LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. Følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

17. oktober

Internasjonalt forum om Palestina kl. 17:00. Sted bekjentgjøres senere.

30. oktober

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

8. november

Ti bud for grønn omstilling. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

9. november

Debattmøte om framveksten av høyreekstremisme. Åpent møte på Internasjonalen i andre etasje.

27. november

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00.

50 år siden kuppet i Chile

Mandag 11. september var det 50 år siden Chiles demokratisk valgte president – Salvador Allende – døde under et militært statskupp ledet av general Augusto Pinochet. I årene som fulgte, ble Chile gjenstand for et nyliberalistisk eksperiment. LO i Oslo er med i «Komiteen for markering av 50 år siden kuppet i Chile», som har flere arrangementer framover, med både politikk og kultur:


Kommende arrangementer:

Mer om programmet finner du på Facebook-sida til komiteen, hvor du også finner programmet for Bergen.

Lørdag 23. september kl. 13 på Internasjonalen:
Mapuche-folket og kampen for rettigheter – debattmøte med innledere fra Chile og Sametinget, GRATIS

Onsdag 27. september kl. 18 på Internasjonalen:
Solidaritetsarbeidet med Chile – samtaler med tidligere og nåværende solidaritetsarbeidere, GRATIS

Fredag 29. september kl. 18 på Majorstuen seniorarena:
Peña, chilensk musikkaften – levende musikk, mat og drikke, inngangsbillett kjøpes i døra

Søndag 1. oktober kl. 13 på Chateau Neuf:
Filmer om menneskerettigheter, urfolks kamp og Chile i dag, inngangsbillett kjøpes i døra

Fagre løfter om like god lønn ved privatisering er ikke mye verd

Da Oppsalhjemmet i Oslo gikk fra privat til kommunal drift tidligere i år, gikk de ansatte opp mellom 40.000 og 140.000 kroner i årslønn.

Nå er mange redd at sykehjemmene i Oslo igjen kan bli privatisert etter valget. Skal det bli overskudd til de som driver private sykehjem må kostnadene reduseres. Og den største kostnaden er lønn og pensjon.

Les hele innlegget på FriFagbevegelse.no.

Kommunevalget 2023:

Se hva partiene svarer på LO i Oslo krav

LO i Oslo har stilt 28 krav til de politiske partiene i bystyret og spenner fra arbeidsliv og bolig, tilbud til barn og unge til ENØK og sykehus. På bakgrunn av partienes svar på våre krav, har vi valgt å anbefale disse fem partiene: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet.

Du kan gjøre deg opp din egen mening, se hva partiene har svart her.

Strømpriskrisa: Hvor er politikken?

Torsdag 16. mars samlet fagforeninger og enkeltpersoner i Oslo seg på Eidsvolls plass i den fjerde mønstringa for politisk styring av krafta siden januar i 2022. Også denne gangen deltok mange faner, i alt 27 og mange hundre demonstranter fylte Eidsvollsplass under appellene.

Både Oslo Sporveisarbeideres Forening og klubber i Bygningsarbeidernes fagforening hadde politisk streik som en del av sin markering. På demonstrasjonen som LO i Oslo arrangerte sammen med Industriaksjonen var det tre hovedparoler: Nasjonal kontroll over krafta – politisk styring av strømprisene! • Storsatsing på ENØK og oppgradering av vannkraft! • Refohandle utlenlandskablene nå!

Appellantene var Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo, Jan Davidsen, tidligere leder Fagforbundet, Arne Larsen, leder NNN Oslo og Akershus, Merethe Solberg, leder Fellesforbundets avdeling 10, hotell og restaurant, Ola Floberg, leder Oslo Sporveiers Arbeiderforening / OSA, Einar Frogner, leder Nei til EU, og Joachim Espe, leder Bygningsarbeidernes fagforening.

Du kan lese appellen Ingunn Gjerstad holdt i Dagsavisen her: Strømpriskrisa: Hvor er politikken?

Vi gratulerer de streikende i barnahagene:

Barnehagestreiken er over - gjennomslag for bedre pensjon

Etter fire uker med streik ble det natt til fredag enighet i meklinga mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte i barnehager. Et viktig punkt er at barnehager som velger å bli en del av NHO skal videreføre de tariffestede ordningene de var bundet av før de ble medlem, dersom ikke partene blir enige om annet. Dette er viktig for å unngå såkalt tariffhopping, hvor barnehagene ellers kunne ha meldt seg inn i en annen arbeidsgiverorganisasjon for å spare penger på å gå over til en dårligere pensjonsordning.

Les mer på Fagforbundets hjemmeside.

Gi Fosen-samene landet sitt tilbake – riv vindturbinene

Sameflagget.

Vindkraft er en av løsningene på klimakrisen, men vindturbiner kan ikke settes opp hvor som helst. Høyesteretts dom i 2022 slår fast at vindkraftverkene Roan og Storheia på Fosen-halvøya krenker samenes urfolksrettigheter, men vindturbinene står der fortsatt. Staten kan ikke ignorere Fosen-dommen.

Vi trenger det grønne skiftet, men ikke på bekostning av urfolks rettigheter. Samene på Fosen må få tilbake landet sitt!

Les LO i Oslos uttalelse Gi Fosen-samene landet sitt tilbake – riv vindturbinene.

LO i Oslo støtter streikene for tariffavtale og pensjon

Det er tre streiker i Oslo nå, to for tariffavtale henholdsvis ved logistikkbedriften 360 Logistics AS og ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien, og en streik i noen private barnehager for å få pensjonsrettigheter inn i tariffavtalen. LO i Oslos representantskap vedtok 27. februar støtteuttalelser til alle de tre streikene. Uttalelsene kan du lese her:

LO i Oslo støtter de som streiker for pensjon i private barnehager.

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale i 360 Logistics AS.

LO i Oslo støtter streiken for tariffavtale ved restauranten Olivia i Hegdehaugsveien.

Pensjonsreformen gjør stor forskjell på folk og straffer de som ikke orker å jobbe til vanlig pensjonsalder hardt

Pensjonsreformen skaper større økonomisk ulikhet og mange LO-medlemmer vil få en betydelig redusert økonomi som pensjonist. LO i Oslo mener pensjonsreformen virker imot Folketrygdens formål om å gi økonomisk trygghet og bidra til utjevning av inntekt og levekår. Derfor må pensjonssystemet tas opp til ny vurdering hvor hele systemet sees i sammenheng, inkludert avtalefestet pensjon, tjenestepensjonsordningene og levealdersjustering.

I 2020 oppnevnte Solberg-regjeringen et utvalg som har evaluert pensjonsreformen. Utvalget, ledet av Kristin Skogen Lund, la fram sin rapport i juni 2022; NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem.

LO i Oslo er uenig i mange av forslagene pensjonsutvalget kommer med, blant annet at tiltak for å få ansatte til å jobbe lenger er rettet mot den enkelte på individnivå, ikke mot arbeidsgiver eller arbeidslivet på systemisk nivå. Arbeidsgivere må ha mye større ansvar for å tilrettelegge og organisere arbeidet slik at ansattes helse i størst mulig grad ivaretas. Det kan ikke være slik at arbeidsgiver kan drive rovdrift på ansatte og at pensjonssystemet straffer de som ikke klarer å jobbe fram til normal pensjonsalder.

NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem er ute på høring til 21. oktober og høringssvar kan sendes inn her.

Les hele høringssvaret fra LO i Oslo til NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem.

204 tillitsvalgte stiller krav til byrådet i Oslo:

Oslo kommune må ikke kjøpe varer og tjenester som er produsert på områder som er okkupert i strid med folkeretten

De tillitsvalgte ber om at byrådet i Oslo kommune får fortgang i å gjennomføre intensjonene i byrådserklæringen fra oktober 2019 hvor byrådspartiene slår fast at de vil: «Utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

Flere norske fylkeskommuner og byer har allerede gjort lignende boikottvedtak. Vi ser det som en selvfølge at Oslo kommune ikke skal handle med firmaer som med støtte fra okkupasjonsmakten har økonomiske aktiviteter i områder som er ulovlig okkupert i henhold til FN-resolusjoner og internasjonale konvensjoner.

Blant underskriverne er flere forbundsledere og sentrale tillitsvalgte. Last ned hele oppropsteksten her.


Foto av Einar Wilhelmsen, byråd for finans, Brit Riise Fredheim, leder av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo, Ivar Gammelmo, tidligere nestleder i Internasjonalt utvalg i LO i Oslo, Åsmund Strand Johansen, byrådssekretær for finans, og Kim Sivertsen, Internasjonalt utvalg i LO i Oslo.

Fra venstre: Einar Wilhelmsen, byråd for finans, Brit Riise Fredheim, leder av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo, Ivar Gammelmo, tidligere nestleder i Internasjonalt utvalg i LO i Oslo, Åsmund Strand Johansen, byrådssekretær for finans, og Kim Sivertsen, Internasjonalt utvalg i LO i Oslo. Foto: Leikny Havik Skjærseth.

Signer underskriftskampanje i solidaritet med Belarus’ frie fagbevegelse

Belarus, et av Ukrainas naboland, regnes av mange som Europas siste diktatur. Belarus (tidligere Hvite-Russland) regnes også som et av de verste landene i verden når det gjelder brudd på arbeiderrettigheter. De siste månedene har stadig flere tillitsvalgte fra de frie og demokratiske fagforeningene i landet blitt arrestert, og for få dager siden vedtok høyesterett i Belarus å oppløse den største demokratiske fagforeningen i landet. Dette er et forferdelig tilbakeslag.

Signer underskriftskampanjen LabourStart har satt i gang, i solidaritet med Belarus’ frie fagbevegelse.

I fjor fikk den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, ved hovedorganisasjonen BKDP, Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Følg Svensson-prisen for å holde deg oppdatert på internasjonale faglige nyheter: Svenssonprisen på Facebook og Svenssonprisen på nett.

Espen Løken fra prisstiftelsen og Industri Energi møtte i fjor vårt Internasjonale utvalg, for å oppdatere oss på faglig kamp i Hviterussland. Hør podkasten: Faglig kamp i Hviterussland - Europas siste diktatur.

– Forbanna over at regjeringen bryter løftene om ny jernbanepolitikk

Foto fra streikemarkering imot fortsatt oppsplitting av jernbanen.

Under den politiske streiken 14. juni imot regjeringas beslutning om fortsatt oppsplitting av persontrafikken i trafikkpakker sa LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad at det var stor glede over regjeringas løfter om en offensiv jernbanepolitikk, stans av anbudsutsetting og mer helhetlig og oversiktlig organisering. – Men nå er vi skuffa og forbanna over at regjeringa svikter velgerne sine. Infrastruktur er velferd, for at folk skal kunne arbeide og leve gode liv. Tog er også viktig for klimaet, tog bidrar til å kutte utslipp.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stanse oppsplittingen av jernbanen, men da regjeringspartiene likevel valgte å fullføre oppsplittingen av persontrafikken på Østlandet i to pakker som er identiske med de tidligere anbudspakkene 4 og 5 i jernbanereformen fra den forrige regjeringa gikk Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund ut i en to timers politisk streik.

Les hele appellen Ingunn Gjerstad holdt under streikemakeringen på Jernbanetorget 14. juni.

Baseavtalen med USA må avvises

Ingunn Gjerstads appell på demonstrasjonen 28. april imot baseavtale med USA

Gode fredsvenner og motstandere av å endre norsk basepolitikk. Eg hilser dere fra våre hundretusen i 103 fagforeninger som er tilslutta LO i Oslo. Vi er den største av LOs lokalorganisasjoner som jevnlig møtes og meisler ut våre forslag til rettferdig fordeling, tryggere arbeidsliv, bolig og velferd i den mest klassedelte byen i Norge. Sammen med LO i Trondheim og LO i Stavanger er vi tilslutta aksjon mot baseavtale med USA.

Både disse lokale LOene og min fagforening Handel og Kontor Oslo Akershus mener at Norge må avvise baseavtalen med USA, som vil overgi områder i Norge til amerikansk kontroll. På søndag markerer vi årets største dag for rettferdighet, samhold, fred og solidaritet. I Oslo har vi vedtatt 17 paroler til den første 1.mai i gatene siden 2019. Oppmøte med appeller fra 1120, Nei til Atomvåpens leder i Oslo August Starberg er en av appellantene og vi gleder oss over forsamlingsretten og til å samles under parola i pulje 12, Baseavtalen med USA må avvises – nei til militær aggresjon og opprusting, på 1. mai. Velkommen til å delta!

Fagbevegelsen er, og har også alltid vært, en fredsbevegelse. I krig er det vanlige folk som bærer de tyngste byrdene. Krig er død, lemlestelse og massiv ødeleggelse, særlig den typen FNs traktat for å forby atomvåpen handler om, men også såkalt konvensjonell krig som den vi ser i Ukraina og som pågår i andre land der TVkamerane for tida er slått av. Vi fordømmer sjølsagt den russiske invasjonen av Ukraina, og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. Vår uttalelse av 28.2.22 er her.

Vi støtter antikrigsbevegelsen både i Russland og i Vesten. Vi sier nei til militær aggresjon og opprustning! Vi tar på oss oppgaver for å hindre at sårbare flyktninger blir utnytta på arbeidsmarked og andre markeder.

Vi trenger sikre vår nasjonale beredskap på flere felt. Et hovedmål for oss er at den norske regjeringa skal slutte oss til FNs atomvåpenforbud. Det var ei viktig sak i fjorårets valgkamp som vi fortsetter å arbeide for. Vår fremste og dyktigste folkevalgte i denne saka, Ingrid Fiskaa fra SV, har sagt det meste som kan sies om basene og vi stiller oss bak.

Vi gikk imot den foreslåtte tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid i høringa før jul. Avtalen går langt i å tillate en fremmed makt å etablere baser på norsk område - uten norsk kontroll og overherredømme! På fleire punkter går avtalen lenger enn hva som følger av gjeldende avtaleforpliktelser med økt spenning i nord, og en ny omdreining i den lokale rustningsspiralen. Vi kan risikerer lagring av atomvåpen uten at vi vet om det. Det er alvorlig at avtalen legger opp til en norsk fraskrivelse av sin myndighetsutøvelse over deler av norsk territorium og sikkerhetspolitikk. Det er en klar endring i det som hittil har vært norsk basepolitikk! Mye taler for at avtalen strider mot Grunnloven og derfor må vi gå imot!

Vi gir oss ikke! Sees på søndag på Youngstorget!

Ingen flere tapte muligheter

Hvis vi vil ha en trygg og fredelig framtid er tiden for handling nå. Klimakrisen er rammen rundt alt, også den forferdelige krigen i Ukraina. Energikrisen i Europa er en anledning til å akselerere overgangen til fornybar energi og skape klimajobber.

Dette skriver organisasjonene som arrangerer Broen til framtiden i en felles kronikk. Broen til framtiden – folkets klimakonferanse arrengeres fredag 8. april fra kl. 09:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget.

Les kronikken Ingen flere tapte muligheter.

Solidaritet med det ukrainske folk

LO i Oslos representantskap fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina og krever at Russland respekterer Ukrainas rett til sjølstyre. LO i Oslo frykter at krigen skal utvikle seg til en storkrig og krever at Russland trekker sine tropper ut av Ukraina. Også Norge, som andre land i Europa, må ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet, sier representantskapet i sin uttalelse. Les hele uttalelsen Solidaritet med det ukrainske folk her.

Ta makta over krafta

Liberaliseringa av kraftmarkedet går ut over både privatpersoner og næringsliv. Staten må ta grep, skriver LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad i Dagsavisen. Les hele innlegget Ta makta over krafta her.

Skal USA få etablere egne militære baser på norsk jord?

Norge er i ferd med å inngå en avtale med USA hvor USA kan etablere fire baser på norsk jord utenfor norsk kontroll.

Foto av militært personell.

I avtaleforslaget som er på høring til 8. desember frasier Norge seg kontroll med norsk territorium og hva amerikanske militære myndigheter kan bruke disse fire områdene til. Avtaleforslaget innebære en ytterligere øking av spenningen mellom USA og Russland i nordområdene, hvor Norge har sterke interesser i lavspenning og samarbeid med Russland blant annet om forvaltning av ressurser til havs. Det alene tilsier at Norge ikke bør inngå en slik avtale med USA.

Et grunnleggende spørsmål er om Norge og USA i denne saken har sammenfallende interesser. Er det virkelig i norske interesser at vi på denne måten bidrar i USAs aggressive krigsteater?

Les kronikken Skal USA få etablere egne baser på norsk jord? skrevet av LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad og Ivar Gammelmo i Internasjonalt utvalg.

Forsvarsdepartementet har avtalen på høring til 8. desember. Her kan du lese forslaget og sende inn svar.

Planen for de nye Oslo-sykehusene: For smått, for langt fra naturen og uten øye for pasienter i psykiatrien

Planen for Oslo universitetssykehus er å avvikle sykehuset på Ullevål og bygge nytt på Gaustad og Aker. Begge stedene har arealmessige begrensninger som gjør prosjektet komplisert og risikofylt.

Foto av lege og pasient.

Det er aldri gjort en samlet helsefaglig vurdering av om Aker er best egnet til de sykehusfunksjonene det legges opp til. Både fagpersoner, politikere og byens innbyggere mener at Oslo universitetssykehus har flere steder som er bedre egnet for fremtidig drift. Hvis Ullevål-området er med vil det gi bedre muligheter for gode driftsmessige løsninger.

Flere organisasjoner og fagforeninger har gått sammen med LO i Oslo for å stoppe nedleggelsen av Ullevål og bygge nytt der, droppe planene på Rikshospitalet, bevare Gaustad sykehus og at Aker sykehus skal være lokalsykehus for hele Groruddalen.

Les kronikken om Oslo-sykehusene.

Er det plass til industri i Oslo? Se opptak av politisk pub 31. august

Hva må til for å omstille industrinasjonen Norge? Hvilke muligheter har vi for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser i Oslo? Er det plass til industri i hovedstaden? Og har hovedstaden kompetansen og utdanninga vi trenger?

LO i Oslo inviterte til diskusjon om hvordan vi i Oslo og Norge kan bli enda bedre på en aktiv nærings- og industripolitikk som ivaretar bærekraftige arbeidsplasser. Debatten ble ledet av Idar Helle fra De Facto. I panelet kan du høre Knut Øygard fra Fellesforbundet, Erik Hagen, leder i NNN Oslo og Akershus og medlem i Industriaksjonen, Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, og Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

Se den politiske puben på LO i Oslos nettside her.

Se opptak av politisk lunsj om bolig

Hovedlinja i norsk boligpolitikk er at flest mulig skal eie sin egen bolig, men bare i Oslo er det 110.000 utleieboliger som utgjør 32 prosent av alle boligene i byen. Å leie i Oslo beskrives som «vill vest» med utkastelser, hyblifisering og skyhøye priser. Husleieloven beskytter utleierne mer enn leietakerne. Erfaringer fra andre land viser at det er mulig med et velfungerende leiemarked.

LO i Oslos nestleder Petter Vellesen er sendingens lunsjvert og snakker med Hanna Gitmark fra Agenda og forfatter av Det norske hjem, Hanne Beth Takvam Borge fra Forbrukerrådet og som har gitt ut rapporten om leieforhold, og Julie Rødje, leder i Spire som har tatt initiativ til boligoppropet.no som LO i Oslo er med på.

Se opptak av politisk lunsj om bolig her.

Last ned og les LO i Oslos valghefter

LO i Oslo har utgitt to hefter til stortingsvalget, klikk på bildene under for å laste de ned:

Forsidebilde av LO i Oslo valghefte 2021 med intervjuer og redaksjonelle saker.Forsidebilde av LO i Oslo valghefte 2021 med spørsmål til de politiske partiene og deres svar.


Dette er noen av sakene LO i Oslo er opptatt av:

• Vi vil avvikle bemanningsbransjen, i første omgang i Oslo-området og gjøre faste, hele stillinger til normalen.

• Staten skal ikke drives som en butikk. Vi vil ha en tillitsreform som vektlegger faglighet, kvalitet og gode velferdstjenester til folk.

• Vi trenger en aktiv boligpolitikk med ikke-kommersielle boliger for at alle skal ha råd til et hjem.

• Vi vil redusere klimafotavtrykket ved å fjerne skatt på reparasjoner slik at det blir lønnsomt å reparere og gjenbruke.

LO i Oslo anbefaler å stemme på Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.

Politisk lunsj:

Innleie av arbeidskraft

Se opptak av politisk lunsj om innleie av arbeidskraft

Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Muligheten til å definere arbeid som midlertidig har skapt en uhåndterbar gråsone i dagens regelverk, som bemanningsbransjen utnytter fullt ut. Sosial dumping satt i system.

Et av LO i Oslos krav i forkant av årets stortingsvalg er at bemanningsbransjen må avvikles. Innleie må kun være tillatt i reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i en landsdekkende fagforening.

Se opptak av politisk lunsj om innleie hvor Petter Vellesen, nestleder LO i Oslo, diskuterer bemanningsbransjen og sosial dumping med Joakim Espe og Alexander Hopland-Wøien, tillitsvalgte i byggebransjen, og Lisbeth Norshus fra helse-, sosial- og omsorgssektoren. Politisk lunsj er et samarbeid mellom De Facto, For velferdsstaten og LO i Oslo.

Politisk lunsj:

Myten om landet med de små forskjellene

Se opptak av politisk lunsj om ulikhet og økende forskjeller

De aller rikeste i landet vårt betaler i gjennomsnitt ned mot ni prosent ì inntektsskatt. Og de største økonomiske og sosiale forskjellene i befolkningen finnes i Oslo.

«Norge er ikke noe særlig likere enn resten av verden. Vi tror det bare selv,» slår professor-pensjonistene Steinar Stjernø og Knut Halvorsen fra universitetet OsloMet fast i Klassekampen 20. mai.

Den politiske lunsjsamtalen til LO i Oslo fredag 28. mai skal handle om økonomiske forskjeller, og ikke minst hva som må gjøres for å minske dem. I debatten deltar:
Steinar Stjernø, pensjonert professor i sosialpolitikk ved OsloMet,
Ida Søraunet Wangberg, journalist i Fagbladet til Fagforbundet og tidligere utreder i tankesmia Manifest,
Joachim Nybakke, nestleder Fellesorganisasjonen i Oslo.
Lunsjvert er Idar Helle, De Facto.

Se opptak av lunsjen her.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom De Facto, For Velferdsstaten og LO i Oslo.

Miljøbevegelsen og fagbevegelsen: Kan vi forene oss om industri og klima?

Bilde av fabrikkpipe.

Henger målene om aktiv industripolitikk og forsvarlig klima- og miljøpolitikk sammen, eller må de være evige motpoler i norsk politisk debatt? Se diskusjonen vi hadde i politisk lunsj på fredag. I studio var:
• Truls Gullowsen, leder Naturvernforbundet,
• Erik Hagen, NNN Oslo Akershus og styret i Industriaksjonen,
• Atle Forfang Rostad, klubbtillitsvalgt Kaefer Energy og styret i Industriaksjonen,
• Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo.

Politisk lunsj er et samarbeid mellom For Velferdsstaten, De Facto og LO i Oslo.

1. mai på nett:

Se 1. mai-appellene og talene

Se opptak av appellene og talene ved Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Ingunn Gjerstad (LO i Oslo). Se appellene og talene her.


Digitalt 1. mai-tog i Oslo

Det digitale toget er nå avsluttet, men du kan fortsatt se hvilke paroler lokalorganisasjonene rundt omkring i landet hadde. For å se alle togene i landet gå til hovedsiden samorg.no her. Takk til alle som gikk i toget!


Se LOs direktesending

Her kan du se opptak av LO i Norges 1. mai-sending.

1. mai 2021 på nett:

Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny regjering nå!

Slik så det ut på Youngstorget 1. mai 2017. I år blir det digital 1. mai. Foto: Reidar Engesbak.

På grunn av pandemien blir 1. mai på nett. Noen dager før 1. mai kan du gå inn på siden samorg.no for å gå i tog. I tillegg blir det taler og appeller på video blant annet ved Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Les mer om 1. mai her.

Norge må bli med i kampen for global nedrusting av atomvåpen

Bildet er fra en markering for fred og nedrustning som LO i Oslo var medarrangør av i 2019.

LO i Oslo arbeider for fred og nedrustning og har lenge bedt sittende regjering slutte seg til FNs traktat om forbud mot atomvåpen, uten hell. Nå gjelder det at partiene som stiller til valg i høst får en alternativ politikk til regjeringens på et viktig spørsmål! Vår internasjonale leder og leder for LO i Oslo skriver om dette i Fri Fagbevegelse: Norge må bli med i kampen for global nedrusting av atomvåpen.

Se opptak av politisk lunsj:

Regjeringen vil privatisere eldreomsorgen – hva Norge ikke bør lære av Sverige

Regjeringen vil få fortgang i privatiseringen av eldreomsorgen og foreslår derfor en lovendring. Regjeringens forbilde er Sveriges «Lag om valfrihet». Kommuner som velger å innføre godkjenningsmodellen regjeringen foreslår åpner for fri etableringsrett for alle som vil drive hjemmetjeneste. Regjeringen lokker med at eldre vil få større valgfrihet til å bestemme innholdet i hjemmetjenesten, men lovforslaget går kun på valg av leverandør, ikke på innholdet.

I Sverige har de kommersielle driverne lavere personaltetthet, flere timeansatte, lavere lønn og lavere andel ansatte med formell utdanning. Over tid viser det seg at konkurransesystemet blir et res mot bunnen. Hele eldreomsorgen, offentlig eller privat, blir mer lik og er utsatt for et sterkt press om å stadig levere mer for pengene. 85 prosent av de som arbeider med å gjøre beslutninger om bistand til eldre oppgir at beslutninger om bistand omregnes til tid for utførerne i deres kommune. I Norge kaller vi det stoppeklokkeomsorg.

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener at norsk eldreomsorg trenger mer ressurser og at ansatte fortjener større tillit, høyere lønn, faste hele stillinger og bedre arbeidshverdager. En kamp for en bedre norsk eldreomsorg har ingenting å hente i Sverige.

I samtale med Helene Bank i For velferdsstaten har vi

• Cathrine Strindin Amundsen, spesialrådgiver i For velferdsstaten,

• Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo,

• Heidi Bryhnisveen, tillitsvalgt i Fagforbundet Grorud og ansatt ved bestillerkontoret i bydel Grorud.

Se opptak av politisk lunsj på www.lo-oslo.no/politiskpub. Her finner du også opptak av flere andre politisk lunsj og politisk pub.

Beskytt norsk luftfart mot Wizz Air!

Dumpingselskapet Wizz Air har nå operert et halvt år på innenlandsruter i Norge. Selskapet forverrer krisa i norsk luftfart og setter enda flere arbeidsplasser i fare. Tross boikottoppfordringer, fortsetter Wizz Air sin fagforeningsfiendtlige praksis. Strenge kriterier for midlertidige statlige kjøp av flyruter i distrikts-Norge er bra, men rammer ikke hovedaktiviteten til selskapet.

Wizz Air mener de har EØS-avtalen i ryggen. Selskapet har varslet søksmål mot Statnett og har reist søksmål mot Agder fylkeskommune som nekter å benytte flyselskapet. EØS-tilsynet ESA vil også vurdere om boikott er «ulovlig» etter EØS-avtalen.

Fagbevegelsen kan ikke akseptere at regjering og storting viser til EØS-avtalen for å rettferdiggjøre sin tafatthet overfor Wizz Air. Tvert imot krever vi at den generelle beskyttelsesklausulen i EØS-avtalens artikkel 112 tas i bruk når useriøse operatører driver kabotasje i norsk luftfart som setter viktige samfunnsmessige interesser på spill. Beskyttelsestiltak må til for å verne om norsk flybransje og arbeidsliv i en vedvarende krisesituasjon som den vi nå opplever. Norge må i tillegg ivareta sine forpliktelser ifølge ILO-konvensjon nr. 87 og Menneskerettserklæringen. Dersom handlingsrommet skal ha noe mening må det brukes nå!

Leserinnlegg ved Fauzia Hussain-Wiik, leder LO i Bergen og omland, Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo, Jo Jenseg, leder for LO i Stavanger og Omegn, John Peder Denstad, leder for LO i Trondheim og Vidar Schei, leder for LO i Fredrikstad.

LO i Oslo 101 år: Les jubileumsboka og se bokbad på nett

LO i Oslo ble stiftet 9. februar 1920 av 46 fagforeninger under navnet Kristiania Faglige Samorganisasjon. I dag er det mer enn hundre tusen medlemmer i de over hundre foreningene som utgjør LO i Oslo. Vår hundreårsdag ble feiret i fjor med en byvandring, men flere av jubileumsarrangementene måtte utsettes på ubestemt tid eller fikke en annen form etter at Norge stengte ned 12. mars. Du kan lese jubileumsboka her på nett og se opptak av bokbad.

Se opptak av digital 8. mars

Årets 8. marsarrangement i Oslo ble gjennomført som en direktesending. Her kan du se opptak av 8. mars i Oslo.

Bilde av LO i Oslos 8. marsparole om sekstimers arbeidsdag.

LO i Oslos 8. marsparole vises fram av Marit Halse (t.v), LO i Oslo, og Stine Westrum, en av årets appellanter under 8. marsarrangementet i 2021.

Politisk lunsj om sekstimersdagen – et umulig prosjekt?

Hør opptak fra politisk lunsj sist fredag der Marit Halse i LO i Oslo snakker med Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo, og Charlott Pedersen, nestleder i Oslo/Akershus Handel og Kontor, om redusert arbeidstid. Hør politisk lunsj her.

Utdanningsløftet: Permitterte og arbeidsløse kan gjøre ferdig videregående opplæring gratis

Permitterte og ledige som ikke har opplæringsrett kan nå få gratis kurs på heltid eller deltid, fjernundervisning, intensivundervisning og eksamenskurs for å fullføre og bestå videregående opplæring. Les mer på Oslo kommunes hjemmeside.

LO i Oslo støtter vekterstreiken fullt ut!

LO i Oslos representantskap gir sin fulle støtte til vekterne som streiker for anstendig lønn, gode forhold for lærlinger og faste stillinger. Ikke bare nekter arbeidsgiversida å gi noe som helst, men i forrige uke gikk Securitas og Avarn til det skritt å delvis permittere vekternes hovedtillitsvalgte. Fagforeningsknusing angår oss alle, og det må opphøre!

Les hele uttalelsen her.

Hør podkasten OSA på linja:

De som bygger landet, sosial dumping og seriøsitetsbestemmelser

Petter Vellesen nestleder i LO i Oslo snakker med Einar Fygle om blant annet seriøsitetsbestemmelser, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet og ESA.

Hør podkasten på iTunes

Hør podkasten på Spotify

Hør podkasten på Buzzsprout.

Stadig vanskeligere å skaffe seg bolig i Oslo

«Sykepleierindeksen» viser at det blir stadig vanskeligere for vanlige folk å skaffe seg bolig i Oslo. I dag 7. september arrangerte Eiendom Norge morgenmøte med paneldebatt om dette problemet. Nestleder i LO i Oslo, Petter Vellesen, deltok i debatten som du kan se her.

Krisepakkene må gi klimajobber nå!

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser. Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.

Energieffektivisering av både private og offentlige bygg.

Satsing på havvind i egnede områder.


Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.


Oppropet er undertegnet av:

- Mette Nord, forbundsleder Fagforbundet

- Jan Olav Andersen, forbundsleder EL og IT forbundet

- Ragnhild Lied, leder Unio

- Kjersti Barsok, forbundsleder NTL

- Christoper Beckham, forbundsleder Handel og Kontor

- Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo

- Merete Nilsson, forbundsleder Samfunnsviterne

- Dagfinn Hatløy, forbundsleder Naturviterne

- Kjersti Hoff, leder Norsk bonde og småbrukarlag

- Andreas Ytterstad, leder Concerned Scientists Norway

- Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender

- Silje Lundberg, leder Naturvernforbundet

- Frode Pleym, leder Greenpeace

- Steinar Winther Christensen, leder Besteforeldrenes Klimaaksjon

- Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og ungdom

– Tenk deg om Raymond, ikke innfør kuttpolitikk!

– Velger byrådet en klassisk innstrammingspolitikk som ligner høyrepolitikk, vil det rødgrønne bystyreflertallet være tapt, advarer LO i Oslos leder Ingunn Gjerstad og tidligere leder Roy Pedersen.

Byrådslederen varsler kutt for barnehager, skoler, eldreomsorg og sosiale tjenester som følge av uforutsette utgifter og manglende inntekter under koronakrisen. Men hvis det rødgrønne byrådet begynner med noe som ligner høyrepolitikk vil det ikke være flertall for de rødgrønne lenger. Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen ber Raymond Johansen gjøre virkningene mindre ille for folk ved å skaffe økte inntekter og utsette noen av valgløftene. Les hele debatinnlegget: – Tenk deg om Raymond! Vi har arbeidet hardt for det skiftet i byen som dere representerer.

Årets 1. mai ble digital med virtuelt tog og video av taler og musikk på internett

Bilde av LO i Oslos logo.

Du kan fremdeles se LO i Oslos 1. mai-arrangement med taler og musikk her. Her finner du også videoopptak av avsløringen av LO i Oslos nye fane, Byggbands 1. mai-frokost-konsert og minnemarkeringene.

Det røde flaggets historie

Allerede i oldtida så man rødt som en spesiell farge, som ildens, blodets og kampens farge. Men det er under den store franske revolusjonen fra 1789 at det røde flagget får sin moderne betydning som det arbeidende folkets samlingsmerke.

Les om det røde flaggets historie her.

Statlig sektors rolle og viktighet i koronakrisa

Koronakrisa viser med all tydelighet at samfunnet trenger fellesskapsløsninger, markedet klarer ikke å sikre gode ordninger. Det er fellesskapet som skal bære kostnadene for krisa, ikke enkeltpersoner. Da er det viktig at velferdsstaten fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som kreves er solidariske. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Heltidsstillinger og kompetanse er viktige virkemidler i en krevende tid!

LO i Oslo tar til orde for nødvendigheten av heltid i helse- og omsorgssektoren og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse. Kampen for hele faste stillinger er aktualisert fordi deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren øker faren for spredning av smitte. Les hele uttalelsen fra LO i Oslo her.

Årsmøtet og andre arrangementer er utsatt for å redusere spredning av koronaviruset

For å redusere smitte av koronaviruset er LO i Oslos årsmøte, jubileumsarrangement og andre arrangementer som politisk pub og temamøter utsatt.


LO i Oslos kontor er delvis stengt, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post

For å bidra til å redusere spredning av koronaviruset er kontoret delvis stengt, men ta gjerne kontakt med oss på e-post post@lo-oslo.no eller telefon 22 96 01 00.


Her kan du finne informasjon relatert til koronaviruset:

Labourstart har en samleside med nyheter fra fagbevegelsen

LO har viktig informasjon om koronakrisen:

Hva den økonomiske krisepakken betyr for arbeidstakere

Svar på arbeidsrettslige spørsmål

Rettigheter, juridisk bistand, økonomisk hjelp

Oslo kommune har en samleside her

Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset

RØDGRØNT 2021:

Bli med og utforme morgendagens politikk

Seks arbeidsgrupper i LO i Oslo skal lage forslag og krav til LO-kongressen og stortingsvalget i 2021. Politikkområdene gruppene skal arbeide med er arbeid og næring, bolig, helse og omsorg, miljø og klima, rasisme og høyreekstremisme, og utdanning. Arbeidsgruppenes forslag vil danne grunnlaget for LO i Oslos krav til de politiske partiene foran stortingsvalget og forslag til LO-kongressen

Les mer om arbeidsgruppene og meld deg på her:


Meld deg på arbeidsgruppene her

Er en større ikke-kommersiell tredje boligsektor i Oslo mulig?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

Nhung Nguyen (t.v.) leier leilighet til langt under markedspris i en boligstiftelse på Søndre Nordstrand, men må snart flytte ut slik at også andre unge skal få et botilbud her. Selv om Nhung og samboeren hennes har full jobb i Oslo må de flytte over fylkesgrensen for å finne noe de har råd til. Trine Dønhaug (t.h.) er styreleder i boligstiftelsen.


Vi har besøkt en ideell boligstiftelse på Søndre Nordstrand som tilbyr unge mellom 20 og 31 år leiligheter til langt under normal leiepris. Dette er et eksempel på at en tredje boligsektor er mulig. Les hele saken her, samt hva Andreas (25) og Charlott (30) tenker om ikke-kommersielle boliger.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2020 har LO i Oslos representantskap møter 27. januar, 24. februar, 30. mars (årsmøte), 31. august, 5. oktober, 26. oktober og 30. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.