LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

4. desember

Pensjonskonferanse om AFP og oppfølging av Pensjonsutvalgets innstilling. Pensjon for alle arrangerer konferansen i Røde Kors konferansesenter i Hausmanns gate 5 fra klokka 10 til 16.

14. desember

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

9. januar

Idedugnad om 1. mai 2024. Møte hos LO i Oslo hvor du kan komme med dine innspill til 1. mai 2024.

29. januar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

26. februar

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

18. mars

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

22. april

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

En boligpolitisk misforståelse?

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 14. september 2017


Lars Alldén (DA 5/9) baserer sin kritikk av våre boligpolitiske forslag på flere misforståelser.


Det må stilles som betingelse i forbindelse med større boligbygging at en betydelig andel skal bygges som ikke-kommersielle eie- eller leieboliger. Viktigste finansieringskilde er en reduksjon av den enorme profitten grunneier og utbygger nå kan hente ut ved boligbygging i store deler av Oslo. Alldén hevder at dette bare kan gjennomføres ved store overføringer fra det offentlige. Det er ingen grunn til det. Avtaler om slike boliger inn i utbyggingsområder fungerer godt uten overføringer i mange andre land. Hvorfor ikke her? Om det i tillegg skal gis offentlige subsidier er en annen diskusjon. Vårt poeng er at subsidier i et fritt omsettelig boligmarked normalt blir til fortjeneste for den som kjøper først. Det må vi unngå.


Alldén hevder at våre forslag vil fremme et klassedelt boligmarked. Vi vil si tvert imot. Boliger slik vi foreslår bør bygges spredt i den øvrige utbyggingen slik at de ikke samles i et adskilt område.


Vi helt enig med Alldén at når boliger bygges slik vi forslår så bør de forvaltes lokaldemokratisk gjennom boligsamvirke og bydelene. Et viktig mål er nettopp å skape allsidige boområder der både lokalbefolkning og de som flytter inn trekkes med i planlegging og forvaltning. Gode forslag til hvordan dette kan gjøres finnes i «Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger», en rapport utgitt av bydel Gamle Oslo. At vi ønsker en kommunal boligetat som forvalter boligene er feil.


Bystyret vedtok 5/9 et forslag fremmet av byrådet og Rødt om utbygging av områder som Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen der det heter: «Byrådet bes arbeide for at framtidige prosjekter i regi av private utbyggere i disse områdene også skal ha en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt.» Dette er et skritt i riktig retning.


Stein Stugu, rådgiver De Facto

Roy Pedersen, leder LO i Oslo


<< Tilbake til oversikten over debattinnlegg