LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

LO i Oslos årsmøte ønsker en helhetlig Nasjonal Transportplan som prioriterer jernbaneløsninger landet rundt og høyhastighetstog foran økt fly- og veitrafikk!

Vedtatt på LO i Oslos åsmøte 27. mars 2017:

På samme måte som veksten i persontrafikken inn til byene våre skal vere kollektivt, sykkel og gange – må vi også ta flere av luftreisene mellom storbyene våre ned på skinnegangen. Da må vi satse på høyhastighetstog, med ”stor” InterCity som første steg.


LO i Oslo frykter at vedtatte mål om utslipp fra transportsektoren (halvering innen 2030 og være klimanøytral innen 2050), ikke oppnås. Hovedtrekkene i NTP er til hinder for en nødvendig og storstilt satsing på jernbaneutbygging i all overskuelig framtid. Vi ber derfor om en helhetlig NTP som prioriterer moderne jernbaneløsninger over hele landet.


Vi blir flere som reiser og handler mer. Langtransport med lastebil og persontrafikk med fly er økende. En av målsettingene er at mest mulig gods skal overføres fra vei til bane. I praksis, med Nye Veier AS, legger planen opp til at det blir firefelts motorveier mellom de største byene, side om side med jernbane.


I dag er snittfarten på Dovrebana og Bergensbanen mellom 80 og 90 km per time. Hvis vi bygger baner med standard for minst 250 km/t blir jernbane et lettere valg. Klarer vi å holde skinnegangen åpen både sommer og vinter ved bedre rassikring og jevnt vedlikehold kunne vi flytte gods og folk fra vei til bane.


Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Gardermoen. En ny rullebane gir økning i flytrafikken som gir økte klimagassutslipp, stikk i strid med det Paris-avtalen forplikter oss til. I tillegg vil en 3. rullebane gi mer støy, ødelegge store arealer med veldig god matjord.


LO i Oslo mener at en ny 3. rullebane er et skritt i helt feil retning. Stortinget må ikke gi Avinor fullmakt til å gå i gang med en tredje rullebane.


Vårt ansvar er å kutte utslipp og dempe veksten i flytrafikken – og på sikt redusere den ved å satse på høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge, Stockholm og København. Det er det samme transportbehovet som skal betjenes og i et klima, miljø og sysselsettingsperspektiv er toget klart det beste alternativet. Bygges en tredje rullebane tas trafikkgrunnlaget bort for høyhastighetstog.