LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

25. september

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

LO i Oslos paroler og politiske grunnlag for 1. mai 2019


Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører • Stem rødgrønt

Høyresida i Oslo vil øke forskjellene ved å fjerne eiendomsskatt, vil forverre velferdstilbudet ved å kutte i bydelsbudsjettene, åpner opp for nye Veirenoskandaler ved å foreslå søpla ut på anbud og vil ha flere velferdsprofitører fra skatteparadis framfor fellesskapsløsninger. Høyreregjeringa gir skattelette til de rike, har forverret Arbeidsmiljøloven samt kuttet i velferden for arbeidsløse og uføre. AP, MDG og SV i byråd med støtte fra Rødt har tatt sykehjem og søppeltømming tilbake til kommunal drift. Ansatt vaktmestere og nye lærere på skolene. Igangsatt en tillitsreform som også må føre til at ytringsfriheten i skolen styrkes og sikres. Fremmet integrering ved gratis kjernetid i barnehager og gratis aktivitetsskole. Innført eiendomsskatt som bidrar til at høyresidas innstrammings-politikk er borte og innført Oslomodellen for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.


Styrk tariffavtalene • Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO

Tariffavtaler, tillitsvalgte og fagforeninger er første leddet i en rettferdig fordeling. Svekkes fagbevegelsen øker forskjellene. Lov- og avtaleverk må styrke fagorganisering og kampen for flere tariffavtaler. Arbeidsmiljøloven må forsvares og nye forverringer avvises. Arbeidsgiverforeninger fremmer og støtter høyrepolitikk, motarbeider allmenngjøring og ønsker lovbestemt minstelønn. Arbeidsgivere tolker lov- og avtaleverk på en ny måte og i vår disfavør. Mange har fortsatt ordnende lønns- og arbeidsvilkår, men året rundt er det nødvendig å streike for å oppnå tariffavtale. Sympatistreik må aktivt tas i bruk hvor omfang og lengde må bli enklere å iverksette. I tillitsvalgtåret må aktive fagorganiserte som forsvarer våre rettigheter få økt støtte.


Rettferdig omstilling • 100.000 nye klimajobber

FNs klimapanel har slått fast at utslippene må halveres innen 2030. Norsk olje og gass må trappes ned. Dette skal skje uten at oljearbeidere omstilles til NAV og faglige rettigheter svekkes. I 2017 ble det utbetalt 414 milliarder i aksjeutbytte. Bare halvparten gikk til nye investeringer. Dette viser at markedet alene ikke makter nødvendige omstillinger. Tvert om trengs en aktiv stat som er eier, stiller krav og vedtar målsettinger. Etter- og videreutdanning må bli et satsingsområde der arbeidsgiverne bidrar. Vi trenger et løft for fornybar energi, klimajobber, miljøvennlig transport på vei og sjø samt satsing på kollektivtrafikk der jernbanereformen stoppes og reverseres.


Forby bemanningsbransjen • Start med byggeplassene rundt Oslofjorden

De fleste er fortsatt fast ansatt på heltid. Men frislippet av bemanningsbransjen og EUs vikarbyrådirektiv har skapt et lausarbeidersystem. Franchise-modellen øker eiernes styringsrett. Aleris-saken viser at enkeltpersonsforetak brukes til sosial dumping og en fraskriving av arbeidsgiveransvaret. Stortingsflertallet har tvunget regjeringen til bedre regler for bemanningsbransjen som statsministeren beklager. Bemanningsbransjen og NHO Service og Handel endrer ansettelseskontrakter til deltid for å slippe unna lønn mellom oppdrag. Fagforeninger må gis søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. Arbeidsformidling må igjen bli en offentlig oppgave.


Ja til folkestyre og faglige rettigheter • Ut av EØS

Tariffnemndas endring av allmenngjorte bestemmelser for reise, kost og losji etter krav fra ESA, synliggjør at EØS går foran Høyesterett og LOs krav om at norsk lov- og avtaleverk skal ha forrang framfor EUs regler. NHO og Norsk Industri har kjempet for ESAs avgjørelse og regjeringa innfører alle nye direktiv fra Brüssel så fort som mulig. Dette viser at høyreregjering, arbeidsgiverforeninger og EØS er drivere for en markedsliberal utvikling vi ikke vil ha. Reservasjonsretten må brukes for å hindre at EU og NHO bruker EØS mot fagbevegelsen og velferdsordninger. Stortinget må bruke reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke fire. Vi støtter fagbevegelse og demokratiske partier i EU som krever arbeidsplasser og faglige rettigheter framfor innstrammingspolitikk og velferdskutt.


Boliger for alle • Bygg ikke-kommersielt • Fjern gjengs husleie

Alle trenger et sted å bo. Boliger kan ikke være en vare som alle andre. Dagens boligmarked er ekstremt markedsstyrt. Resultatet er spekulasjon og boligbygging etter hva som gir mest profitt. Oslos byråd åpner opp for ikke-kommersiell boligbygging. Boliger kan bygges uten markedsomsetting og penger under bordet. Tilnærmet markedsleie i kommunale leiegårder rammer de med dårligst råd og er sosialt uforsvarlig. Skandalen med spekulant Tollefsen viser at kommunal forkjøpsrett må bli reell. Skattefordelen med utleie av sekundærboliger må skjerpes. Airbnb-utleie utover kr. 10.000,- per år må skattlegges. Husbankens rolle må økes. Leieboerforeningen må sikres kommunal støtte for å organisere beboere i kommunale leiegårder.


Ja til Ullevål sykehus • Stopp Gaustad • Bygg ut Aker for hele Groruddalen

Helse Sør-Østs (HSØ) planer om å bygge Gaustad som skyskraper-sykehus og legge ned Ullevål møter mostand fra et bredt spekter av leger, sykehuspersonell og involverte fagforeninger. Dette fordi kapasiteten blir for liten, tomta er lite egnet og utbyggingen blir et milliardsluk og Aker ikke er sikret som sykehus for Groruddalen. Sykehus angår alle. Foretaksmodellen betyr likevel at plassering og utbygging normalt ikke lengre bestemmes av de folkevalgte. Helseministeren er uansett høyeste myndighet for HSØ. Stortinget må pålegge ministeren å revidere sykehusplanene for Oslo.


Stans ny kald krig • Forby atomvåpen

Norsk sikkerhetspolitikk endres ved at amerikanske styrker stasjoneres på norsk jord i fredstid og ved deltagelse i angrepskriger. Høyreregjeringa avviser forbud mot atomvåpen. USA har sagt opp forbudet mot rakettforsvar (ABM-avtalen) og både USA og Russland har sagt opp avtalen om forbud mot landbaserte mellomdistanseraketter i Europa. Russland har annektert Krim og utvikler et mer autoritært og nasjonalistisk styre. President Trump har sagt opp Iran-avtalen og skrinlagt klimaavtalen fra Paris. Folkeretten og felles normer for samarbeid er ikke lengre styrende for landenes opptreden internasjonalt. Norge må igjen innføre et beredskapsforsvar, etterleve egen base- og atompolitikk, forsvare folkeretten, gå imot nye atomraketter i Europa og støtte et atomvåpenforbud.


Anerkjenn Palestina • Boikott Israel

USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, kutt i humanitær bistand til Palestina og full støtte til Israel gravlegger to-statsløsning og USAs rolle som mekler. Israel har vedtatt at landet er en jødisk stat med rett til historisk palestinsk område. Dermed legaliseres bosettingspolitikken. Israel framstår som en apartheidstat. Likevel skal norsk utenrikspolitikk bli mer israelvennlig. Vi støtter BDS-kampanjen om boikott, desinvesteringer og sanksjoner. Verken oljefondet eller norske virksomheter må bidra til ulovlig bosettinger eller ha økonomisk eller militær samkvem med Israel. Uansett er vi imot antisemittisme og jødehets. LOs forbindelse med fagbevegelsen Histadrut må brytes så lenge de støtter Israels okkupasjon. Norge må markere holdning ved å anerkjenne staten Palestina.


Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer

Flere enn før er positive til innvandrere. Et mindretall er mer aktive enn før i å hetse mot innvandrere, flyktninger, asylanter, jøder, muslimer og andre. Vi tar avstand fra hetsen mot kvinneaktivister, folk med innvandrerbakgrunn og fagforeningsaktivister. Frp i regjering bidrar til å gjøre rasister modigere og netthetsen hardere. Høyrepolitikk med velferdskutt, svekket fagbevegelse, større forskjeller og økt usikkerhet bidrar til fremmedfrykt og rasisme. Økt sosial trygghet er nødvendig skal dette overvinnes. Vi er for ytringsfrihet, men vi mener hatefulle ytringer må bekjempes både politisk og rettslig. LO i Oslo vil organisere en mangfoldig arbeiderklasse fra ulike land, med ulik hudfarge, livssyn og seksuell legning.


Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden

Pensjonsreformen er usosial med dagens levealdersjustering, alleårsregel og indeksering. Mange taper tusenvis av kroner hvert år i pensjon livet ut hvis man må gå av tidlig. I privat sektor har pensjon vært en gjenganger i tariffoppgjør etter at reformen kom. I offentlig sektor gir den nye avtalen dårligere pensjoner for de mange. Fagbevegelsen må ta ansvar for å sikre medlemmene en pensjon på to tredjedeler av lønna og forberede en tariffstreik for å få dette til. Pensjon fra første krone støttes, men det er ikke nok. Delvis uføretrygd og delvis AFP må kunne kombineres. Redusert barnetillegg og bostøtte i uføretrygden må rettes opp. Stortinget må si nei til levealdersjustering av uføres alderspensjon.


Vi krever likelønn • Nei til forskjellsbehandling

Kvinners inntekt er fortsatt 88,5 prosent av menns, der begge arbeider heltid. Lilelønnskampen har stått på stedet hvil de senere årene til tross for vedtatte målsettinger om likestilling. Dette skyldes at mange kvinner jobber deltid, er midlertidig ansatt og at økt konkurranse fører til at lønnsforskjellene øker. Kampen for likelønn må tas på alvor i tariffoppgjør ved at det avsettes en likelønnspott. Arbeidsmiljøloven må tas tilbake. Økte faglige rettigheter fremmer kampen for likelønn.


Hele og faste stillinger • 6 timers dag/30 timers uke for alle

Fast ansettelse på heltid er avgjørende for å sikre likestilling på jobben, i samfunnet og privat. Trygghet i arbeid er viktig for å stå imot hersketeknikker, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Kortere arbeidstid er en likestillings- og klassereform. Digitalisering, robotisering og krav til økt pensjonsalder er nye argumenter for kortere arbeidstid. En arbeidstidsreform vil gagne de som jobber på skift og turnus og bidra til flere på heltid. Vi går inn for en trinnvis reduksjon av arbeidstida i tariffoppgjør og der lovens bestemmelser justeres tilsvarende. Lovbestemt arbeidstid må settes ned til 37,5 timers uke nå og kampen for å motvirke at arbeidstidsordninger brukes til sosial dumping må intensiveres.