LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Styrket kampkraft gjennom sterkere organisering

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 29. august 2016:

Oppgaven til LO i Oslo er å bidra til samhandling for felles styrke. Fagforeningene melder ofte ifra om at maktforholdet forskyves i arbeidsfolks disfavør, og at arbeidsgiverne aktivt motarbeider lov- og avtaleverk.

Innen bygg-, handel- og servicesektoren er økonomisk kriminalitet omfattende. Et økende antall medlemmer trenger oppfølging for å kunne bruke verktøyene som et fagforenings-medlemskap gir i virksomheter med tariffavtale.

Færre påtar seg rollene som tillitsvalgt og verneombud. Mange får ikke fri til kurs og skolering. I tillegg er altfor mange organiserte yrkesaktive uten tariffavtale (LO-Aktuelt 6/2015).

Partssamarbeidet fungerer innen deler av industri- og byggsektoren, mens det i handelsnæringen og i hotell- og restaurantbransjen er nesten fraværende (FAFO- rapport 2015:8).

Innen varehandel og større hotellkjeder er en sjelden mangel på respekt fra arbeidsgiversiden blitt synlig. Innen mange virksomheter er det for få organiserte. Dette fører til at klubben ikke får stengt bedriften ved arbeidsnedleggelse og at flertallet av bedriftene holdes åpne. Fellesskapets solidariske ressurser når ikke fram selv om mange stiller streikevakt når det trengs. NAV-praksisplasser havner i skvis som streikebrytere og sjåfører på varebiler blir trakassert og rapportert via arbeidsgiversamarbeid. Flere har fått advarsler for å ha respektert streikevakter. Midlertidig ansatte og ulike varianter av innleid arbeidskraft og kontraktører forsterker problemene.

I en slik situasjon er det nødvendig med strategiske streikeuttak ved tariffoppgjør, klar tale når streiken er et faktum og en snarlig iverksettelse av sympatistreik

Arbeidsgiverorganisasjoner og aggressive arbeidsgivere vil ikke lengre ha den norske modellen og undergraver landsomfattende tariffavtaler. Fagbevegelsen må i tiden som kommer innstille seg på tøffere tak både i tariffoppgjør og ved krav om tariffavtaler.

Rekruttering og organisasjonsbygging må være en hovedoppgave framover, i tillegg til økt engasjement i tariffoppgjør.

Gjennom skolering og samarbeid må klubber og tillitsvalgte settes i stand til å kunne håndtere slike situasjoner. I en streikesituasjon må det nedsettes en lokal streikekomité og retningslinjene for streiken og streikevaktenes funksjon må avklares. I tillegg må det finnes en beredskap for å informere medlemmer og media straks streiken er et faktum.

Fagforeninger oppfordres til å informere og støtte opp om tariffstreiker i større grad. Spesielt viktig er det å mobilisere til solidaritetsmarkeringer og å etablere eget streikevaktkorps.

LO i Oslo har nedsatt et eget solidaritetsutvalg til støtte for forbund og foreninger i tariffstreik og kamp for tariffavtaler. Etter ønske fra fagforeninger vil LO i Oslo også bidra ved støttemarkeringer og med streikevakter, stille lokale til disposisjon ved streikemøter samt bidra til organisering, skolering og oppsummering av tariffstreiker.