LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

2. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

9. - 15. oktober:

Marcus Thrane-dagene med foredrag, fagseminarer, byvandring og teaterforestilling.

30. oktober:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

24. november:

Teaterforestillingen 1984 - to pluss to er fem. Torshovteatret kl. 19:30. Påmeldingsfrist 13. september til post@lo-oslo.no.

27. november:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Anker Hotel, Storgata 55, kl. 17:00.

Marcus Thrane-dager 9. – 15. oktober

Bilder av Marcus Thrane.

14. oktober er det 200 år siden Marcus Thrane ble født i Christiania. I samarbeid med flere andre aktører markerer LO i Oslo dette jubileet med egne Marcus Thrane-dager med foredrag, fagseminarer, byvandring og teaterforestilling.

Marcus Thrane drev fram den første større organiseringen av vanlige arbeidsfolk i Norge. Arbeiderforeningene fra 1848 til 1851 med sine 30.000 medlemmer var en bragd i et førindustrielt samfunn: De forente mange miljøer og grupper i én bevegelse og stod for en opplysningskampanje – med egen avis, foredrag og skoler. Bevegelsen jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk og var de første som talte for fulle demokratiske rettigheter som talerett, organisasjonsrett og allmenn stemmerett.

Samtidig viser skjebnen til Thrane og medlemmene at demokratiet ikke kom av seg selv. Det ble kjempet fram, en viktig påminnelse også i våre dager. Marcus Thrane ble fengslet i 1851 og i 1854 dømt til fire års tukthus for samfunnsfiendtlig virksomhet. 127 andre thranitter ble også fengslet og dømt.

LO i Oslo er ansvarlig arrangør for jubileet og har samarbeidet med flere i en nasjonal samarbeidskomite som har utformet programmet. Les mer på egen nettside om Marcus Thrane-dagene.

Støtt kampen for tariffavtale i Norse Production

Arbeidere ved fiskeriforedlingsbedriften Norse Production i streik.

Arbeiderne i fiskeforedlingsselskapet Norse Production gikk ut i streik fredag 8. september for å få skifttillegg og tariffavtale. LO i Oslo gir sin fulle støtte til NNN og de polske arbeidernes kamp for tariffavtale i Norse Production. Retten til fagorganisering og tariffavtale er en demokratisk rettighet som både bidrar til at ansatte ikke utkonkurrerer hverandre på lønns- og arbeidsvilkår og til en mer rettferdig fordeling.

– Vi noterer økende motstand fra mer aggressive arbeidsgivere som presser fagorganiserte til å avstå fra tariffavtalekrav og tar i bruk streikebrytere for å vinne fram, sier LO i Oslos leder Roy Pedersen. – Et svar på dette er aktivt å støtte de som er villige til å streike for egne og våre rettigheter. Vi ønsker lykke til med tariffkampen og oppfordrer øvrig fagbevegelse til å vise solidaritet.

Kulturutvalget i LO i Oslo inviterer til teaterforestilling på Torshovteatret fredag 24. november kl. 19:30:

1984 – To pluss to er fem

Plakat for teaterkveld.

Billettpris gjennom LO i Oslo er kr. 250,- og frist for påmelding og betaling er onsdag 13. september. Påmelding til post@lo-oslo.no og betaling av billettene gjøres til LO i Oslo på konto nr. 9001 19 16081. Grunnen til den korte påmeldingsfristen er stor interesse for å se teaterstykket.

George Orwells «1984», skrevet i skyggen av andre verdenskrig, står i dag som en av de store science fiction-klassikerne og har lenge blitt brukt til å peke på farene ved det høyteknologiske informasjonssamfunnet. Stykket forteller oss om manipulasjon, individets stilling i fellesskapet og om viktigheten av å bevare selvet. George Orwell er fortsatt like aktuell og 1984 gikk til topps på bestselgerlistene i januar i år da USA fikk ny president. Last ned invitasjon til teaterkvelden her.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Bilde av Roy Pedersen som holder appell under Sykepleierforbundets streikemarkering.

LO i Oslo støtter sykepleiernes streik i Kreftforeningen

Sykepleiernes streik i Kreftforeningen startet 22. mai da det ikke ble enighet om ny tariffavtale. Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovte de at det ikke skulle bli dårligere lønns- eller arbeidsvilkår, men da løftet ikke ble holdt gikk sykepleierne ut i streik. LO i Oslos leder Roy Pedersen holdt appell på markering for de streikende foran Stortinget 10. august. Her kan du lese appellen.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister andre halvår 2017 og første halvår 2018

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 2. oktober 2017

• Mandag 30. oktober 2017

• Mandag 27. november 2017

• Mandag 29. januar 2018

• Mandag 26. februar 2018

• Mandag 19. mars 2018 (årsmøte)

Alle møtene holdes på Anker Hotel i Storgata 55.

Forslagsfrister:

Frist for å sende inn forslag på kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 23. november 2017

Frist for å sende inn forslag på sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 23. november 2017

Forslag til 1. mai: Torsdag 1. februar 2018

Forslag til årsmøte: Torsdag 1. mars 2018

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.