LO i Oslos logo.

Telefon: 22 96 01 00 - E-post: post@lo-oslo.no

LO i Oslo er LOs lokale avdeling og bistår LO-medlemmer og fagforeninger i Oslo. 115 fagforeninger med 105.000 medlemmer er tilknyttet LO i Oslo.Aktivitetskalender

23. januar:

Markering foran Stortinget kl. 14:00 imot at Norge skal tilslutte seg EUs energibyrå ACER.

24. januar:

Internasjonalt forum om Venezuela. Matservering kl. 16:00, møtestart kl. 16:30, hos LO i Oslo i Møllergata 24.

24. januar:

Politisk pub om hvordan stoppe bemanningsbransjen, blir det forbud mot leiefirma i byggebransjen? Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

29. januar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

26. februar:

Markering for å forsvare AFP i privat sektor og offentlig pensjon. Eidsvolls plass foran Stortinget. Klokkeslett kommer.

26. februar:

Representantskapsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

28. februar:

Politisk pub om hva det betyr for lønna i hotell- og restaurantbransjen at tariffavtalen ble allmenngjort. Kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6.

8. mars:

Kvinnedagen markeres med arrangement på Youngstorget kl. 18:00 med etterfølgende demonstrasjonstog.

9. mars:

Broen til framtiden - folkets klimakonferanse. Konferanse om klimapolitikk, miljø, grønt skifte og klimajobber. Åpen for alle, gratis inngang. Kl. 09:00 - 16:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget.

19. mars:

Årsmøte i LO i Oslo. Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, kl. 17:00.

Aksjonsdag med markering og seminar tirsdag 23. januar:

For krafta og arvesølvet - imot tilslutning til EUs energiunion

Kl. 10:00 Seminar på Kulturhuset, Youngs gate 6

Kl. 14:00 Demonstrasjon foran Stortinget

Bilde av kraftlinjer.

Spørsmålet om Norge skal tilknytte seg EUs indre marked for energi og EUs energiunion (ACER) behandles i stortinget 16. mars. Høring i komiteen er 2. februar. Regjeringen og eksperter ser ulikt på hvor omfattende et slikt medlemskap er og hva det betyr for våre muligheter for fortsatt nasjonal regulering av egne kraftressurser. Vi har en hundreårig sterk tradisjon for å sikre nasjonal kontroll med vår evigvarende energiressurs gjennom konsesjonslovene. Vi frykter at forbrukerne taper i et land der elektrisitet er hovedform for oppvarming. Videre frykter vi at den store norske kraftkrevende og distriktsbaserte eksportindustrien taper. Det er uenighet om å gå veien om Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever 3/4 flertall under behandlingen. Saken er viktig ettersom energiutveksling legges opp som EUs femte frihet. En bred allianse av faglige organisasjoner og faglig utvalg i Nei til EU vil spre folkeopplysning og kombinerer åpent seminar og demonstrasjon 23. januar og ber foreningene om tilslutning.

Bli med fra kl. 10:00 til 13:00 på seminar på Kulturhuset, Youngs gate 6, og sett deg inn i saken som kan få så stor betydning for vårt sjølstyre og våre viktigste ressurser. I seminaret legger Forskningsstiftelsen De Facto fram rapport om tematikken og konsekvenser.

Delta i markeringen kl. 14:00 imot dette som av flere eksperter ansees som en suverenitetsavståelse etter Grunnlovens § 115. Ta med faner og møt opp foran Stortinget 23. januar kl. 14:00 til 14:30. Appeller og overrekkelse.

Initiativtakere til begge arrangementene: LO i Bergen og omland, LO i Stavanger, LO i Trondheim, LO i Fredrikstad, LO i Oslo, og faglig utvalg i Nei til EU. Vi takker mange ulike klubber og fagforeninger for støtte til utredning og aktivitet.

Vi ber fagforeningene om å dele og invitere via de opprettede FB-arrangementene:

Om seminaret kl. 10:00 på Kulturhuset her

Om markeringen kl. 14:00 foran Stortinget her

Internasjonalt forum onsdag 24. januar kl. 16:30 hos LO i Oslo, Møllergata 24:

Plakat Internasjonalt forum om Venezuela.

Situasjonen i Venezuela sett fra fagbevegelsens side

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterer til internasjonalt forum om Venezuela hvor du får høre Wills Rangel, president i landsorganisasjonen Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, president i oljeforbundet i Pdvsa og fagforeningsdelegat til den konstituerende nasjonalforsamlingen, og Jacobo Torres de León, Internasjonal koordinator i Central Bolivariana Socialista de Trabajadores og fagforeningsdelegat til den konstituerende nasjonalforsamlingen. Etter innledningene åpnes det for spørsmål og diskusjon.

Møtet er åpent for alle interesserte og finner sted hos LO i Oslo i Møllergata 24, niende etasje, onsdag 24. januar kl. 16:30 med servering av grønnsakssuppe fra kl. 16:00. Gratis inngang. Påmelding på grunn av matservering til ingunn.gjerstad@lo-oslo.no innen tirsdag 23. januar. Velkommen! Last ned plakat for møtet her.


Politisk pub onsdag 24. januar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Plakat for politisk pub.

Oppgjør med bemanningsbransjen

Vikar- og bemanningsbransjen var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til bransjer hvor løsarbeiderkontrakter dominerer. Sosial dumping og innleie i strid med loven florerer, spesielt på byggeplassene, men får ingen konsekvenser. Bemanningsbyråer innen helse og omsorg jobber seg inn i velferdsstaten, med skandaler og lønnsdumping i kjølvannet. Hva kan fagbevegelsen gjøre for å bekjempe løsarbeidersamfunnet? Kan vi bruke handlingsrommet innenfor EØS, eller hindrer avtalen effektive tiltak mot sosial dumping? Og er det mulig å forby bemanningsbransjen, slik flere fagforbund og partier på venstresida krever?

Paneldeltagere er Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening, Miroslaw Bartnik, tidligere ansatt i leiefirma og nå organisasjonsarbeider i Oslo Bygningsarbeiderforening, og Frank Bergflødt, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Moss og Våler. Gratis inngang.


Politisk pub onsdag 28. februar kl. 18:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6:

Hva betyr allmenngjøring for lønna innen hotell og restaurant?

Tariffavtalen for hotell og restaurantarbeidere (Riksavtalen) er allmenngjort fra 1. januar 2018. Hva betyr det for lønna i bransjen og hvordan kan dette brukes for å sikre at de ansatte får det de har krav på? Paneldeltagere er ikke endelig avklart, men fagforeningsfolk fra bransjer der tariffavtalen er allmengjort er invitert. Gratis inngang.

Ny rapport: Boliger for alle

– Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Oslo-området

Boligprisene i Oslo har eksplodert og det har blitt stadig dyrere å finne et sted å bo. Samtidig har skillet mellom øst og vest blitt større og byen er enda mer klassedelt enn før. De Facto ved Stein Stugu har skrevet rapporten: Boliger for alle. Hvordan sikre et mangfoldig bomiljø i Osloområdet som ser på hva som kan gjøres for å sikre en mer sosial boligpolitikk. Last ned rapporten her.

Leder i LO i Oslo Roy Pedersen og Stein Stugu har skrevet om boligpolitikk i Dagsavisen. Innlegget kan du lese her.

Solidaritet med Hellas

Innsamlingsaksjon til prosjekter i Hellas som selvhjelpsbevegelsen «Solidaritet for alle» (S4A) driver

Informasjonsfolder om innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas

Tillitsvalgte og representanter for solidaritetsorganisasjoner er blant initiativtakerne til innsamlingsaksjonen Solidaritet med Hellas til støtte for greske helseklinikker. Hellas er fortsatt i krise som et resultat av den påtvungne nyliberale politikken. En fjerdedel er arbeidsløse, mer enn en tredjedel lever under fattigdomsgrensa og statsgjelda er uhåndterlig. Velferdskuttene rammer de fleste, men mest de som har minst.
Fagbevegelsen i Hellas er i en svært vanskelig situasjon. Tariffavtaler slik vi kjenner dem eksisterer ikke lenger. Gjennomsnittslønna sank med 28 prosent i perioden fra 2010 til 2015 og den lovbestemte minstelønna er satt ned til 683 euro per måned og står i fare for å bli ytterligere redusert. Nå diskuteres det å innskrenke streikeretten og den resterende forhandlingsretten.
Som en motreaksjon til denne utviklingen har det vokst fram en grasrotorganisering mot krisa. Folk tar initiativ til å finne løsninger sammen, ikke ulikt hvordan man organiserer seg og krever tariffavtale for å sikre lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt initiativ er de lokale helseklinikkene som ved hjelp av frivillig innsats fra leger, øvrig helsepersonell og en rekke andre frivillige, bidrar med medisinutdeling, legehjelp og tannbehandling. Helsebudsjettene er halvert og fortsetter å synke.
Grekerne trenger vår støtte i denne ekstreme situasjonen. Denne innsamlingsaksjonen samler inn penger til fortsatt drift av helseklinikkene. Innsamlede midler går i sin helhet til formålet og initiativet er partipolitisk uavhengig.
Gi et bidrag! Penger kan settes inn på konto 9001 05 76104 (LO i Oslo, Møllergata 24, 0179 Oslo) eller vippses til Vipps-nummer 83815.

Møteplan og forslagsfrister andre halvår 2017 og første halvår 2018

Møter i LO i Oslos representantskap:

• Mandag 27. november 2017

• Mandag 29. januar 2018

• Mandag 26. februar 2018

• Mandag 19. mars 2018 (årsmøte)

Fra og med 29. januar 2018 holdes møtene i Norges Røde Kors sitt konferansesenter i Hausmanns gate 7.

Forslagsfrister:

Frist for å sende inn forslag på kandidater til LO i Oslos utvalg: Torsdag 23. november 2017

Frist for å sende inn forslag på sammensetning av valgkomiteen: Torsdag 23. november 2017

Forslag til 1. mai: Torsdag 1. februar 2018

Forslag til årsmøte: Torsdag 1. mars 2018

Forslag sendes til LO i Oslo på e-post post@lo-oslo.no.