LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Felles uttalelse fra NHO Oslo og Akershus og LO i Oslo

Felles uttalelse 5. oktober 2015:

LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus vil først og fremst gratulere Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Miljøpartiet De Grønne Oslo med valgresultatet og ønske lykke til med de pågående forhandlinger om ny byrådserklæring.


LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus står sammen om mange saker som er viktig for å utvikle et godt arbeidsliv i regionen, blant annet gode samferdselsløsninger.


Befolkningsvekst vil kreve bedre løsninger for transport rundt og i Oslo. LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus mener veksten i persontrafikk skal løses med kollektive transportmidler. Samtidig vil vi oppleve en vekst i nyttetransport hvorpå veinettet vil være eneste alternativ, for eksempel håndverkere, servicetjenester og vareleveranser.


Veinettet i og rundt Oslo er en del av arbeidsplassen til mange yrkesgrupper, i dag er situasjonen på E18 Vestkorridoren mest prekær. Trengsel og liten kapasitet er en påkjenning for mange arbeidstakere som må benytte bil i sin yrkesutøvelse. E18 Vestkorridoren er i dag en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard årlig (Pöyry:2012).


I tillegg til nyttetransport fraktes også mye gods til og gjennom regionen. TØIs grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 antyder en årlig godstransportvekst på rundt 2% for Oslo og Akershus. Dette må det tas hensyn til ved utbygging og oppgradering av eksisterende veinett, inkludert videreutvikling av E-18. Miljøfelt der næringstransportene får tilgang i kombinasjon med moderat køprising vil kunne gi næringstransportene forrang, samtidig som køene dempes. Videre må også godstransport ta i bruk mer klimavennlige løsninger fremover. Vegvesenets planer for E18 Vestkorridoren har blant annet vært å øke kapasitet for kollektivtransport. Bedre kapasitet for busstransport på E18 Vestkorridoren bidrar til å nå målet om økt kollektivandel blant pendlere til Oslo.


Med prinsippet til grunn om at vekst i persontrafikk skal tas kollektivt, må det også gjøres vurderinger av behovet for utbygging og oppgradering av eksisterende veinett. I dag er situasjonen rundt E18 Vestkorridoren uavklart, samtidig som vi forventer trafikkvekst på veien for yrkesgrupper som er avhengig av bil, godstransport og flere kollektivreisende med buss.


LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus ber derfor forhandlingspartene om å finne en god løsning for hvordan E18 Vestkorridoren skal få nødvendig kapasitet for dagens og fremtidens nytte-, gods- og kollektivtransport.