Røde flagg 1. mai.
LO i Oslos logo.

LO i Oslos 1. mai-paroler og politisk grunnlag 2020:


• Kamp for fast arbeid • Forby bemanningsbransjen – Klikk for å lese teksten til parolen

Faste arbeidsforhold gir grunnlag for den enkeltes og samfunnets trygghet. Uten dette vil vi ikke lykkes i å styrke partssamarbeid, medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene. De senere års utglidning i måter å organisere arbeid på undergraver våre rettigheter som arbeidstakere og ikke minst våre muligheter til å bruke og oppdatere vår kompetanse. Fagbevegelsen har lenge dokumentert virkningene av løsarbeid satt i system og vil ha forbud mot bemanningsbransjen. I påvente av det må forskriftsadgangen i AML § 14-12 (5) brukes for å forby bemanningsbransjen i pressede bransjer og regioner. Den offentlige arbeidsformidlingen må gjenreises, med ansatte som vedlikeholder kompetanse som kan løse både arbeidsgiveres og den enkelte ansattes behov for formidling.


• Hele og faste stillinger • 6 timers dag / 30 timers uke for alle – Klikk for å lese teksten til parolen

Retten til heltid må styrkes for at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og for å oppnå likestilling. Vi trenger og et løft for likelønn da kvinner tjener 87,1 prosent av menns lønn. Forsvaret av normalarbeidsdagen må intensiveres. Trygghet i arbeid er viktig for å stå imot hersketeknikker, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Kortere arbeidstid er en likestillings- og klassereform. Digitalisering, robotisering og krav til økt pensjonsalder er argumenter for kortere arbeidstid. En arbeidstidsreform vil gagne ansatte på skift og turnus og bidra til flere på heltid. Vi går for en trinnvis reduksjon av arbeidstiden i tariffoppgjør i retning 6-timers normalarbeidsdag og 30-timers uke. Første skritt må være at lovbestemt arbeidstid må settes ned til 37,5 timers uke nå og kampen mot at arbeidstidsordninger brukes til sosial dumping må intensiveres.


• Vi krever klimajobber og aktiv næringspolitikk – Klikk for å lese teksten til parolen

For å bidra til klimarettferdighet og lykkes med våre forpliktelser etter de innstrammede Parismålene kreves forsterket innsats. Manglende handling til nå gjør at staten må gi oss nok klimajobber for å kutte våre klimagassutslipp. Norsk olje og gass må trappes ned til fordel for satsing på fornybar energi og energieffektivisering. Det trengs kraftig satsing og midler til grønn nærings- og industriutvikling som bidrar til globale klimaløsninger. Til dette trengs en aktiv stat som eier, stiller krav og vedtar målsettinger. Vi trenger et løft for miljøvennlig transport på vei og sjø samt satsing på kollektivtrafikk. Jernbanereformen må reverseres. Etter- og videreutdanning må bli et satsingsområde der arbeidsgiverne bidrar mer. Trygge ansatte er gode oppfinnere som vil bidra til rettferdig omstilling til sirkulærøkonomi. Vi ser at markedet ikke makter de nødvendige omstillinger og det haster å berge jorda vår.


• Fellesskapsløsninger, ikke markedsliberalisme – Klikk for å lese teksten til parolen

Vi går inn for rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører, konkurranseut¬setting, anbud og privati¬sering. Skattesystemet må sikre at vi har råd til fellesskapsløsninger ved at de som har mest yter mest. Etter år med omstrukturering og markedstenkning trengs gjenoppretting av en velferdsstat som skal sikre og trygge innbyggerne. Ledelsesformer som avdemokratiserer og pulveriserer samarbeidsformer må erstattes av styringsmodeller som er demokratiske. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske foretak til folkevalgt forvaltningsstyring. Kunnskap om den norske modellen må inn i pensum i skolen.


• Ja til folkestyre og faglige rettigheter • Ut av EØS – Klikk for å lese teksten til parolen

EØS fremmer nyliberalisme, der alt og alle skal underlegges et felles marked. EØS knesetter den frie konkurransen og markedsliberale løsninger som grunnlov. Et viktig delmål er et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen i land og mellom land. Dette gir sosial dumping og arbeidslivkriminalitet i alle medlemsland og er usolidarisk. Styrkeforholdet endres til fordel for arbeidsgiverne. Et eksempel er NHOs bruk av EØS for å vingeklippe tarifferte bestemmelser for reise-, kost og losji ved skipsverftene. EØS får forrang framfor norske lover og regler. Dette setter folkestyre til side og er udemokratisk. Våre folkevalgte må bruke reservasjonsretten mot EØS-direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter og si nei til EUs fjerde jernbanepakke. Vi støtter europeisk fagbevegelse og demokratiske partier som vil ha et brudd med EUs innstrammingspolitikk og velferdskutt. Et rødgrønt Stortingsflertall ved valget i 2021 må utrede alternativer til EØS. LO i Oslo støtter at EØS-avtalen erstattes med en handelsavtale.


• Boliger for alle • Bygg ikke-kommersielt • Fjern gjengs husleie – Klikk for å lese teksten til parolen

Alle trenger et sted å bo. Boliger kan ikke være en vare som alle andre. Dagens boligmarked er ekstremt markedsstyrt. Resultatet er spekulasjon og boligbygging etter hva som gir mest profitt. Vi heier på at Oslos byråd åpner opp for ikke-kommersiell boligbygging. Vi trenger en tredje boligsektor utenfor markedet slik mange andre storbyer har. Tilnærmet markedsleie i kommunale leiegårder rammer de med dårligst råd og er sosialt uforsvarlig. Skattefordelen med utleie av sekundærboliger må skjerpes. Husbankens rolle må økes. Leieboerforeningen må sikres kommunal støtte for å organisere beboere i kommunale leiegårder.


• Pensjon fra første krone • Pensjon å leve av – Klikk for å lese teksten til parolen

Pensjonsreformen er usosial, mange taper tusenvis av kroner i pensjon hvert år livet ut hvis de må gå av tidlig. Vi krever at levealdersjustering og andre innstramminger i folketrygden blir fjernet, slik at alderspensjon i folketrygden igjen kan sikre alle økonomisk trygghet i alderdommen og bidra til utjevning av inntekt og levekår. Folketrygden må styrkes og forbedres slik at summen av alle pensjoner kommer minst opp på 2/3 lønn, også for de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og de som blir uføre. Levealdersjustering for uføre må opphøre. Kuttene regjeringen har gjort i ytelsene for arbeidsavklaringspenger (AAP) må stoppes og rettighetene må innføres på nytt!


• Stopp kapprustningen • Forby atomvåpen – Klikk for å lese teksten til parolen

Det trengs sterkere forsvar av folkeretten i internasjonale forbindelser. Forholdet til Russland må normaliseres. Norge må ikke bidra med styrker i andre land som bryter med folkeretten og utenom FN-godkjenning. Vi trenger ikke et NATO som utvides til Midtøsten. Vi trenger et beredskapsforsvar og ikke en sterkere integrering i USAs militærstrategi. I 2021 utløper den siste atomvåpenavtalen mellom Russland og USA. Da står vi igjen med ikke-sprednings-avtalen og ICAN-kampanjen for et forbud mot atomvåpen. Atomvåpentrusselen er større i dag enn under den kalde krigen og det er mulig med en krig mellom stormaktene selv om det har vært fred i 75 år. En ny kapprustning er i gang. Se til Oslo, Norge må signere FNs atomvåpenforbud. Kamp mot opprustning er også miljø- og klimakamp.


• Støtt kampen for fred, frihet og uavhengighet i Latin-Amerika – Klikk for å lese teksten til parolen

Den nyliberale politikken som har dominert de siste førti årene i ulike land har medført stor arbeidsløshet og sosial uro. Den medfører også privatisering av utdanning, helse, vann og andre ressurser som skaper større klasseforskjeller. Vi støtter fagbevegelse og folkelige organisasjoner, menneskerettsaktivister og kvinner som kjemper for demokrati, arbeid, utdanning, helse og bolig. USAs innblanding og støtte til høyredominerte krefter i Latin-Amerika og økonomiske krigføring mot Cuba og Venezuela må opphøre!


• Anerkjenn Palestina, boikott Israel – Klikk for å lese teksten til parolen

President Trump har iverksatt en rekke tiltak for å umuliggjøre en palestinsk stat. FNs sikkerhetsråd har tidligere slått fast at Israels bosettinger på okkupert palestinsk land er folkerettsstridig. Den internasjonale domstolen i Haag har også vurdert slike tiltak som illegale og i strid med folkeretten. LO i Oslo fordømmer USAs alenegang og ignorering av internasjonal folkerett. Vi ber Norges regjering følge opp sine forpliktelser i folkeretten og ta et initiativ overfor andre land for å sanksjonere Israel for sine grove brudd på internasjonal rett. Også den 13 år gamle blokaden av Gazastripen har gjort livet ulevelig for to millioner palestinere. Regjeringen bør gi sin aktive støtte til at Den internasjonale straffedomstolen iverksetter den formelle etterforskningen av Israels krigsforbrytelser på Gazastripen, Vestbredden og Øst-Jerusalem snarest og uten ytterligere trenering. Dagens situasjon med korona-pandemi førte til stengte grenser og palestinerne er overlatt til seg selv, øyenvitner mangler og situasjonen er kritisk. Palestinerne mangler medisinsk utstyr og folk i Gaza nektes hjelp, de fortsetter å sende fortvilte rapporter om overgrep. Det haster. Vi krever at regjeringen fordømmer USAs plan for Israel og Palestina. Det haster.


• Bekjemp rasisme • knus høyreekstremisme – Klikk for å lese teksten til parolen

Flere enn før er positive til innvandrere. Samtidig er det blitt mer stuerent å spre rasistiske, nazistiske og hatefulle meninger. Grupperinger opptrer med rasistiske budskap og nazister marsjerer i flere norske byer. Etter to terrorangrep på norsk jord, begge inspirert av rasisme og muslimhat, trengs det handlingsplaner og oppfølging av faresignaler. Høyrepolitikk med velferdskutt, svekket fagbevegelse, større forskjeller og økt usikkerhet bidrar til fremmedfrykt og rasisme. Økt sosial trygghet er nødvendig. Hatefulle ytringer må bekjempes både politisk og rettslig. LO i Oslo vil organisere en mangfoldig arbeiderklasse fra ulike land, med ulik hudfarge, livssyn og seksuell legning.


• Gjenreis asylretten – Klikk for å lese teksten til parolen

Asylretten er nedfelt i FNs flyktningkonvensjon, og en menneskerett ifølge FNs menneskerettighetserklæring og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den er sentral for å fremme og beskytte menneskers grunnleggende rettigheter, og bidrar til å beskytte noen av de individer og grupper som tar kampen opp mot urettferdighet, undertrykkelse, kvinners rettigheter, urfolks rettigheter, arbeiderrettigheter , rett til å organisere seg osv. Å ta den bort er et signal om at det internasjonale ansvaret for å beskytte de som utsetter seg for fare ved å ta kampen, det det ansvaret løser seg opp og relativiseres. Det ville være feil signal både til undertrykkere og til undertrykte. Norge bryter folkeretten om vi stenger grensene for asylsøkere. Vi må i samarbeid med andre ta vår del av de 1600 enslige mindreårige asylsøkerne EU har forpliktet seg til å ta imot, etter oppfordring fra FNs høykommissær for flyktninger. Pga. korona-situasjonen er det satt en stopper for å ta imot de fleste av de 3000 kvoteflyktningene Norge har forpliktet seg til i 2020. Vi kan derfor, under strenge smitteverntiltak, frakte asylsøkere til Norge og innkvartere dem i tomme flyktningmottak. Det er uansett helt uakseptabelt å sette kvoteflyktninger opp mot asylsøkere, i den situasjonen f.eks. menneskene i Moria-leiren på Lesvos befinner seg Korona-viruset i leirene vil gi en menneskelig katastrofe av uoverskuelige dimensjoner.


• Nei til NorthConnect - Ut av Acer! – Klikk for å lese teksten til parolen

ACER er EUs Energibyrå som Stortinget har vedtatt at Norge tilslutter seg. Norsk energi- og kraftpolitikk skal bestemmes i Norge, ikke i Brüssel! LO-kongressen har gått imot konsesjon og bygging av utenlandskabelen NorthConnect til Skottland. Norge er allerede tilstrekkelig tilkoblet utlandet for å dekke sesongbehovene for strømutveksling. Ytterligere bygging av utenlandskabler vil øke strømprisen. Det vil merkes både for det offentlige og forbrukere, men aller mest for den kraftkrevende industrien. Med dyrere strøm gir vi bort vår fremste konkurransefordel og får industridød og raserte lokalsamfunn igjen, i tillegg til utflagging til land som baserer sin industri på kull. For å forsvare den grønne industrien i Norge, må utbygging og konsesjon til NorthConnect stanses.


• Nei! til dugnad på jobb – Ja! til hele og faste stillinger – Klikk her for å lese teksten til parolen

Høsten 2019 ble det kjent at flere store bedrifter som blant annet XXL, Power og Elkjøp hadde hatt «dugnadsarbeid» i bedriftene sine, eller ansatte på jobb uten lønn som det egentlig heter. Dessverre er denne problemstillingen like aktuell i dag, når det kommer frem at flere bedrifter i ulike bransjer har oppfordret koronapermitterte ansatte til å stille opp på «dugnad» i bedriften. LO i Oslo mener at dugnad er noe som hører privatlivet til. Er man på jobb skal man ha lønn. Derfor sier vi «Nei til dugnad på jobb – Ja til hele og faste stillinger!


• Styrk fagopplæringen og profesjonsstudiene – Klikk for å lese teksten til parolen

Norge mangler fagarbeidere. Den manglende status fagarbeid har i samfunnet og bemanningsbransjens tilstedeværelse bidrar til at for få jenter og gutter velger yrkesfag. Jo større andel av det faglærte arbeidsmarkedet som fylles av bemanningsbedrifter, jo færre læreplasser blir tilg jengelig. Vårt samfunn er avhengig av å ha kvalifiserte fagfolk på alle nivå. Tiltak som økt rett til omvalg etter studiespesialisering, større fokus på samfunnsnytten og statusen og gleden ved praktisk arbeid er nødvendig. Elever som velger yrkesfag og profesjonsfag må møte verdig arbeidsliv. Både jenter og gutter på byggeplassene må ha adgang til skikkelige sanitærforhold. Faste ansatte med kompetanse til opplæring skal møte ungdommene og de må tilbys hele stillinger med skikkelige lønnsnivå. Det er en tendens til at skolelokaler og elevverksteder i yrkesutdanningene har blitt dårligere. Dette bidrar til å svekke fagutdanningene. Skolene må rustes opp. Samfunnet trenger økt fagkompetanse på profesjonsnivå som innenfor helse/omsorg, tekniske fag og offentlig tjenesteyting.Gå tilbake til forsiden