LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Skjerp kampen for kollektiv styring av arbeidstida

Vedtatt på LO i Oslos åsmøte 27. mars 2017:

Lønn, faste ansettelser og kontroll over arbeidstid er de viktigste pilarene for fagbevegelsens makt. Uten kontroll på arbeidstiden og faste ansettelser svekkes lønnskampen.


Ved forverringene av Arbeidsmiljøloven har H/Frp-regjeringa med støtte fra KrF og Venstre spesielt svekket den kollektive styringen av arbeidstida. Samtidig hevder arbeidsgiversiden at det må jobbes lengere dager, og krever mer fleksibilitet i arbeidsgivers favør når det gjelder fastsettelse av arbeidstiden, mindre hviletid mellom arbeidsøkter, mer gjennomsnittsberegning og utvide grensene for overtidsarbeid og mer kvelds- og søndagsarbeid. Gjennomføres Arbeidstidsutvalgets innstilling vil skift og turnus kunne bestemmes av arbeidsgiver og søndagsarbeid kunne avtales individuelt.


Hittil har fagbevegelsen fokusert mest på faste ansettelser og kampen mot bemanningsbyrå. Dette må fortsette, men uten å miste fokuset på kravet om regulert arbeidstid.


LO i Oslo krever at arbeidsmiljøloven styrkes og at vi får tilbake lovbestemmelser som de var før 1.juli 2015. Vi vil derfor advare mot at det opprettes partssammensatte utvalg om arbeidstid og andre bestemmelser som er forverret i Arbeidsmiljøloven. Vårt mål er å styrke og få tilbake loven slik den var før 1. juli 2015.


Vi krever rett til heltid, og styrking av tillitsvalgtes kontroll også over turnusfastsettelse. Arbeidstidsutvalgets forslag må avvises. Og vi krever en tariffestet arbeidstidsreform.


Normalarbeidsdagen må opprettholdes som ramme for organisering av arbeidslivet og må fortsatt være grunnlaget for fastsetting av arbeidstid. Samtidig vil en arbeidstidsreform med mål om en redusering av arbeidstiden, der en andel av verdiskapningen tas ut i form av mer fritid, være en viktig sosial reform. Redusert arbeidstid vil bidra til at flere kommer i arbeid gjennom deling av arbeidet, og et mer inkluderende arbeidsliv. Tidsklemme og dobbeltarbeid fører til at mange må jobbe deltid framfor heltid. Kortere arbeidstid vil bidra til at flere kan jobbe heltid, noe som vil bidra til økt likestilling og bedre pensjonsopptjening.


Ytterligere reduksjon av arbeidstiden må bli et kollektivt gode, og må tariffestes. Arbeidstid skal være forhandlingsgjenstand mellom partene i arbeidslivet. Kun slik vil en arbeidstidsreform fortsatt sikre de lavlønte økt kjøpekraft, og at ingen går ned i lønn. Fagbevegelsen må gå inn for en gradvis reduksjon av arbeidstiden inntil 6 timers dag er nådd. Dette må iverksettes ved å prioritere kravet om en halv time kortere daglig arbeidstid i tariffoppgjørene.