LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

21. november:

Markering foran Stortinget kl. 11:00 til støtte for Ramunas Gudas med krav om at alle som arbeider i Norge skal ha yrkesskadeforsikring.

21. november:

Politisk pub om bilfri by – hvordan skal byen fungere? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

26. november:

Hva skjer med AFP? Møte om pensjon etter tariffoppgjøret 2018 hos LO i Oslo kl. 12:00 – 16:00.

26. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 på Røde Kors konferansesenter.

Markering til støtte for Ramunas Gudas foran Stortinget onsdag 21. november kl. 11:00

Ramuans Gudas ble hardt kvestet i en heisulykke på en byggeplass i Bærum og arbeidsufør for resten av livet bare en uke etter at han kom til Norge. Ingen påtar seg noe ansvar. Byggeplassen under ledelse av RVS toer sine hender. Norena der Ramunas var ansatt hevder de er uten ansvar. Arbeidstilsynet slo fast at det ikke er begått noe straffbart, politiet i Asker og Bærum synes ikke det er noe å etterforske og Yrkesskadeforsikringsforeningen vil ikke betale noe. Statsadvokaten har to ganger pålagt Asker og Bærum Politikammer å gjenoppta etterforskningen for så selv å foreslå henleggelse. Nå har riksadvokaten pålagt ny etterforskning i saken etter at henleggelsesvedtaket ble anket av støttegruppa. Til markeringen foran Stortinget blir det appeller fra Markus Hansen, Heismontørenes Fagforening, Trude Tinnlund, LOs ledelse, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet, og Lise Christoffersen, Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant for Buskerud. I tillegg får leder av justiskomiteen overrakt De Facto rapporten «Hvor ble det av arbeidervernet?».

Støttegruppa bak markeringen er LO i Asker og Bærum, LO i Oslo, Byggfag Drammen – Bærum, Heismontørenes Fagforening, Oslo Bygningsarbeiderforening og Rørleggernes Fagforening, Oslo.

Vi ber fagforeningene møte opp med sine faner! Hovedkravet er rettferdighet for Ramunas Gudas og yrkesskadeforsikring for alle som jobber i Norge.

Politisk pub onsdag 21. november kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub om bilfri by.

Bilfri by. Hvordan skal byen fungere?

Et Oslo med mindre forurensning og renere luft gjør byen mer levelig for alle. Men hvordan skal vi få byen til å fungere, også for de som har en jobb å gjøre og er avhengig av bil?

Når og hvordan skal varer leveres? Hvordan skal håndverkere som må ha med redskap og materialer sikres gode arbeidsforhold? Hvordan sikres handikappede framkommelighet i en bilfri by? Hvilke tilpasninger er nødvendig for at den bilfrie byen skal bli det miljøløftet vi trenger, samtidig som byen skal være det levende sentrum vi ønsker oss?

I panelet er Marie Loe Halvorsen, sekretær for byutviklingsbyråden i Oslo kommune, Erik Torkelsen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Ringnes, Fredrik Solvang Verner, Oslo Transportarbeiderforening, og Joachim Espe, Rørleggernes Fagforening. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten.

Se også om politisk pub på facebook. Arrangører: LO i Oslo, For velferdsstaten, Manifest og De Facto.

Hva skjer med AFP? Pensjon etter tariffoppgjøret 2018

Et møte for deg som er opptatt av pensjon og veien videre:

Mandag 26. november kl. 12:00 - 16:00 hos LO i Oslo, Møllergata 24

Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon – gjenreis AFP arrangerer et møte om pensjon, med et spesielt fokus på AFP. Utgangspunktet er situasjonen etter årets tariffoppgjør.

Temaer:
• Ny AFP og utredning av AFP i privat sektor høsten 2018. Hva er status?
• Hva skjer med særaldersgrenser i offentlig sektor?
• Uføres alderspensjon – midlertidig halv levealdersjustering – pensjon – hva skjer?
• Gir offentlig tjenestepensjon oss trygghet for en pensjon å leve av?
• Folketrygden – hvordan oppnå målet om 66 prosent av lønn i pensjon for alle?

Innledere er Eystein Gjelsvik, LO, Erik Orskaug, UNIO, og Knut Øygard, Fellesforbundet. Det blir tid til spørsmål og debatt. Last ned invitasjon her.

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

LO i Oslos representantskap har møter 26. november 2018 og 28. januar, 25. februar og 25. mars (årsmøte) 2019. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00. Møtedatoer for andre halvår 2019 legges ut senere.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.