontraktene går ut?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Annet:

Oslo Arbeiderparti har programfestet av vi vil vurdere å utfase innleie av renholdere i Osloskolen, og ta tilbake renholderne i egen regi.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja! Dette er en av våre hovedsaker for neste periode. Oslo SV mener det er på tide at kommunen fullt ut tar ansvar også for eget renhold. Renholdere er en naturlig del av arbeidsmiljøet på skoler, sykehjem og i kontorbygg og bør derfor være ansatt i kommunen. I kommende periode vil vi at kommunen skal fase ut kontrakter med private og heller ansette renholdere i kommunen, i faste, hele stillinger med trygge lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Vi vil prioritere å begynne med skoler, sykehjem og kontorbygg. Vi vil tilrettelegge for at renholdere ansatt i kommunen skal kunne ta fagbrev og annen kompetanseheving.


Rødt:

Ja.

I budsjettforliket for 2023 fikk vi i Rødt byrådspartiene med på å gjennomgå renhold i Osloskolen med mål om å ta tilbake i egen regi.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

For MDG er det viktig at kommunen ikke bare legger vekt på pris, men vekter arbeidsvilkår, -miljø, tilbud m.m. høyt i eventuelle anbudsrunder, og vi åpner for å rekommunalisere tjenester dersom det er den beste måten å oppnå disse målene. Jamfør svar på spørsmål om Oslomodellen, ønsker vi at alle nye kontrakter skal følge den.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.


Venstre:

Nei.


Kristelig Folkeparti:

Nei.


Fremskrittspartiet:

Nei.b) Vil partiet at Oslo kommune skal ta tilbake vedlikehold av parker, friområder o.l. når kontraktene går ut?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Annet:

Oslo Arbeiderparti har ikke tatt stilling til dette i vårt kommuneprogram. Mange parker driftes av bydel og avgjørelsen fattes lokalt.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil at parkdrift på sikt skal drives i kommunal regi.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Se svar på 4a.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.


Venstre:

Nei.


Kristelig Folkeparti:

Nei.


Fremskrittspartiet:

Nei.c) Vil partiet at Oslo kommune skal ta over driften av bussruter i stedet for å konkurranseutsette kollektivtrafikk?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Nei.

Oslo Arbeiderparti har ikke omtalt dette i vårt partiprogram, men vi har programfestet at Oslo kommune skal foretrekke tariffavtale, ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved anskaffelser.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja, Oslo SV vil at Oslo kommune på sikt selv skal eie og drive kollektivtransport i Oslo når kontrakter for bussruter går ut, og også at vedlikehold, drift og service av kollektivtransporten skal være i kommunal regi. Kollektivtjenestene i Oslo er et samarbeid med Viken/Akershus, som er svært viktig for et godt transporttilbud på tvers av fylkesgrensene. Det må derfor utredes hvordan kollektivtransporten kan drives i egen regi uten at det svekker tilbudet i byen og mellom Oslo og omegn. Målet må være at kollektivtjenestene organiseres slik at pengene som brukes på kollektivtrafikk kommer de reisende best mulig til gode. Kommunen vil kunne få stordriftsfordeler og større styring over helheten i kollektivtransporten i Oslo ved å samle driften. Arbeids- og lønnsvilkårene til de ansatte kan bli styrket, og det vil kunne føre til flere lærlingeplasser.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Se svar på 4a.


Senterpartiet:

Ja.

Ja! Vi foreslår det i alle våre budsjettforslag i bystyret.


Høyre:

Nei.

Høyre mener at konkurranse fører til nytenkning, nye løsninger og effektiv ressursbruk.


Venstre:

Nei.

For Venstre er det kvaliteten på en tjeneste som skal ha noe å si, og ikke hvem som tilbyr tjenesten. Så lenge bussrutene går som de skal og passasjerene er fornøyde med tilbudet de får, så ser ikke Venstre noe behov for at kommunen skal ta over driften av slike bussruter. Kommunen må ha et tett samarbeid med aktørene som driver busstilbudet, for å sikre at forhold som pris og trafikksikkerhet følger kommunens ønsker og standard.


Kristelig Folkeparti:

Nei.


Fremskrittspartiet:

Nei.d) Vil partiet at Oslo kommune skal bryte og ikke opprette nye økonomiske forbindelser med firmaer som har aktiviteter i områder som er ulovlig okkupert?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.

Oslo Arbeiderparti mener i tillegg at Oslo kommune ikke skal handle med leverandører hvis aktiviteter kan knyttes til alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller internasjonal humanitærrett, eller alvorlige miljøødeleggelser eller korrupsjon. Dette omfatter også at kommunen ikke skal handle med leverandører som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV har lenge kjempet for at kommunen ikke skal handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten. Fra mai 2023 tar det rødgrønne byrådet grep. I ny Oslomodell sier byrådet at vi ikke skal handle varer eller tjenester produsert på ulovlig okkupert område, og at kommunen ikke skal handle varer eller tjenester fra selskaper som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja. OG Annet:

Vi ønsker ikke å støtte selskaper som direkte medvirker til alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene, herunder selskaper som tjener penger på okkupasjonen av Palestina.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Nei.

Her følger vi anbefalingene fra norske statlige myndigheter.


Venstre:

Annet:

Venstre mener man skal ha høy terskel for å innføre boikott i håndteringen av betente konflikter mellom ulike land. Når slike virkemidler skal benyttes, mener Venstre at dette bør skje gjennom en kollektiv innsats i felles internasjonale organer. I møte med krigen i Ukraina støtter Venstre eksempelvis de reaksjonene som følger av sanksjonsavtaler med EU eller FN, også dersom disse involverer boikott av enkelte bedrifter.


Kristelig Folkeparti:

Nei.

Vi forholder oss til norsk utenrikspolitikk og ønsker å innrette lokale avtaler etter dette.


Fremskrittspartiet:

Nei.

FrP mener utenrikspolitiske saker hører hjemme på Stortinget, og ikke i en lokalvalgkamp.
5. Bolig til leie må være like naturlig som å eie

Mange som arbeider i Oslo har ikke råd til å bo her. Vi er ikke tjent med at arbeidsfolk må bo langt unna arbeidsplassene sine, med lang og dyr reisevei. I Oslo er boligkrisen større enn mange andre steder i landet og den må møtes med kraftfulle virkemidler som minsker klasseforskjeller.

Å leie bolig må være en like naturlig og trygg måte å bo på som å kjøpe og eie en bolig. Her kan vi la oss inspirere av andre byer i Europa. Flere leieboliger som yrkesaktive folk har råd til, må være en prioritert satsing i kommende periode. Det trengs også endringer i husleieloven som styrker leietakernes rettigheter.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal satse på ikke-kommersielle utleieboliger i tredje boligsektor?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.

Oslo Arbeiderparti har programfestet at vi vil fortsette satsningen på tredje boligsektor da det er nødvendig for å sikre at flere har råd til å komme inn på boligmarkedet. Vi har også programfestet at vi vil prioritere å skaffe flere kommunale boliger i hele Oslo og fortsette å redusere utgiftene for mennesker i kommunale boliger.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Nye grep i boligpolitikken er en av våre hovedsaker i valget og for neste valgperiode. Bolig skal være et grunnleggende gode i velferdsstaten, ikke et hvilket som helst produkt på markedet. Oslo SV vil derfor at kommunen skal ta et langt større ansvar i boligpolitikken. Boligbyggingen må opp, det skal tilbys flere boliger gjennom boligselskapet Oslobolig og ikke-kommersielle boliger skal etableres som et reelt alternativ for de som ikke har råd til å kjøpe i dagens marked. Kommunen skal også anskaffe flere kommunale boliger til de med behov for det. Fra 2025 har vi et mål om at minst 10 prosent av alle nye boliger i Oslo hvert år realiseres til disse formålene.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Side 6-8 i programmet omhandler bolig. Fra programmet: Vi vil ha forsøk med at […] utleiebolig er organisert i ikke-kommersielle selskaper med støtte fra kommunen, slik7Vedtatt programalmen bolig+1 fungerer i København.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Annet:

Kommunen må legge til rette for å hjelpe folk inn på boligmarkedet gjennom for eksempel leie-til-eie-modeller, istedenfor at kommunen låser folk fast som leietakere.


Venstre:

Nei.

Venstre er skeptiske til utviklingen av en «tredje boligsektor» som løsning på problemene med at leiemarkedet blir mer utilgjengelig. Venstre vil fremme en rekke tiltak for å løse de grunnleggende utfordringene på tilbuds og etterspørselssiden. Man må bygge nok til å dekke etterspørselen, og bygge boliger med høy bokvalitet. Vi vil utfordre utbyggere til å finne modeller for å slippe førstegangskjøpere til, eksempelvis gjennom ulike former for startlån og deleie, mv. Vi vil også jobbe for å gjennomgå husleieloven for å tydeliggjøre leietakeres rettigheter, og byggeforskriftene må tilpasses for å sørge for flere gode utleieboliger.


Kristelig Folkeparti:

Ja.

Vi ønsker å bruke alle mulige midler for å gi flest mulig muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Det betyr å legge til rette for både kommersielle og ikke-kommersielle utleieboliger i tredje boligsektor.


Fremskrittspartiet:

Nei.

Det viktigste tiltaket for å øke antallet tilgjengelige boliger i markedet, også for utleieformål, er raskere regulering av nye boligtomter og færre fordyrende og kompliserende detaljkrav. Hvem som bygger og eventuelt leier ut er ikke avgjørende.b) Vil partiet at Oslo kommune skal styrke og videreutvikle ordninger med startlån og leie til eie?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil blant annet at barnefamilier med behov for kommunal bolig skal tilbys langtids leiekontrakter eller få mulighet og hjelp til å kjøpe selv, f.eks. gjennom leie til eie. Flere skal få startlån og tilskudd til å etablere seg, og Oslo kommune skal i samarbeid med Husbanken hjelpe flere med å kjøpe egen bolig.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Vi ønsker å styrke arbeidet med tredje boligsektor, men har ikke vedtatt hvilke virkemidler som bør brukes. Fra programmet: «Kommunen skal ha en åpen og utprøvende tilnærming, med forskjellige pilotprosjekter for å finne en modell tilpasset norske forhold.»


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.

FrP støtter både startlånordningen og tanken bak leie-til-eie-modellen. Vi er opptatt av at flest mulig skal få muligheten til å kjøpe den kommunale boligen de bor i, også fordi vi generelt mener kommunen eier for mange eiendommer.c) Vil partiet at Oslo kommune skal jobbe opp mot staten for endringer i husleieloven som styrker leietakernes rettigheter?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja, Oslo SV vil at leietakeres rettighet styrkes. SV på Stortinget jobber for dette og vi i samarbeid jobbe for gode løsninger som passer utleiesituasjonen i Oslo.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Annet:

Vi følger med hvordan loven virker i den til enhver tid gjeldende utleiemarked og er opptatt av å sikre leietakernes rettigheter.


Fremskrittspartiet:

Nei.

FrP er opptatt av å ivareta en fornuftig balanse mellom rettighetene til leietakere og utleiere, og vil ikke prioritere å jobbe for endringer i dagens husleielov.
6. Tilbud til barn og unge utenom skoletid

Mange barn og unge i Oslo kommer fra trangbodde hjem, hvor det er lite plass til å ha venner på besøk. De trenger møtesteder utenfor hjemmet. Oslo kommune må styrke lokale tilbud til barn og unge, særlig for de som ikke deltar i organisert aktivitet – ikke alle finner seg til rette i idrettslag eller korps. Fritidsklubber og lokale biblioteker er viktige arenaer – satser vi her, vil det bidra til å utjevne klasseforskjeller i hovedstaden.

Oslo har innført gratis aktivitetsskole (AKS) til og med fjerde klasse. Nå må vi gå videre og innføre gratis kulturskole fra første til fjerde trinn. I Oslo er det få som deltar på kulturskolen og tilbudet treffer ikke alle. Vi ønsker at alle barn og unge skal få tilbud om å lære å spille et instrument, utøve musikk sammen med andre, danse, spille teater eller uttrykke seg visuelt. Deltagende kulturutøvelse gir mestring og fellesskap.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal sette av flere ressurser til fritidsklubber og arenaer for aktivitet – også egenorganisert – for barn og unge?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil blant annet styrke fritidsklubber og andre fritidstilbud for barn og ungdom, spesielt i levekårsutsatte områder slik at flere kan være med. Stadig flere barn holdes dessverre utenfor når prisen på kultur- og idrettstilbud øker. Oslo SV vil gi flere barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter til en lav makspris, blant annet gjennom fortsatt satsning på nabolagsklubber.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Fra programmet: «Terskelen for deltagelse må senkes for å gi flest mulig anledning til å delta i idrett, uten overdrevent utstyrspress og høye medlemskontingenter. Vi ønsker en større satsing på den egenorganiserte aktiviteten som alle kan ta del i, og å legge til rette for et mangfold av rimelige og gratis idrettstilbud for barn og unge. Økonomi skal aldri være et hinder for at barn og unge deltar i idretten. Vi vil utrede makspris på fritidsaktiviteter som nyter kommunal støtte, eller benytter kommunale arenaer. For å fjerne barrierer for deltakelse for barn og unge fra lavinntektsfamilier vil vi innføre en ordning med automatisk kostnadsdekning av kontingent.»


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.

FrP ønsker blant annet å styrke bibliotektilbudet i bydelene, etablere flere Biblo-avdelinger, overføre ansvaret for skolebibliotektilbudet til Deichman, styrke frivillige organisasjoners tilgang på rimelige lokaler til arrangementer og administrasjon og investere i idrettsanlegg for både breddeidretten og egenorganiserte aktiviteter.b) Vil partiet at Oslo kommune skal starte arbeidet med å gi alle barn gratis kulturskoletilbud i AKS for å motvirke klasseforskjeller i Oslo?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV mener at alle barn bør få tilbud om å delta i kulturskolen gjennom AKS. Vi vil styrke samarbeidet mellom AKS, idrettslag, kulturlivet, fritidsklubber og frivillige organisasjoner. Disse tilbudene skal være gratis.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Vi har ikke tatt stilling til om det er best å organisere det gjennom AKS. Vi har heller ikke tatt stilling til gratis kommunalt kulturskoletilbud, men ønsker en prisdifferensiering, og støtte til frivillige aktører som gir gratistilbud. Fra programmet: «Vi fortsetter å satse på kulturskolen, og utvide tilbudet til flere bydeler. Samtidig er egenandelen for høy for mange av byens familier. Vi vil tilgjengeliggjøre kulturskolen for flere ved å innføre prisdifferensiering, og vurdere andre løsninger som fjerner terskel for deltakelse, samtidig som vi vil gi bedre økonomiske rammevilkår til frivillige aktører som drifter gratiskulturtilbud.»


Senterpartiet:

Ja.

Alle skal få være med!


Høyre:

Annet:

Alle barn skal ha tilgang til en fritidsaktivitet, for barn fra lavinntektsfamilier skal dekke dette.


Venstre:

Annet:

Oslo Venstre vil innføre et fritidskort på 5000 kroner i året for alle barn og unge mellom 12 og 18 år. Gjennom denne ordningen kan barn melde seg opp til de fritidsaktivitetene de selv ønsker, deriblant aktiviteter i kulturskolen. For Venstre er det viktig at elevene får mulighet til å delta på de fritidsaktivitetene de selv ønsker, og vi vil derfor ikke bruke alle midlene på et gratis kulturskoletilbud i AKS som kanskje ikke vil være ønsket av alle barna og ungdommene i byen. Et fritidskort hvor barn fra ulik sosioøkonomisk bakgrunn kan gå på de aktivitetene de selv ønsker, vil være viktig for å gi like muligheter til alle som vokser opp i Oslo.


Kristelig Folkeparti:

Nei.

Vi ønsker å beholde kulturskolens egenart og sikre lave egenandeler. Ønsker å legge til rette for bedre samarbeid mellom frivilligheten, idretten og AKS.


Fremskrittspartiet:

Annet:

FrP mener ressursene må brukes mest mulig effektivt, og vil innen tilbud til barn og unge prioritere personer fra lavinntektsfamilier. Vi støtter opp om det viktige arbeidet som gjøres i kulturskolen, men ser at erfaringene fra gratis aktivitetsskole, hvor en del elever i byen vår nå opplever et dårligere tilbud, gjør det usikkert om aktivitetsskolen bør inkludere et gratis kulturskoletilbud til alle barn.c) Vil partiet at Oslo kommune skal integrere den individuelle musikkundervisningen i byens skolekorps i Kulturskolen, slik som i resten av landet?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Annet:

Oslo Arbeiderparti har ikke har tatt stilling til dette konkrete spørsmålet, og er ikke kjent med at dette ønsket har kommet fra skolekorpsene i Oslo.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo SV vil videreutvikle tilbudet og fortsette opptrappingen av kapasiteten i Kulturskolen, samt styrke samarbeidet mellom Kulturskole og AKS. Individuell musikkundervisning kan være et godt tiltak for å styrke samarbeidet.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Annet:

Vi har ikke tatt stilling til dette spesifikt, men ønsker generelt å gi gode rammevilkår til frivilligheten i Oslo. Vi ønsker en god dialog med NMF Øst om hva som kan hjelpe korpsene mest i Oslo.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Annet:

Det kommer blant annet an på hva korpsene selv ønsker.


Venstre:

Nei.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Annet:

Byens skolekorps bygger i stor grad på frivillig innsats, noe FrP mener det er viktig å ta vare på. Det er også viktig å legge til rette for at skolekorpsene kan rekruttere inn flere og beholde musikere lenger, og mener derfor et tettere samarbeid med kulturskolen kan være et interessant virkemiddel.
7. ENØK – energiøkonomisering – for alle

Vi må redusere energien vi bruker til lys og oppvarming i bygninger. Ikke bare for klima og miljø – strømpriskrise og dyrtid betyr at husholdninger og næringsliv trenger lettere tilgang på gode tiltak for energieffektivisering. Nå er det de som har best råd, som får mest støtte. Det må satses enda mer på energiøkonomisering, alternative energikilder, etterisolering m.m. med støtte fra kommunen.

Dagens ordninger dekker forsvinnende lite av investeringene og de enkelte overlates til seg selv i planleggings- og søkefasen. Vi ser at det er behov for aktivt oppsøkende enøk-rådgivere, og ikke minst er det viktig at disse også kan bistå med søknader.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal innføre flere energieffektiviseringstiltak i og for kommunale bygg?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Oslo skal fortsette å lede an i klimakampen. Vi skal kutte utslippene til nær null innen 2030, gjennom blant annet redusert biltrafikk og satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Men vi kan ikke stoppe der. En rettferdig klimapolitikk betyr at Oslos utslipp må være lavere enn null. Derfor vil SV skjerpe Oslos klimamål, slik at vi innen midten av 2030-tallet fanger mer klimagasser enn vi slipper ut. Blant annet gjennom karbonfangst fra avfallsforbrenning og økt karbonbinding i skogen og fjorden. Klimakrisa og Europas energisituasjon krever en kraftfull energisatsing. Oslo SV vil at kommunen, sammen med innbyggerne, skal gjøre byen vår til et storstilt solkraftverk. En storaksjon for energisparing skal sikre at mest mulig av solstrømmen blir tilgjengelig for formål der vi virkelig trenger den. Slik hjelper vi også på lommeboka til Oslo-folk som sliter med strømregningene. Innen 2030 vil vi ha rustet opp 15% av bygningene med dårligst energistandard i Oslo, og 40.000 bygg i Oslo skal ha solenergianlegg på taket. Vi skal fjerne byråkratiske hindringer, senke økonomiske terskler og innføre en gratis, oppsøkende energirådgivningstjeneste som vil gjøre solenergi og energisparing til en selvfølgelighet for både borettslag, sameier, bedrifter og privatpersoner.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Vi vil at offentlige bygg og rehabiliteringsprosjekter brukes til å teste teknologi som kan øke kunnskapen om ombruk av materialer, levetid, byggkvalitet og effektiv arealbruk i hele levetiden. Kunnskapen skal brukes til å stille nye krav i offentlige innkjøp og vil gjøre at norsk teknologi og innovasjon kan bidra til sirkulærøkonomi i global skala. Gjennom mer offensive krav til hele verdikjeden vil vi sørge for at nye, bærekraftige løsninger blir konkurransedyktige. Vi vil stille krav til grønne tak, solenergiløsninger eller andre miljøvennlige klimatilpasningstiltak for alle nybygg, og ved rehabilitering av takflater. Vi vil ha 90 prosent sorteringsgrad på kommunens bygge- og anleggsplasser, og minst 70 prosentmaterialgjenvinningsgrad. Når bygninger pusses opp, skal energisparing og produksjon alltid ligge til grunn. Vi vil vurdere støtteordninger til ombruk i bygg.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.

FrP ønsker at det utformes en handlingsplan for energieffektivisering av kommunale bygg.b) Vil partiet at Oslo kommune skal satse tungt på enøk for alle typer private boliger i Oslo? (Dette må gjelde ikke bare eneboliger, men også borettslag o.l.)

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

De siste årene har kommunen støttet privatpersoner, borettslag og bedrifter med hundrevis av millioner til klimatiltak. De neste årene vil vi trappe opp satsingen ved å dele ut minst hundre millioner i året til tiltak som etablering av ladepunkter i borettslag og sameier, innkjøp av transportsykler og elsykler, solceller og energieffektivisering. For at flest mulig skal kunne benytte seg av tilskuddsordningen, vil vi også sørge for at den kan benyttes med en form for nedbetaling for de som trenger det.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.

FrP ønsker å legge til rette for energieffektiviseringstiltak som varmepumper, solkraft, smarte strømløsninger og etterisolering, samt en satsing på mer fjernvarme og varmelagring.c) Vil partiet at Oslo kommune skal legge bedre til rette for småskala varme- og energiproduksjon i Oslo, som for eksempel jordvarme og solceller?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Og Oslo SV vil også bruke eierskapet i Hafslund til å bidra til en storstilt utbygging av solenergi, særlig på tak i borettslag, sameier og næringsbygg. For å bedre legge til rette for småskala varme- og energiproduksjon vil vi at kommunen skal tilby gratis rådgivning om solenergi til alle boligeiere og styrke kommunens økonomiske støtte til solenergi (se svar på 7 a).


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Sola gir oss store mengder klimavennlig energi som vi må bruke mye mer av. Vi vil ha solceller på alle borettslagstak og alle kommunale tak som egner seg for det. Vi vil realisere solenergipotensialet på 1 TWh på Oslotak. Alle kommunale nybygg skal bygges som plusshus der det er mulig å realisere. Passivstandard er minimum. Eksisterende kommunal bygningsmasse skal energioppgraderes med mål om energiklasse A og med solceller.


Senterpartiet:

Ja.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.
8. En offentlig spesialisthelsetjeneste tilpasset folks behov

Vi frykter et enda mer oppsplittet og privatisert helsevesen dersom Helse Sør-Østs målbilde fra 2016 skal få stå. Statlig regulering av sykehusene i Oslo må fortsatt utfordres. Vi varsler fortsatt kamp for å bevare og utvikle Ullevål sykehus på tomta, som både har gode bygninger og plass til å videreutvikle tilbud i nye bygninger. Det er viktig å beholde sentrale tomter til samfunnsformål, og ikke frigi dem til boligspekulasjon. Vi vil utvikle Aker som lokalsykehus for de fire bydelene i Groruddalen. Vi vil sikre at psykiatrien fortsetter på Gaustad, som er spesialisert på psykisk helsevern og rusbehandling.

Det er stort folkelig engasjement i denne saken. Alle faggruppene i og utenfor LO stiller seg bak kravet.


a) Vil partiet at Oslo kommune skal samarbeide med fagforeninger og sykehusaksjoner om å bevare og utvikle Ullevål sykehus?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Annet:

Oslo Arbeiderparti har ment at ny sykehusstruktur skal baseres på tre statlige sykehus – Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Vi er skuffet over at vårt forslag ikke ble hørt da vedtak om statlig reguleringsplan ble fattet. Vi beklager sterkt at dette ikke ble resultatet og at det endte i vedtak om statlig reguleringsplan. Oslo Arbeiderparti tar beslutningen til etterretning, og vil framover arbeide aktivt overfor Helse Sør-Øst for å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester for Oslos befolkning.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Befolkningen i Oslo må ha sykehus som ivaretar deres behov på en best mulig måte. Oslo SV mener at dette blir best ivaretatt ved å bygge Aker som lokalsykehus for alle fire bydeler i Groruddalen i ett byggetrinn. Vi vil ha en trinnvis videreutvikling av Ullevål sykehus med fortsatt ansvar for akutt- og beredskapsfunksjoner for Oslo og helseregionen. Oslo SV går inn for å bevare Gaustad psykiatriske sykehus til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og at Rikshospitalet opprettholdes med regionale- og landsdekkende funksjoner.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja.

Vi ønsker å beholde Ullevål sykehus, og har jobbet for dette både lokalt og nasjonalt.


Senterpartiet:

Ja.

Vi har leda an i bystyret for tydelige høringsuttalelser om sykehusstrukturen i OUS og for opprettholdelse og utbygging på Ullevål.


Høyre:

Nei.

Ap/Sp-regjeringen har bestemt at det skal være statlig reguleringsplan for Ullevål sykehus. Ingen spørsmål om sykehusets fremtid skal bestemmes av lokalpolitikere i Oslo, etter Støre-regjeringens avgjørelse.


Venstre:

Ja.

Venstre vil stanse nedleggelsen av Ullevål sykehus. Kuttene på OUS svekker noen av de beste medisinske fagmiljøene vi har. Fødetilbudet har allerede blitt kraftig svekket etter at ABC-klinikken ble lagt ned tidligere i år. Det allerede ført til et svakere fødetilbud for mange. Hundretusener risikerer å få et dårligere tilbud dersom sykehusplanene gjennomføres. Nå må regjeringen lytte til advarslene fra ansatte og fagfolk. Ullevål trenger en trinnvis utvikling som komplett regionalsykehus. Det medfører en betydelig lavere økonomisk og helsefaglig risiko.


Kristelig Folkeparti:

Nei.

Vi har vært kritiske til prosjektet med de nye sykehusene på Rikshospitalet og Aker og står fortsatt ved de kritiske innvendinger som er reist mot prosjektet.


Fremskrittspartiet:

Ja.b) Vil partiet at Oslo kommune skal utvikle Aker som lokalsykehus for de fire bydelene i Groruddalen?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja, se svar på forrige spørsmål, 8-a.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja. OG Annet:

Fra programmet: For at de nye sykehusplanene skal lykkes, er det avgjørende at Aker får funksjon som fullgodt lokalsykehus med fødetilbud, og akuttfunksjoner innen psykiatri og somatikk.


Senterpartiet:

Ja.

Planene for Gaustad må stoppes, vi må starte med Aker som lokalsykehus for hele Gruruddalen.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Ja.


Fremskrittspartiet:

Ja.c) Vil partiet at Oslo kommune skal jobbe for å beholde og videreutvikle Gaustad for psykiatri- og ruspasienter?

Klikk for å se hva Oslo-partiene svarer:


Arbeiderpartiet:

Ja.


Sosialistisk Venstreparti:

Ja.

Ja, se svar på spørsmål 8.a.


Rødt:

Ja.


Miljøpartiet De Grønne:

Ja. OG Annet:

Fra programmet: «Vi vil kjempe for at ansatte og fagmiljøer lyttes til i fagfordelingen mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet.» Så lenge klinikkledelsen fraråder det, vil vi ikke samle psykiatrien på Aker. Jamfør 8b, så er det allikevel viktig at Aker har et psykiatritilbud for å kunne fungere som lokalsykehus.


Senterpartiet:

Ja.

Ja, vi kan ikke flytte pasientene fra de gode områdene til Gaustad til et veikryss! Det er en skandale.


Høyre:

Ja.


Venstre:

Ja.


Kristelig Folkeparti:

Annet:

Vi har vært kritiske til prosjektet med de nye sykehusene på Rikshospitalet og Aker og står fortsatt ved de kritiske innvendinger som er reist mot prosjektet.


Fremskrittspartiet:

Ja.