LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

Arbeid og bolig til alle krever helhetlig planlegging!

Innlegget sto på trykk i Lokalavisen Akers Avis Groruddalen 2. november 2018


LO i Oslo arbeider for en helhetlig samfunnsplanlegging og gir bystyreflertallet skryt på flere områder etter 2015. Men på ett område synes vi det svikter litt. En by av vår størrelse må balansere behovet for boligområder mot arbeidsplasser og næring, ikke minst for å redusere unødig transport av varer og mennesker. I planene for Kjelsrud ser vi ikke at dette er ivaretatt.


Kjelsrudområdet ligger isolert i den minst attraktive delen av Alna bydel. Realisering av planforslaget skaper problemer for de som i dag driver der, og som forsøker å utvikle næring og logistikk i tråd med innbyggernes behov. Området er lite egnet for boligbygging, omgitt av tungt trafikkerte veier og annen infrastruktur beregnet på tungtransport.


LO i Oslo mener at næringsandelen i området bør økes og dermed må boligandelen nedskaleres. En må i større grad ha som utgangspunkt å gi utviklingsmuligheter på lang sikt for eksisterende og ny næringsvirksomhet. Særlig bør planen legge til rette for utvikling av sammensatte næringsbyggstrukturer langs Strømsveien med ulike funksjoner; lager, logistikk, handel, produksjon på og under bakken og kontorer/undervisning el. i etasjene over. Området har store kjellerarealer som kan utvikles til transport- og parkeringsarealer.


I høringsdokumentet går det frem at det er ca. 5000 som i dag arbeider like ved Kjelsrud-feltet, og at det kan komme 3-5000 arbeidsplasser med grepene som planlegges i områdereguleringen. Det står ikke eksplisitt at de nye arbeidsplassene kommer som erstatning for de gamle, så en kan tolke planen slik at den vil medføre et redusert antall arbeidsplasser for å få fram flere boliger. De arbeidsplassene som planlegges vil uansett bli veldig annerledes enn de som er der i dag. Det er bare å se på hva slags arbeidsplasser en har fått i andre boligområder, dvs. at mange av de som jobber der nå vil miste jobben med de konsekvensene dette får for den enkelte, byen og samfunnet som helhet. Fra før finnes lokale kjøpesentrene langs T-banens linje 2, for eksempel Lindeberg og Furuset og tilsvarende langs linje 5. Å satse på småbutikker og detaljhandel på Kjelsrud virker for oss urealistisk.


Også byer er avhengig av variert næringsvirksomhet og arbeidsplasser. LO i Oslo mener det må etableres en strategi for å ivareta bedrifter og deres behov for plass og rammevilkår. Det betyr plass til produksjonsbedrifter og industri, i tillegg til ulike typer handels- og servicebedrifter. Boligområder må skjermes fra en del industri, gjenvinnings- og logistikkvirksomheter, mens de kan fungere godt med annen næringsvirksomhet. I Oslo Kommunes planer er det for få og for små områder som er avsatt til ren nærings-, industri- og gjenvinningsvirksomhet. Dette betyr at de kommer for tett på og gir blant annet støyproblemer for flere innbyggere.


Å bygge et helt nytt byområde med 1.750 – 2.000 boliger på et industriområde som i dag ivaretar andre funksjoner byen trenger, uten teknisk og sosial infrastruktur for boliger, virker ikke i tråd med fortetting rundt kollektivknutepunkter, som er vedtatt hovedstrategi.


LO i Oslos oppfatning er at boliger i Groruddalen i all hovedsak skal ligge i dalsidene. Dersom en skal legge til rette for boligbebygging i Kjelsrud-området må disse alternativt innpasses i skjermede omgivelser bak næringsbyggene, inne på området i nærheten av Kjelsrud gård. Før en eventuell boligbygging skjer trengs også tilbud for kollektivtransport, skoler og barnehager, parker med mer, og det er en lang vei dit. Her ligger mulige miljøkatastrofer og kostnadsbomber rett under bakken. Dette må fjernes før noen som helst utbygging av boliger kan komme på tale.


Kjelsrud-området er en del av et dynamisk og sterkt næringsområde sentralt i Oslo med nærhet til godsterminalene som gjør at virksomhetene som er der har god nytte av hverandre, og det er korte avstander. Sammen utgjør næringsvirksomhetene en veldig viktig byservice for innbyggere og næringsliv. Utviklingen i andre tilsvarende områder viser at arbeidsplasser og næringsvirksomheter flytter stadig lenger ut i Oslos periferi, og nå mer og mer også ut av Oslo. Dette er en «ikke-styrt» utvikling som en ikke vet konsekvensene av, annet enn at avstandene for både virksomheter og innbyggere øker. Det samme gjelder det totale transportbehovet.


Arbeid og bolig til alle er viktige mål for et godt samfunn og krever helhetlig planlegging. Løsningen er ikke å kaste ut all næring for å bygge små og dårligere boliger enn vi gjorde den gang vi var et fattig land.


For LO i Oslo

Ingunn Gjerstad og Petter Vellesen


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg