LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er en sammenslutning av over hundre fagforeninger i Oslo og ble stiftet 9. februar 1920 som Kristiania Faglige Samorganisasjon. I løpet av hundreårsjubileet blir det flere arrangementer du kan være med på, følg med her og på Facebook.Aktivitetskalender

19. februar:

Politisk pub om Oslo-modellen kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

24. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 i Røde Kors konferansesenter.

28. februar:

Folkets klimakonferanse Broen til framtiden i Oslo Kongressenter, Youngstorget.

2. mars:

Pensjon og levealdersjustering på 1-2-3. Kurs hos LO i Oslo kl. 12:00 til 15:00.

9. mars:

Fanemarkering kl. 14:00 foran Stortinget imot NorthConnect.

10. mars:

Bolignødens ansikt, åpent møte om boligsituasjonen i Oslo kl. 16:00 hos LO i Oslo.

27. mars:

Pensjon for alle, årskonferanse kl. 10:00 til 15:00 i Røde Kors konferansesenter.

30. mars:

Årsmøte i LO i Oslo kl. 17:00 i Røde Kors konferansesenter.

Politisk pub onsdag 19. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Oslo-modellen: Hvordan sikre rettferdig lønn og arbeid

Plakat for politisk pub om Oslo-modellen.

Det rødgrønne byrådet i Oslo innførte i forrige byrådsperiode det som har blitt kalt «Oslo-modellen» hvor det stilles krav i offentlige kontrakter om lærlinger, er begrensninger i bruk av innleie med mer for å få offentlige byggeoppdrag. Da det ble avslørt at også private helse- og omsorgstjenester har tilsvarende press på lønns- og arbeidsbetingelser, lovet byrådet å utvide arbeidet med å hindre sosial dumping og det som verre er knyttet til offentlige kontrakter. Arbeidet har ikke skjedd i et vakuum. Oslo bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og andre fagforeninger har jobbet aktivt for å få slutt på innleie og bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. Nå har de rødgrønne partiene i Oslo fått fornyet tillit, og det har komment et nytt finansbyråd med ansvar for Oslo-modellen. Da ønsker politisk pub å både utfordre og bistå med videreutvikling av arbeidet, med tillitsvalgte innen både byggebransjen, lærlingeansvarlige og helse- og omsorgstjenester. Innledere er Marie Loe Halvorsen, byrådssekretær finans MDG, Stine Westrum, Fagforbundet, og Harald Bråten, Yrkesopplæringsnemnda og Fellesforbundet. Møteleder er Helene Bank, For velferdsstaten. Gratis inngang. Last ned plakat her. Velkommen!

Bolignødens ansikt i Oslo i dag - Hvilke løsninger trengs?

Åpent møte tirsdag 10. mars kl. 16:00 hos LO i Oslo i Møllergata 24

Plakat for åpent møte om bolignøden i Oslo.

Bolig skal være for alle, en menneskerett, ikke en vare på et marked. Dagens boligmarked i Oslo er ekstremt markedsstyrt og det er vanskelig å skaffe seg bolig. Resultatet er en stor leiesektor ute av kontroll. Pendlere, arbeidsinnvandrere og ungdom som kommer til Oslo for å jobbe må betale skyhøye husleier for husvære som knapt kan kalles menneskeboliger. Ofte er det arbeidsgiveren som eier boligen. Vi opplever at familieleiligheter bygges om til «pendlerhotell» og at kommersielle aktører som Airbnb etablerer seg i vanlige boligstrøk. Gjengs leie i kommunens leiligheter rammer de med dårligst råd og er sosialt uforsvarlig. Det er fremdeles et stort vedlikeholdsetterslep i kommunale leiegårder samtidig som det tas ut et stort utbytte.

På dette møtet vil vi sette søkelyset på forholdene for de som har det aller dårligst i Oslos boligmarked. Debattantene vil bidra med egne erfaringer og forslag til løsninger. Det blir kulturinnslag og kåseri med historisk tilbakeblikk ved Petter Vellesen, Næringspolitisk utvalg LO i Oslo, og innledning ved Pål Andresen Skaufjord, Seniorinspektør i Arbeidstilsynet. I panelet er Petter Vellesen, Pål Andresen Skaufjord, Justyna Marciniak, murer, Oslo Bygningsarbeiderforening, Lars Aasen, Leieboerforeningen, og Cathrine Skårn, Boligaksjonen. Debattleder er Brit Kjerschow Jevne, masterstudent og miljøarbeider i Oslo Røde Kors.

Møtet er gratis og åpent for alle. Det blir enkel servering. Last ned plakat her. Velkommen!

Bli med på folkets klimakonferanse Broen til framtiden

Fredag 28. februar i Oslo Kongressenter Folkets Hus

LO i Oslo er medarrangør av Broen til framtiden for åttende gang. Bli med på folkets egen klimakonferanse i Oslo Kongressenter Folkets Hus fredag 28. februar. Deltakelse er gratis.

Klimajobber: En klimaløsning nedenfra

De som jobber i petroleumsindustrien skal ikke omstilles til arbeidsledighet, og klimastreikende ungdommer skal kunne utdanne seg til grønne jobber. Hvordan mobiliserer vi nedenfra for nye klimajobber og grønnere arbeidsplasser i hele landet? Hva kan man gjøre på sin arbeidsplass og gjennom tarifforhandlinger for å sette klima på dagsorden? Hvordan kan by og land går hand i hand mot et bærekraftig samfunn?

Les mer og meld deg på her.

RØDGRØNT 2021:

Bli med og utforme morgendagens politikk

Seks arbeidsgrupper i LO i Oslo skal lage forslag og krav til LO-kongressen og stortingsvalget i 2021. Politikkområdene gruppene skal arbeide med er arbeid og næring, bolig, helse og omsorg, miljø og klima, rasisme og høyreekstremisme, og utdanning. Arbeidsgruppenes forslag vil danne grunnlaget for LO i Oslos krav til de politiske partiene foran stortingsvalget og forslag til LO-kongressen

Les mer om arbeidsgruppene og meld deg på her:


Meld deg på arbeidsgruppene her

Er en større ikke-kommersiell tredje boligsektor i Oslo mulig?

Bilde av Nhung Nguyen og Trine Dønhaug foran de 67 leilighetene i boligstoftelsen.

Nhung Nguyen (t.v.) leier leilighet til langt under markedspris i en boligstiftelse på Søndre Nordstrand, men må snart flytte ut slik at også andre unge skal få et botilbud her. Selv om Nhung og samboeren hennes har full jobb i Oslo må de flytte over fylkesgrensen for å finne noe de har råd til. Trine Dønhaug (t.h.) er styreleder i boligstiftelsen.


Vi har besøkt en ideell boligstiftelse på Søndre Nordstrand som tilbyr unge mellom 20 og 31 år leiligheter til langt under normal leiepris. Dette er et eksempel på at en tredje boligsektor er mulig. Les hele saken her, samt hva Andreas (25) og Charlott (30) tenker om ikke-kommersielle boliger.

Rekordhøy deltakelse i 1. maitoget i Oslo

Bilde av 1. maitoget i Oslo 2019.

10.600 gikk i årets 1. maitog i Oslo. Det har ikke vært registrert så mange deltakere på flere tiår. I fjor gikk 8.300 personer i 1.maitoget i Oslo, 9.200 i 2017 og 7.250 i 2016.

Omstillingen må være rettferdig hvis alle skal med

Det er ikke overraskende at omstillingsprosesser som rammer usosialt eller skaper et utrygt arbeidsliv leder til motstand og protester. Rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det skriver Mette Nord, leder i Fagforbundet, Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, Jan Olav Andersen, leder i El og IT Forbundet, Roy Pedersen, leder i LO Oslo, og Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en kronikk hvor de blant annet stiller spørsmålet hva gikk galt i klimapolitikken. Les hele kronikken her.

Kamp nytter: Ramunas Gudas får yrkesskadeerstatning

Etter nesten fem års kamp har Ramunas Gudas fått erstatning. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har gått med på å utbetale 2,4 millioner kroner. Den politiske markeringen utenfor Stortinget 21. november bidro til å øke presset mot YFF. Flere sentrale politikere stilte opp på møtet sammen med fagforeninger, leder for EL og IT Forbundet og støttegruppa for Gudas der blant annet LO i Oslo deltar. Kravene for markeringen var en rettferdig løsning for Ramunas Gudas og at alle som jobber i Norge skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Slik er det ikke i dag. Mange utenlandske arbeidere jobber uten slik forsikring og reglene for disse ble laget da det ikke var arbeidsinnvandring a la EØS. Takket være bladet Bærum Budstikke og Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening, som hoveddrivkrefter ble det et rimelig resultat til slutt. Men til tross for krass kritikk fra Statsadvokat og Riksadvokat er det ingen straffesak i sikte mot dem som er ansvarlig for at Ramunas Gudas ble kvestet for resten av livet.

Hvor ble det av arbeidervernet?

De Facto-rapport om utenlandske arbeidstakere, ulykkesrisiko og retten til yrkesskadeerstatning i lys av saken til Ramunas Gudas.

Last ned rapporten her (PDF).

Møtedatoer for LO i Oslos representantskap

I løpet av 2020 har LO i Oslos representantskap møter 27. januar, 24. februar, 30. mars (årsmøte), 31. august, 5. oktober, 26. oktober og 30. november. Møtene holdes i Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 og begynner kl. 17:00.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.